Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Маркетинг и реклама->Курсовая работа — «Передумови виникнення та процес становлення сучасного маркетингу як філософії бізнесу (на прикладі компанії «Roshen»)»

Курсовая работа — «Передумови виникнення та процес становлення сучасного маркетингу як філософії бізнесу (на прикладі компанії «Roshen»)»

Вид работы: курсовая работа (2,3 разделы)

Дисциплина: Маркетинг

Тема: Передумови виникнення та процес становлення сучасного маркетингу як філософії бізнесу (на прикладі компанії «Roshen»)

Объем: 39 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание 

2.2. Структура та основні показники маркетингової діяльності функціональних служб підприємства

2.3. Оцінка контролю показників маркетингової діяльності

3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Основні проблеми впровадження маркетингової концепції в практику підприємства

3.2. Прогресивні підходи щодо організації маркетингової діяльності підприємства

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список литературы

1.   Афанасьєв М.В. Стратегія підприємства: навч.-метод. посіб. / М.В. Афанасьєв, Г.О. Селезньова. – Харків: Харків. нац. екон. ун-т: ІНЖЕК, 2007. – 269 с.

2.   Балабанова Л.В. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Балабанова Л.В., Холод В.В. – Донецьк: Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського; Шк. маркетинг. менеджменту: Професіонал, 2007. – 443 с.

3.   Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник. – Київ: Знання-Прес, 2007. – 644 с.

4.   Балабанова Л.В., Германчук А.М. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. – Донецьк: Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Школа маркетингового менеджменту: Професіонал, 2008. – 287 с.

5.   Бєлявцев М.І. Маркетинг: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Бєлявцев М.І., Іваненко Л.М. – Донецьк: Донец. нац. ун-т: ЦНЛ, 2008. – 325 с.

6.   Блайт Д. Основы маркетинга. – М.: Знания-Прес, 2007. – 493 с.

7.   Буряк П.Ю. Маркетинг: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Карпова Я.Ю. – Львів: Львів. держ. фінансова акад.: Професіонал, 2008. – 318 с.

8.   Вачевський М.В. Маркетингова культура у підприємництві: Навч. посібник для вищ. навч. закл. / Вачевський М.В., Примаченко Н.М., Баб`як М.М.; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка: ЦНЛ, 2007. – 127 с.

9.   Вествуд Дж. Маркетинговый план. – СПб.: Питер, 2007. – 254 с.

10.          Вуд М.Б. Маркетинговый план: практическое руководство по разработке. – М.: Вильямс, 2006. – 299 с.

11  Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підруч. для екон. спец. вищ. навч. закл. – Київ: Лібра, 2006. – 717 с.

12.          Гірченко Т.Д. Маркетинг: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Гірченко Т.Д., Дубовик О.В.; Нац. банк України, Львів. банк. ін-т: ІНКОС: ЦНЛ, 2007. – 254 с.

13.          Гоголь Г.П. Міжнародний маркетинг: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 147 с.

14.          Годин А.М. Маркетинг: Учеб. для вузов. по экон. специальностям. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. – 755 с.

15.          Дудла І.О. Товарознавчі аспекти маркетингу. – К.: ЦУЛ, 2007. – 223 с.

16.          Ерёмин В.Н. Маркетинг: основы и маркетинг информации: Учеб. для вузов. – М.: КНОРУС, 2006. – 647 с.

17.          Єрмошенко М.М. Маркетинговий менеджмент: Навч. посібник. – К.: Нац. акад. управління, 2007. – 204 с.

18.          Земляков І.С. Основи маркетингу: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Земляков І.С., Рижий І.Б., Савич В.І. – К.: ЦНЛ, 2006. – 352 с.

19.          Інноваційна стратегія: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Тульпа І.А., Сумець О.М. – К.: Студцентр, 2007. – 202 с.

20.          Ілляшенко С.М. Маркетингові дослідження: Навч. посібник для вищ. навч. закл. / Ілляшенко С.М., Баскакова М.Ю.. – Суми: Сум. держ. ун-т : ЦНЛ, 2006. – 191 с.

21.          Карпенко Н.В. Маркетинг: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Полтав. ун-т спожив. кооперації України: Студцентр, 2007. – 205 с.

22.          Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2007. – 254 с.

23.          Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Котлер Ф., Келлер К.Л. – СПб.: Питер, 2007. – 814 с.

24.          Котлер Ф. Основы маркетинга: краткий курс: пер. с англ. / Ф. Котлер. – М.: Вильямс, 2008. – 646 с.

25.          Клівець П.Г. Стратегія підприємства: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2007. – 319 с.

26.          Крюков А.Ф. Управление маркетингом: Учеб. пособие для вузов. – М.: КНОРУС, 2005. – 367 с.

27.          Кузьмина Е.Е. Теория и практика маркетинга: Учебник для вузов / Кузьмина Е.Е., Шаляпина Н.М. – М.: КНОРУС, 2007. – 212 с.

28.          Липчук В.В. та ін. Маркетинг: основи теорії та практики: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. освіти / Липчук В.В., Дудяк А.П. Бугіль С.Я.; За заг. ред. Липчука В.В. – Львів: Новий Світ-2000: Магнолія плюс, 2007. – 280 c.

29.          Лифиц И.М. Формирование и оценка конкурентоспособности товаров и услуг: Учеб. пособие для вузов. – М.: Юрайт, 2007. – 335 с.

30.          Лук`янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. Дисципліни. – К.: Київ. нац. екон. ун-т: КНЕУ, 2006. – 271 с.

31.          Маркетинг: Навч. посіб. для екон. спец. / Крамаренко В.І., Холод Б.І., Ванеєва И.В. та ін.; Під ред. Крамаренка В.І., Холода Б.І. – К.: ЦУЛ, 2007. – 257 с.

32.          Маркетинг: Підручник для вищ. навч. закл. / Азарян О.М., Баширов І.Х., Воробйов Б.З. та ін. – Донецьк: Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 2007. – 399 с.

33.          Маркетинг у секторах національної економіки: [Монографія] / [Окландер М.А., Беспалов В.М., Губерник А.О. та ін.]; За ред. М.А. Окландера. – К.: Астропринт, 2007. – 405 с.

34.          Морозов Ю.В. Основы маркетинга: Учеб. пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 146 с.

35.          Мостенська Т.Л. Основи маркетингу: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. – К.: Нац. ун-т харчових технологій: Кондор, 2007. – 238 с.

36.          Оберемчук В.Ф. Стратегія підприємства: Корот. курс лекцій. – К.: Міжрегіон. акад. упр.персоналом: МАУП, 2008. – 127 с.

37.          Підвальна О. Маркетингова стратегія субринків регіонального продовольчого комплексу // Економіка АПК. – 2007. – №1. – С. 116-122.

38.          Примак Т.А. Основы маркетинга: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2008. – 68 с.

39. Офіційний сайт корпорації «Roshen» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://roshen.com.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Особистий продаж в системі маркетингових комунікацій на підприємстві ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій»»
Диплом — «Рекламна діяльність підприємства та шляхи її вдосконалення ТОВ ПП «ЗІП»»
Диплом — Шляхи вдосконалення маркетингової та рекламної діяльності РА «ЕВРО ВІНД»

Заказать курсовую работу