Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Менеджмент->Курсовая — «Управління експортної діяльності промислового підприємства»

Курсовая — «Управління експортної діяльності промислового підприємства»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: менеджмент ВЭД

Тема: Управління експортної діяльності промислового підприємства

(Управление экспортной деятельности промышленного предприятия)

Объем: 67 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

1.1. Сутність експортних операцій та методи їх організацій

1.2.Сучасні концепції управління експортними операціями підприємства

1.3. Методи визначення ефективності експортної діяльності

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИКА ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ВАТ «ІНТЕРТАЙП НТЗ»

2.1. Характеристика підприємстваВАТ „Інтерпайп НТЗ”

2.2. Аналіз здійснення експортної діяльності ВАТ „Інтерпайп НТЗ”

2.3. Ефективність експортної діяльності ВАТ „Інтерпайп НТЗ”

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ

УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНОЮ ДІЯЛЬНОСТІ 

3.1. Підвищення ефективності експортної діяльності

3.2. Шляхи підвищення ефективності експортних операцій

3.3. Оцінка ризиків в зовнішньоекономічній діяльності та шляхи їх мінімізації

Висновки до розділу 3

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 11 липня 2002 року N 92IV // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 16 листопада 2006 року N 359V

2. Господарський кодекс України // від 16 січня 2003 року N 436IV(діє з 01.01.2004)

3. Закон України “Про Митний тариф України” N 2371III від 5 квітня 2001 року // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 23 червня 2005 року N 2715IV

4. Закон України “ Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991року N 959XII /Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 14 вересня 2006 року N 139 –V

5. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28 грудня 1994 року N 334/94ВР // Із змінами і доповненнями, внесеними

Законами України станом від 27 квітня 2007 року N 997V

6. Закон України “Про податок на додану вартість” від 3 квітня 1997 року N 168/97ВР // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від від 22 грудня 2006 року N 535V

7. Закон України “Про Єдиний митний тариф” від 5 лютого 1992 року N 2097XII //Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 17 січня 2006 року N 3351IV

8. МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА “ІНКОТЕРМС Офіційні правила тлумачення торговельних термінів” (редакція 2000 року) Видання МТП N 560, Введені в дію з 01.01.2000 р. // "Урядовий кур'єр", N 63, 3 квітня 2000 р., "Урядовий кур'єр", N 68, 10 квітня 2002 р.

9. Порядок проведення митного оформлення товарів, що вивозяться залізничним транспортом, з використанням загальної вантажної митної декларації //Наказ Державної митної служби Українивід 2 червня 2003 року N 380 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної митної служби України станом від 15 липня 2004 року N 522)

10. Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму податку на додану вартість при ввезені (пересиланні) товарів на митну територію Україну //Постанова КМУ від 01.10.97р. №1104

11. Про затвердження Порядку справляння митними органами ввізного (вивізного) та особливих видів мита під час митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України // Наказ Держмитслужби від 23.01.2006 № 30

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", Наказ Мінфіна України № 87 від 31.03.1999 + № 304 від 30.11.2000.

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 " Звіт про фінансові результати «, Наказ Мінфіна України № 87 від 31.03.1999 + № 304 від 30.11.2000.

14. Дем’яненко А. Г. Формирование модели комплексного анализа эффективности внешне-экономической деятельности предприятия. // Економіка, фінанси, право. – 2005. № 2. – с. 2228

15. Дорофієнко В. – Про деякі аспекти економічних наслідків приєднання України до СОТ// Економіст №8 – 2007.// стор.6670;

16. Золотько І.А. Податкова система. Навч.посібник. Київ, Видавництво: КНЕУ, 2005, 204 с.

17. Зовнішньоекономічна діяльність : Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів/ Ред. І.І. Дахно. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 360 с

18. Інформаційно-аналітичні матеріали з питань вступу України до СОТ.

Міністерство економіки України, 2006 р. – 19 с.

19. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч.посібник. К.: МАУП,2000

20. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. – 2е изд., испр. и доп../Пер. с англ. – М.: ЗАО «ОлимпБизнес», 2006 512 с.

21. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. Міжнародна економіка: Навч. посібник. Вид. 2е, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 672 с.

22. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / Я. А. Жаліло, Я. Б. Базилюк, Я. В. Белінська та ін.; За ред. Я. А. Жаліла. — К.: НІСД, 2005. — 388 с.

23. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент. Киів: Центр навчальної літератури, 2006р. 520с.

24. Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз і планування. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.

25. Лук’яненко Д.Г., Поручник А.М., Антонюк Л.Л. (співавтори Губський Б.В., Панченко Є.Г., Петрашко П.Г., Сіденко С.В., Татаренко Н.О., Аністратенко Н.В., Білошапка В.А., Кальченко Т.В., Мартинюк О.В., Олійник В.В., Павловська О.Д., Пахомов С.Ю., Петрашко Л.П., Омельченко Р.В., Фурсова О.В., Данилюк Н.І.) Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2 т. – Т.І / За заг. Ред. Лук’яненко Д.Г., Поручника А.М.. – К.: КНЕУ, 2006. – 816 с.

26. Лук’яненко Д.Г., Б.В.Губський, О.М.Мозговий та ін.; За редакцією доктора економічних наук, проф. Д.Г.Лук’яненка. “Міжнародна інвестиційна діяльність:” Підручник. (“Business English for Economists: Questions of Accounting”) – К.: КНЕУ, 2003. – 387 с.

27. Миролюбова Т. В. Совершенствование внешнеэкономической деятельности предприятий в условиях рыночной экономики: Автореферат диссертации на соискание уч. ст. канд.. эк. Наук. – Екатеринбург, 1992

28. Міжнародний менеджмент. Навчальний посібник/за редакцією проф.. І. О. Піддубного. – 2е видання, стереотип. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006, 252 с.

29. Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів/ В.С. Білозубенко, О.В. Озаріна, А.А. Семенов; Ред. О.Б. Чернега. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 592 с

30. Міжнародна економіка: Навч.метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А.М. Поручник, Я.М. Столярчук, О.Д. Павловська та ін.; За ред. дра екон. наук, проф. А.М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2005. – 156 с.

31. Соляник Л.Г. Економічний аналіз:Навчальний посібник. – Дніпропетровськ, Національна гірнича академія України, 2007. – 199 с.

32. Теслюк Н. П. Стратегії підприємства по досягненню конкурентних переваг.// Економіка, фінанси, право. – 2005. №11. – с. 1720

33. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку. Монографія: У 2 т. /За заг. ред. Д.Г.Лук’яненка, А.М.Поручника. – К.: КНЕУ, 2006. – т.1810 с., т.2 590 с.Розділи 2.3.4; 2.3.6

34. Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля. Навч. – метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 256 с.

35. Циганкова Т. M., Петрашко Л. П., Кальченко Т. В. Міжнародна торгівля: Навч. посібник. – К.: КНЕУ 2001.—488с.

36. Циганкова Т. М. – Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ// Монографія – видавництво 2ге, без змін – Київ: КНЕУ, 2006. 660 с.

37. Яковлев А. И. Усовершенствование методов определения эффективности внешне-экономической деятельности.//Финансы Украины. – 1998. №9. – с. 2834

38. http://www.smida.gov.ua Офіційний сайт Державного комісії з цінних паперів та фондового ринку України

39. http://www.interpipe.biz Офіційний сайт ВАТ «Інтерпайп НТЗ»

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Инновационный проект развития гостиницы»
Курсовая — «Менеджерский анализ организации» на примере гипотетического кафе «Весна»
Реферат — «Зарубіжний та вітчизняний досвід використання систем участі персоналу у прибутках»

Заказать курсовую работу