Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Менеджмент->Курсовая — Аналіз системи планування в митному органі та визначення його впливу на ефективність його діяльності (на прикладі Дніпропетровської митниці)

Курсовая — Аналіз системи планування в митному органі та визначення його впливу на ефективність його діяльності (на прикладі Дніпропетровської митниці)

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: менеджмент

Тема: Аналіз системи планування в митному органі та визначення його впливу на ефективність його діяльності (на прикладі Дніпропетровської митниці)

(Анализ системы планирования в таможенном органе и определения его влияния на эффективность его деятельности (на примере Днепропетровской таможни))

Объем: 50 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

1.1. Поняття, принципи та методи стратегічного  планування

1.2. Цілі стратегічного планування в організації

1.3. Особливості стратегічного планування в митних органах

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ НА ПРИКЛАДІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МИТНИЦІ

2.1 Характеристика та основні напрямки діяльності

2.2 Аналіз результатів діяльності Дніпропетровської митниці

2.3 Кількісні та якісні показники стратегічного планування в митних органах

РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ НА ПРИКЛАДІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МИТНИЦІ

3.1 Концептуальні підходи до методики стратегічного планування та оцінки ефективності діяльності працівників митних органів

3.2 Рекомендації щодо удосконалення стратегічного планування та розробка заходів по вдосконаленню системи стратегічного планування Дніпропетровської митниці

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1      Андрушків Б.М. Основи теорії та практики управління. – Львів: Світ, 1993. – 204 с.

2      Аргунов В.А., Батіг В.П., Березний Є.М., Бичков В.В., Гончар С.Л. Основи митної справи: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Державна митна служба України / П.В.Пашко (ред.). - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Т-во «Знання», 2002. - 318 с.

3      Бережнюк І. Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти: монографія / І. Г. Бережнюк. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2009. – 543 с.

4      Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління підприємством: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, виправл. і доп. За ред.. Василенка В.О. – К.: ЦНЛ, 2004. –  400 с.

5      Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Менеджмент організації: Навч. посібник. – К., 2002. – 430 с.

6      Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 360 с.

7      Деркач Л.В. Українська митниця: вчора, сьогодні, завтра / Державна митна служба України. - К., 1998. - 510 с.

8      Дмитренко Г.А. Стратегічний менеджмент: цільове управління персоналом організації: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1998. – 188 с.

9      Дубініна А.А., Сорокіна С.В. Основи митної справи в Україні: Навч. посіб. - К.: ВД «Професіонал», 2004. - 360 с.

10   Дудчак В.І., Мартинюк О.В. Митна справа: Навч. посіб. - К.: Вид-во КНЕУ, 2002. - 310 с.

11   Жигалов І.Т. Основи менеджменту і управлінської діяльності: Підручник. – К.: Вища школа, 1994. – 224 с.

12   Жорін Ф.Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2001. - 248 с.

13   Забродська Л.Д. Стратегічне управління: реалізація стратегії: Навч. посібник. – Харків: Консум, 2004. – 208 с.

14   Калінеску Т. В. Застосування збалансованих показників для оцінювання митної діяльності / Калінеску Т. В., Пономарьова І. В.// Економічний простір. – 2011. - № 47. – С. 50-57

15   Ківалов С. В., Кормич Б. А. Митна політика України: Підруч. - Одеса: Юр. літ-ра, 2002. - 255 с.

16   Кіндрацька Г.І. Основи стратегічного менеджменту: Навч. посібник. Вид. 2-ге. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2003. –  264 с.

17   Концепція модернізації діяльності митної служби України : наказ Державної митної служби України від 17.10.2006 № 895 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.customs.gov.ua.

18   Концепція реформування діяльності митної служби України «Обличчям до людей» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/dmsu.

19   Липовська Н. А. Управління інституціалізацією Державної митної служби України : монографія. / Липовська Н. А. – Д.: Акад. мит. служби України, 2006. – 232 с.

20   Митна служба України в системі державного управління. підручник, Дніпропетровськ, АМСУ, 2008. – 361 с.

21   Митний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2002. - №38-39.

22   Мізюк Б.М. Стратегічне управління підприємством. – Львів: Коопосвіта ЛКА, 1999. – 388 с.

23   Міщенко А.П. Стратегічне управління: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2004. – 336 с.

24   Науменко В. П., Пашко П. В., Руссков В. А. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. - К.: Знання, 2006. - 394 с.

25   Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. - К., 2001. - 560 с.

26   Основи митної справи: Навч. посіб. для студ. юрид. вузів / За ред. П.В.Пашка. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. - 319 с.

27   Осовська Г.В., Фіщук О.Л., Жалінська І.В. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – 196 с.

28   Падун П. П. Сучасна система управління митною справою в Україні : [навчальний посібник] / П. П. Падун, В. А. Онишкевич, І. Г. Бережнюк. – Дніпропетровськ : АМСУ, 1999. – 30 с.

29   Панов А.И. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2002. – 240 с.

30   Письменний І. В. Концептуальні засади реформування митної служби України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 «Теорія та історія держ. упр.» / І. В. Письменний ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Дніпропетровськ, 2005. - 20 с.

31   Приймаченко Д. В. Адміністративна діяльність митних органів: проблеми теорії та практики : [моногр.] / Приймаченко Д. В. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2007. – 290 с.

32   Рамкові стандарти безпеки й полегшення світової торгівлі, розроблені під егідою Всесвітньої митної організації. Редакція 2.0. – 2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pda.mdoffice.com.ua/pls

33   Соловков Ю.П., Галльський К.Є., Мирко В.П., Єгоров О.Б., Калашникова О.Л. Митна справа: Слов.-довід.: Навч. посіб. / Державна митна служба України; Акад. митної служби України. - Х.: РА, 2000. - 320 с.

34   Чорний В.Б. Україна і митна справа: Історичний нарис. - К.: Комп’ютерно-видавн., інформ. центр «КВІЦ», 2000. - 349 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Инновационный проект развития гостиницы»
Курсовая — «Менеджерский анализ организации» на примере гипотетического кафе «Весна»
Реферат — «Зарубіжний та вітчизняний досвід використання систем участі персоналу у прибутках»

Заказать курсовую работу