Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Менеджмент->Курсовая работа — «Управління комунікаційними процесами в закладах освіти»

Курсовая работа — «Управління комунікаційними процесами в закладах освіти»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: менеджимент організації

Тема: Управління комунікаційними процесами в закладах освіти

Объем: 41 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ТА КОМУНІКАЦІЙ

1.1. Управління вищим навчальним закладом в контексті менеджменту освіти

1.2. Основні поняття дослідження «організаційна структура управління» та «комунікації

1.3. Основні принципи і методи дослідження

РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ І КОМУНІКАЦІЙ

2.1. Характеристика та значення організаційних структур управління

2.2. Зміст і види комунікацій та їх роль в управлінні організацією

РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ. УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОД

3.1.Комунікаційні бар’єри та шліхи їх подолання

3.2. Використання тренінгів та ігрового компоненту з метою налагодження комунікаційних зв’язків

3.3. Методичні рекомендації щодо вдосконалення управління комунікаційними процесами в закладах освіти

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Алексюк А.М. Концепція вихідних засад демократизації навчального процесу в освітніх закладах України / А.М. Алексюк // Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. – К.: Школяр, 1997. – С. 58-77.
 2. Балабанова Л.В. Управление конкурентоспособностью предприятия на основе маркетинга: Монографія / Л. В. Балабанова, А. В. Кривенко. – Донецк: ДонГУЭТ им. М. Туган-Барановского, 2004. – 147 с.
 3. Білуха М.Г. Основи наукових досліджень: Підручник для студ. екон. спец. вузів / М.Г. Білуха. – К.: Вища школа, 1997. – 271 с.
 4. Босак А.О. Технологія зовнішньоекономічних операцій і міжнародній інформаційні системи: навч. посібн. / А.О. Босак, О.Ю. Григор'єв, Р.Д. Бала. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. – 320 с.
 5. Виханский О.С., Наумов А. И. Менеджмент: Учебник. – 3-е изд. – М.: Экономистъ, 2003. – 528 с: ил.
 6. Волкова Н.П. Педагогіка: навч. посіб. 3-тє вид., стер. / Н.П. Волкова. – К.: Академвидав, 2009. – 616 с.
 7. Гаркавенко С.С. Маркетинг. – К.: Лібра, 2002. – 708 с.
 8. Гибсон Дж.Л., Иванцевич Д.М., Доннелли Д.Х. Организации: поведение, структура, процессы. М.: Экономика, 2000. – 319с.
 9. Головатий М. Ф. Освіта України: зупинитися і оглянутися // Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти: Моногр. / За ред. В. М. Бебика. — К.: МАУП, 2004. – С. 9-18.
 10. Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента: Конспект лекций. Таганрог: ТРТУ, 1995. – 145с.
 11. Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць. – Вип. ХLIV /За заг.ред. проф. В.І. Сипченка. – Слов’янськ: СДПУ, 2009. – 267 с.
 12. Дафт Р.Л. Менеджмент. – СПб.: Питер, 2000. – 832 с.
 13. Дідковська Л.Г. Менеджмент: навч. посібн. / Л.Г. Дідковська, П.Л. Гордієнко. – К.: Вид-во «Алерта КНТ», 2007. – 478 с.
 14. Информационно-справочный портал поддержки систем управления качеством. Системы менеджмента качества в образовании. Структуры вузов. Адаптивные структуры [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.quality.edu.ru/quality/sk/menedjment/vuzstructure/663
 15. Исследование и разработка организационных систем управления в высших учебных заведениях: Монография / В.Е. Ланкин, Г.В. Горелова, В.Д. Сербин и др.; Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2011. – 178 с.
 16. Клименко М., Дуброва О.С., Барабась Д.О., Омельяненко Т.В., Вакуленко А.В. Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2006. – 527 с.
 17. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник / О.В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2003. – 192 с.
 18. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – К.: Академвидам, 2007. – 416 с.
 19. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: навч. посібн. – Вид. 2-е, [перероб. та доп.] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «Інтелект +» Ін-ту післядипломної освіти), Інтелект-Захід, 2003. – 352 с.
 20. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту. – К.: Академвидав, 2007. – 464 с.
 21. Ломоносов А. В.  Визначення цілей функціонування відокремлених підрозділів у менеджменті вищих навчальних закладів // Збірник наукових праць. – Миколаїв, 2003. – N7 (393). – С.36–43
 22. Менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. Г.В. Щокіна, М.Ф. Головатого, О.В. Антонюка, В.П. Сладкевича. – К.: МАУП, 2007. – 816 с.: іл.
 23. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: «Дело ЛТД», 1994. – 702 с.
 24. Мильнер Б. 3. Теория организации: Учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 720 с.
 25. Ніколаєнко С. Про законодавче забезпечення діяльності вищих навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації / С. Ніколаєнко // Вища школа. – 2004. – № 1. – С. 17–21.
 26. Огаренко В.М. Державне регулювання діяльності вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг : монографія / В.М. Огаренко. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 328 с.
 27. Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту. Навчальний посібник / К.: «Кондор», 2006. – 664 c.
 28. Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник / Кузьмінський А.І. - К.: Знання, 2005. – 486 c.
 29. Петренко Л.М., Козак А.Р., Коваленко С.П. Професійна освіта і навчання в Україні:сучасні технології управління: Методичний посібник / за заг. ред. Петренко Л.М. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2011. – 152 с.
 30. П'ятницька-Позднякова І.С. Основи науковик досліджень у вищій школі: Навч. посібник / І.С. П'ятницька-Позднякова. – К., 2003. – 116 с.
 31. Ситник В.Ф. Основи інформаційних систем: навч. посібн. – Вид. 2-ге, [перероб. і доп.] / В.Ф. Ситник, Т.А. Писаревська, Н.В. Єрьоміна, О.С. Краєва / за ред. В.Ф. Ситника. – К.: Вид-во КНЕУ, 2001. – 420 с.
 32. Сіменко І.В. Якість систем управління підприємствами: методологія, організація, практика: монографія / І.В. Сіменко. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2009. – 394 с.
 33. Смирнов Э.А. Основы теории организации: Учебное пособие для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 375 с.
 34. Сучасні системи вищої освіти: порівняння для України / [за заг. ред. В. Зубка]. – К.: КМ Аcademia, 1997. – 285 с.
 35. Феденя А.К. Менеджмент: [электронный учебно-методический комплекс] / А.К. Феденя. – Минск, 2006. – 180 с.
 36. Шарапов О. Д., Дербенцев В. Д., Семьонов Д. Є. Системний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 154 с.
 37. Шегда А.В. Менеджмент: навч. посібн. / А.В. Шегда. – К.: Вид-во «Знання», 2002. – 583 с
 38. Яковлев И.П. Основы теории коммуникаций: [учеб. пособие] / И.П. Яковлев. – СПб, 2001. – 231 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Инновационный проект развития гостиницы»
Курсовая — «Менеджерский анализ организации» на примере гипотетического кафе «Весна»
Реферат — «Зарубіжний та вітчизняний досвід використання систем участі персоналу у прибутках»

Заказать курсовую работу