Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Психология и педагогика->Курсовая — «Формування в учнів молодших класів ключових знань за програмою «Музика»»

Курсовая — «Формування в учнів молодших класів ключових знань за програмою «Музика»»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: Педагогика

Тема: Формування в учнів молодших класів ключових знань за програмою «Музика»

(Формирование у учащихся младших классов ключевых знаний по программе «Музыка»)

Объем: 38 стр

Год сдачи работы: 2010

Язык выполнения: Украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти проблеми формування в учнів молодших класів ключових знань за програмою «Музика»

1.1 Зміст та завдання програм з музики в 1-4 класах

1.2 Особливості формування ключових знань в учнів молодших класів на уроках музики

Висновок до першого розділу

Розділ 2. Експериментальне дослідження процесу формування в учнів молодших класів ключових знань за програмою «Музика»

2.1 Опис методик

2.2 Аналіз результатів дослідження

Висновок до другого розділу

Розділ 3. Методичні рекомендації щодо формування в учнів молодших класів ключових знань за програмою «Музика»

Висновок

Список використаної літератури

Додатки

 

Список литературы

1. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. – 2-е изд. – Л.: Музыка, 1973. – 144 с.

2. Бальчитис Э.О восприятии инструментальной музыки в младших классах школы // Музыкальное воспитание в школе. – Вып. 10. – М.: Музыка, 1975.

3. Ващенко Г. Загальні методи навчання: Підручник для педагогів. – Вид. перше. – К.: Українська видавнича спілка, 1997.

4. Вивчення музики в 1 – 4 класах: Навчально-методичний посібник для вчителів / Л.М. Масол, Ю.О. Очакова, Л.В. Беземчук, Т.О. Наземнова. – Х.: Скорпіон, 2003. – 144 с.

5. Выготский Л.С. Психология искусства / Под ред. М. Ярошевского. – М.: Педагогика, 1987. – 344 с.

6. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций (из неопубликованных трудов). – Москва, 1960.

7. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа. – 2001. – № 1. – С. 28 –54.

8. Державний стандарт загальної середньої освіти. Художня культура (Проект) // Мистецтво та освіта. – 1997. – №3. – С. 2-10.

9. Грабовський С. Пролегомени до критики загальної педагогіки // Філософія. Історія. Політологія. – К.: Генеза, 1997. – С. 102 – 113.

10. Евтушенко И.В. Музыкальное воспитание. – М.: Педагогика, 2003. – 154 с.

11. Кабалевський Д.Б. Як розповідати дітям про музику? – К.: Музична Україна, 1982. – 320 с.

12. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Педагогічна газета. – 2002. – №1. – С. 2-4.

13. Масол Л.М., Очаковська Ю.О., Беземчук Л.В., Наземнова Т.О. Вивчення музики в 1-4 класах: Навч.-метод. посібник для вчителів. – Х.: Скорпіон, 2003. – 144 с.

14. Основные методы и принципы экспериментальной программы по музыке для общеобразовательной школы // Муз. воспитание в СССР. – М.: Сов. композитор, 1978. – С. 92.

15. Падалка Г.М. Учитель, музика, діти. – К.: Муз. Україна, 1982. – 144 с.

16. Печерська Е.П. Уроки музики в початкових класах: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2001. – 272 с.

17. Присяжнюк Н.І. Інтегровані уроки // Початкова школа. – 1996. – № 8. – С.27 – 32.

18. Програми з музики для 1–4 класів допоміжної школи.

19. Програми та поурочні методичні розробки для середніх загальноосвітніх шкіл. Музика: 1-4 класи / Авт. кол.: О.Ростовський, Р.Марченко, Л.Хлєбникова, З.Бервецький. – К.: Перун, 2002. – 128 с.

20. Рагозіна В. Діагностика творчих здібностей молодших школярів у процесі художньої діяльності // Психолого-педагогічні проблеми естетичного виховання учнів загальноосвітньої школи: Збірник праць Міжнародної науково-практичної конференції. - Київ-Луцьк.- 1996. - С.65-66.

21. Рубинштейн С.Я. Психология школьника. – М.: Просвещение, 1979. – 190 с. – 441 с.

22. Сучасний урок у початкових класах / О.Я. Савченко. – К.: Магістр-S, 1997. – 256 с.

23. Татаренко М.Г. Майстер-клас – лабораторія розвитку творчих здібностей молодших школярів. Проблеми дидактики //Рідна школа.– 2004.– червень.– С.52-59.

24. Ушинський К.Д. Твори: В 6-ти тт. – К: Рад. шк., 1954. – Т. 2. – 560 с.

25. Сисоєва С.В. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня. – К.: Поліграфкнига, 1996. – 406 с.

26. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць / Вип. кол. Гузій Н.В. (відпов. за вип.) та інші – К.: НПТУ, 2001. – Вип. 6. – 295 с.

27. Ушинский К.Д. Собрание сочинений / Упор. М.Голубенко. – М. – Л.: АПН Школа молодого вчителя. – К.: Вид. дім РСФСР, 1948. –Т.3. – 680с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Творчі здібності та їх розвиток у підлітковому віці»
Реферат — «Характеристика стресостійкості у складних ситуаціях»
Курсовая — «Прийоми реалізації принципів систематичності і послідовності на уроках фізичної культури»

Заказать курсовую работу