Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Менеджмент->Курсовая — «Зовнішньоекономічні операції між українськими та російськими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі імпорту дерева)»

Курсовая — «Зовнішньоекономічні операції між українськими та російськими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі імпорту дерева)»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: менеджмент ВЭД

Тема: Зовнішньоекономічні операції між українськими та російськими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі імпорту дерева)

(Внешнеэкономические операции между украинскими и российскими субъектами предпринимательской деятельности (на примере импорта дерева))

Объем: 62 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Дослідницько-аналітичний розділ

Характеристика країни-зовнішньоекономічного партнера України та торгово-економічних відносин цієї країни з Україною

1.1. Коротка загальна характеристика країни

1.2. Характеристика  політичного стану країни

1.3. Аналіз   соціально-економічних  процесів  країни протягом останніх п’яти років

1.4. Приєднання країни до міжнародних організацій, інтеграційних угруповань

1.5. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності країни

1.6. Аналіз зовнішньоекономічних та торговельних відносин країни з Україною

1.7. Характеристика основних виробників продукції, що експортується з країни до України, та продукції, що імпортується країною до України

1.8. Обґрунтування   вибору товару та зовнішньоекономічного    партнера

2. Проектний розділ

Обґрунтування доцільності зовнішньоекономічної операції

2.1. Складання плану проведення експортної (імпортної) операції

2.1.1. Маркетингове дослідження ринку

2.1.2. Вибір форм та методів роботи на зовнішньому ринку

2.1.3. Розробка організаційних та комерційних заходів

2.1.4.  Проведення ринкової кампанії

2.1.5.  Підготовка до укладання зовнішньоекономічного контракту

2.1.6. Укладання контракту

2.1.7. Організація контролю та виконання зовнішньоекономічного контракту

2.2. Розробка    організаційної    структури    підприємства    або підрозділу, що займатиметься проведенням обраних операцій

2.3. Розробка системи мотивації (стимулювання) персоналу, який займатиметься зовнішньоекономічними операціями

2.4. Складання кошторису витрат на проведення, зовнішньоекономічної операції

2.5. Визначення прибутковості, ефективності, доцільності проведення зовнішньоекономічної операції. Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності операції

2.6. Розробка проекту договору (контракту)   із зовнішньоторговельним партнером-суб’єктом підприємницької діяльності

Висновки

Перелік посилань

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Митний кодекс України від 11.07.2002 р. № 92-IV // http://zakon1.rada.gov.ua
  2. Закон України від 05.04.2001 р. № 2371-III «Про Митний тариф України» // http://zakon1.rada.gov.ua
  3. Закон України від 13.09.2001 р. № 2681-III «Про порядок ввезення (пересилки) до України, митного оформлення і оподаткування особистих речей, товарів і транспортних засобів, що ввозяться (що пересилаються) громадянами на митну територію України» // http://zakon1.rada.gov.ua
  4. Закон України від 05.02.92 р. № 2097-XII «Про Єдиний митний тариф» // http://zakon1.rada.gov.ua
  5. Закон України від 04.11.99 р. № 1212-XIV «Про єдиний збір, що стягується в пунктах пропуску через державний кордон України» // http://zakon1.rada.gov.ua
  6. Ухвала КМУ від 27.01.97 р. № 65 «Про ставки митних зборів» // http://kmu.gov.ua
  7. Ухвала КМУ від 18.01.2003 р. № 93 «Про стягування плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів» // http://kmu.gov.ua
  8. Ухвала КМУ від 24.10.2002 р. № 1569 «Про затвердження Порядку стягування єдиного збору в пунктах пропуску через державний кордон України» // http://kmu.gov.ua
  9. Наказ ГМСУ від 09.06.99 р. № 346 «Про затвердження Інструкції про порядок контролю митними органами за стягуванням при митному оформленні товарів, ввезених (пересланих) на митну територію України, і перерахуванням до бюджету податку на додану вартість» // http://kmu.gov.ua

10. http://zakon1.rada.gov.ua – Сторінка законодавства Верховної Ради України

11. http://www.kmu.gov.ua – Кабінет міністрів України

12. http://www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України

13. http://www.economy.gov.ru/– Министерство экономического развития Российской Федерации

14. Антонюк Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації: [монографія] / Л. Л. Антонюк. – К.: КНЕУ, 2004. – 275 с.

15. Белінська Я. В. Державна підтримка експорту: зарубіжний досвід та уроки для України / Я. В. Белінська // Стратегічні пріоритети. – 2010. – № 3. – С. 120–131.

16. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет / [под ред И. С. Королева]. – М: Юристь, 2008. – 604 с.

17. Мировая экономика: прогноз до 2020 года / [А. А. Дынкин и др.]; под ред А. А. Дынкина; Ин–т мировой экономики и междунар. отношений РАН. – М.: Магистр, 2009. – 429 с.

18. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: [підруч.] / Валерій Євгенович Новицький; Київ. нац. екон. ун–т. – К. : КНЕУ, 2008. – 948 с.

19. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: [навч. посіб.] / [Мазаракі А. А., Юхименко В. В., Мельник Т. М. та ін.]; за заг. ред. А. А. Мазаракі. – Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 272 с.

20. Розвиток секторів і товарних ринків України / [Точилін В. О., Гуменюк К. В., Загорська Т. П. та ін.]; за ред. В. О. Точиліна; НАН України. – К.: Ін-т економіки та прогнозування, 2010. – 398 с.

21. Світовий бізнес: [навч. посібник] / [за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця]. – Житомир: ПП «Рута», 2009. – 498 с.

22. Статистичний щорічник України за 2011 рік. – К., Державний комітет статистики, 2012. – 566 с.

Україна в процесах міжнародної інтеграції / [Сіденко В. Р., Павленко Ю. В., Барановський О. І. та ін.]; за ред. В.Р.Сіденка. – Харків: Форт, 2006. – 279 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Инновационный проект развития гостиницы»
Курсовая — «Менеджерский анализ организации» на примере гипотетического кафе «Весна»
Реферат — «Зарубіжний та вітчизняний досвід використання систем участі персоналу у прибутках»

Заказать курсовую работу