Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Психология и педагогика->Курсовая — «Творчі здібності та їх розвиток у підлітковому віці»

Курсовая — «Творчі здібності та їх розвиток у підлітковому віці»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: психология

Тема: Творчі здібності та їх розвиток у підлітковому віці

(Творческие способности и их развитие в подростковом возрасте)

Объем: 41 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичне обгрунтування розвитку творчих здібностей учнів підліткового віку 1.1. Теоретичний аналіз проблеми творчих здібностей

1.2. Поняття «творчість» та «творча особистість»

1.3. Умови і шляхи розвитку творчих здібностей школярів підліткового віку

РОЗДІЛ 2. Діагностика і програма розвитку творчих здібностей підлітків

2.1. Методи дослідження

2.2. Методика проведення та результати дослідження

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

1.  Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. — Казань, 1988. — 228 с.;

2.  Барко В. І., Тютюнников А. М. Як визначити творчі здібності дитини? — К., 1991;

3.  Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. — Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 1983. — 173 с.;

4.  Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей: Учебное пособие для студ. Высш. Учеб. заведений. — М.: ИЦ "Академия", 2002 — 320с.;

5.  Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте // Выготский Л. С. Психология развития ребенка. — М.: Смысл-Эксмо, 2003. — С. 235-326;

6.  Выготский Л.С. Собр. соч. в 6 т. – М., 1983. – Т. 3;

7.  Гільбух Ю. З. Розумово обдарована дитина. — К., 1993;

8. Гергель Є. Л. Вікова динаміка розвитку креативних здібностей // Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. академіка С. Д. Максименка. – К.: Главник, 2005. – Вип. 26: У 4 томах. – Т. 1. – С. 342-349;

9. Гергель Є. Л. Креативність як проблема творчості // Вісник Харківського університету. – Харків, 1999. – № 460. – С. 29-33;

10. Гергель Є. Л. Розвиток креативних здібностей у підлітків // Проблеми загальної і педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка. АПН України / За ред. академіка С. Д. Максименка. – К., 2001. – Т. 4. – Ч. 2. – С. 80-85;

11. Гергель Є. Л. Сучасний стан вивчення проблеми креативності в зарубіжній та вітчизняній психології // Вісник Харківського університету. –Харків, 2001. – № 517. – С. 26-31;

12.Гнатко Н. М. Проблема креативности и явление подражания. — М.: ИП РАН, 1994;

13.Гнатко М.М. Психологічна діагностика обдарованості: Метод. реком. – Луцьк: ВВ МАНУ, 1996;

14. Гнатко М.М. Психологічні передумови організації роботи з обдарованими індивідумами: Метод. реком. — Луцьк: ВВ МАНУ, 1996;

15. Диагностика уровня невербальной креативности / Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. — М., 2002. — C.69-71;

16. Диагностика личностной креативности (Е.Е.Туник) / Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. — М., 2002. — C.59-64;

17.  Дорфман Л.Я., Ковалева Г.В. Исследование креативности в науке и искусстве. // Вопросы психологии. — 1999. — № 2;

18.  Дружинин В.Н. Психология общих способностей. — СПб.: Издательство "Питер", 2000. — 368 с.;

19.  Дружинин В.Н. Психология творчества // Психологический журнал. — Т. 26, №5. — 2005. — С. 101-109;

20. Дункер К. Психология продуктивного (творческого) мышления // Психология мышления / Под ред. А.М.Матюшкина: Пер. с нем. и англ. — М.: Прогресс, 1965. — С. 86 – 234;

21. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. — СПб., 2000. — 96 с.;

22.  Колесов Д.В. О психологии творчества. // Психологический журнал. — 1992. — № 6;

23. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості /За ред. Л.М.Проколієнко. — К.: Рад. Школа, 1989. — 608 с.;

24. Костюк Г.С. Принцип развития в психологии //Методологические и теоретические проблемы психологии. — М.: Наука, 1969. — С. 118 – 152;

25. Кульчицька О.І. Складові біографії творця.// Обдарована дитина. — 1998.— № 3. — С.27-32;

26.  Матюшкин А. М. Концепция творческой одаренности // Вопр. психол. 1989. – № 6. — С. 29 – 33;

27.  Матюшкин А. М., Снек Д. А. Одаренные и талантливые дети // Вопросы психологии. — 1982. — №4. — С. 88-97;

28. Мелик-Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности. — М., 1981. — С.89;

29. Моляко В.. О. Актуальні соціально-психологічні аспекти проблеми обдарованості. //Обдарована дитина. — 1998. — №1. — С.3 - 5; 2, с.2 - 6; 3, С.2 – 5;

30. Московская С. Педагогика будущего. Синтез искусств. Звук и цвет. – СПб.: 1995. – 96с;

31. Музика О. Л. Цінності обдарованої особистості.// Обдарована дитина. — 1998. — С.6 - 10.;

32. Платонов К.К. Проблемы способностей. — М.: Наука, 1972. — 310 с.;

33. Пономарев Я. А. Психология творчества и педагогика. — М., 1976. – 280 с.; 34.             Пономарева Р. А. Креативный потенциал технически одаренной личности: природа, структура, критерии, развитие. Українська психологія: сучасний потенціал. Т.ІІ — К., 1996. — С.352 – 361;

35. Рагозіна В. Розвиток творчих здібностей у сімґї // Українська родина. — К. — 1998. — С. 908-914;

36. Рагозіна В.В. Теоретичний аспект проблеми творчих здібностей //Творчість, духовність, гуманізм в просторі освіти: Збірник доповідей науково-практичної конференції. — Вінниця: “Універсум-Вінниця”, 1998. — С. 127-132;

37. Рагозіна В. Феномен творчих здібностей в психолого-педагогічних дослідженнях // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка.Серія: Педагогіка № 2.— 1999. — С. 78-80;

38. Роменець В. А. Психологія творчості. — К: Либідь, 2001. — 288с.;

39.  Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. — М.: Педагогика, 1989. — Т. 1. — 486 с.;

40. Самооценка творческого потенциала личности / Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. — М., 2002. — C.65-67;

41.  Творческие способности / Елисеев О.П. Практикум по психологии личности — СПб., 2003. — С.373-374;

42.  Теплов Б.М. Способность и одаренность //Психология индивидуальных различий. Тексты / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. — С. 129-139;

43. Туник Е.Е. Диагностика креативности. Тест Е. Торренса. — СПб.: Иматон, 1998;

44.  Туник Е.Е. Опросник креативности Джонсона. — СПб.: СПбУПМ, 1997;

45. Туник Е.Е. Тест Торренса. Диагностика креативности. — СПб.: Иматон, 1998;

46. Шадриков В.Д. Способности, одаренность, талант // Развитие и диагностика способностей / Отв. ред.: В.Н.Дружинин, В.Д.Шадриков. – М.: Наука, 1991. – С. 5–13.;

47.  Холодная М.А. Гельфман Э.Г. Интеллектуальное воспитание личности // Педагогика. — 1998. — №4;

48. Холодная М.А. Когнитивные стили и интелектуальные способности // Психологический журнал, 1993, № 1. — Т. 13. — С. 84 – 93;

49.  Холодная М.А. Существует ли интеллект как психическая реальность // Вопр. психол. – 1990.– № 5. – С. 123–127;

50.  Юркевич В.С. Саморегуляция как фактор общей одаренности // Проблемы дифференциальной психодиагностики/ Отв. ред. В.Д.Небылицын. — М.: Педагогика, 1972. — С. 233 - 249.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Реферат — «Характеристика стресостійкості у складних ситуаціях»
Курсовая — «Формування в учнів молодших класів ключових знань за програмою «Музика»»
Курсовая — «Прийоми реалізації принципів систематичності і послідовності на уроках фізичної культури»

Заказать курсовую работу