Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Психология и педагогика->Курсовая — Самооцінка та її особливості в підлітковому віці

Курсовая — Самооцінка та її особливості в підлітковому віці

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: психология

Тема: Самооцінка та її особливості в підлітковому віці

(Самооценка и ее особенности в подростковом возрасте)

Объем: 53 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження розвитку самооцінки  у підлітковому віці

1.1. Поняття самооцінки. Чинники формування самооцінки у  підлітковому віці

1.2. Розвиток самооцінки в ранньому та пізньому підлітковому віці

1.3. Причини прояву заниженої та завищеної самооцінки та вплив на розвиток особистості підлітка

Розділ 2. Психолого-педагогічна корекція самооцінки у підлітковому віці

2.1. Засоби та методи коректування завищеної самооцінки у підлітковому віці

2.2. Шляхи подолання проявів заниженої самооцінки підлітків

2.3. Програма психокорекції девіантної поведінки як наслідку неадекватної самооцінки підлітка

Розділ 3. Організація та методи експериментального дослідження самооцінки підлітків

3.1 Організація та проведення дослідження

3.2. Опис методики дослідження

3.3. Аналіз результатів дослідження

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Введение 

Актуальність теми дослідження.

Принципова відмінність|відзнака| внутрішньої позиції підлітка від внутрішньої позиції дитини молодшого віку полягає перш за все|передусім| в тому, що підлітки — це люди, обернені в майбутнє, і все сьогодення виступає|вирушає| для них в світлі цієї основної спрямованості їх особистості|особистості|.Вибір подальшого|дальшого| життєвого шляху|колії|, самовизначення, стає для них тим афектним центром життєвої ситуації, навколо|навкруг| якого починають|розпочинають| обертатися і вся їх діяльність, і всі їх інтереси. Навчання|навчання| і все те, що пов'язане з школою, складає головний зміст|вміст| життя учнів впродовж|упродовж| всього періоду шкільного навчання|вчення|. Тому на відношенні|ставленні| до навчання|навчання| і школи особливо відмітне|випуклий| відбивається те нове, що виникло у позиції підлітка  в порівнянні з дитиною молодшого віку. Формування особистості підлітка відбувається разом із формуванням самооцінки. Саме самооцінка та її формування у підлітків визначає головну спрямованість особистості. Самооцінка підлітка часто потребує професійної психологічної корекції. Вказане засвідчує актуальність обраної теми курсової роботи.

Теоретичне значення дослідження полягає у можливості використання його результатів для подальших теоретичних досліджень особливостей психологічного консультування підлітків з питань корекції самооцінки; результати дослідження можливо використовувати при викладанні навчального матеріалу в учбових закладах по дисципліні «психологія підлітка»

Практичне значення проведеного дослідження у курсовій роботі полягає у можливості використання результатів дослідження у практичній діяльності шкільного психолога

Мета курсової роботи – дослідити особливості формування самооцінки у підлітковому віці та ії вплив на поведінку особистості.

Завдання дослідження. За для досягнення поставленої мети автором курсової роботи були висунуті наступні завдання:

 1. Проаналізувати теоретичні особливості формування самооцінки підлітка.
 2. Дослідити особливості психологічної корекції неадекватної самооцінки підлітка.
 3. Розробити емпіричне дослідження соціально – психологічних особливостей самооцінки підлітків.
 4. Проаналізувати результати, отримані у дослідженні та надати рекомендації щодо організації психологічного консультування підлітків.

Методолого-теоретична база дослідження складається з наукових публікацій у сфері загальної та дитячої психології, соціології та ін. У процесі написання курсової роботи автором використовувались загальнонаукові методи дослідження: аналіз та синтез отриманої інформації; принципи послідовності, системності та історичності дослідження.

Предмет курсової роботи – процес формування особистості підлітка.

Об’єкт дослідження –  особливості формування самооцінки в підлітковому віці.

Гіпотеза дослідження: система ціннісних орієнтацій підлітків впливає на процес формування самооцінки; ступінь адекватності самооцінки визначає ймовірність девіантної поведінки підлітків.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Абдюкова Н.В. Психологічні особливості соціалізації сучасного підлітка: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Прикарпатський ун-т. ім. В.Стефаника. - Івано-Франківськ, 2000. - 20 с.
 2. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. - М.: Наука, 2010. - 336 с.
 3. Абульханова-Славская К.А. Субъект - символ российского самосознания // Сознание личности в кризисном обществе. - М.: Институт психологии РАН, 2005. - С. 10-28.
 4. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. М.: Изд-во Института Психотерапии, 2007. - 214 с.
 5. Актуальные проблемы социологии девиантного поведения и социального контроля / Отв. ред. Я.И. Гилинский. - М.: Институт социологии РАН, 1992. - 282 с.
 6. Александров А.А. Нарушения поведения у подростков как один из критериев оценки степени психопатизации //Патологические нарушения поведения у подростков - Л.: Институт психоневрологии, 2003. - С.37-43.
 7. Алемаскин М.А. Воспитательная работа с подростками. - М.: Знание, 2009. - 42 с.
 8. Берн Э. Игры, в которые играют люди... Люди, которые играют в игры. - М.: Прогресс, 2008. – 450 с.
 9. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. - Пер. с англ. - Под ред. В.Я.Пилиповского. - М.: Прогресс, 1996. - 421с.

10. Бех І.Д. Інваріанти особистісто орієнтованого підходу до виховання дитини // Початкова школа. - 2001. - № 2.

11. Бех І.Д. Особистісно-зорієнтоване виховання: шляхи реалізації. - К.: ІЗМН, 2006. - 232 с.

12. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. - Кн.1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Наук. видання. - К.: Либідь, 2003. - 280 с.

13. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн.2: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Наук. видання. - К.: Либідь, 2003. - 338 с.

14. Бихвевиоризм: Торндайк Э. Принципы обучения, основанные на психологии. - М.: ООО "Изд-во АСТ-ЛТД", 1998 - 704 с.

15. Білоус М. Заговори, щоб я тебе побачив / / Початкова школа. - 1995. - №2.

16. Воспитание трудного ребенка: Дети с девиантным поведеним: Учебно-метод. пособие / Под ред. Л.И.Рожкова. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 240 с.

17. Выготский Л.С. История развития высших психических функций // Соб. соч.: В 6-ти т. - М.: Педагогика, 1983.- Т.3. - С.6-328.

18. Голик А.Н. Введение в педагогическую психиатрию. - М.: Изд-во УРАО, 2000. - 104 с.

19. Гончаренко С. Український педагогічний словник. - К.: Либідь, 1997. - 376 с.

20. Гриценко Л.И. Реализация личной направленности воспитания в гуманистическом детском сообществе. - Волгоград: Б .и., 2009. - 190 с.

21. Гура Т.Е., Гура А.І. Проблема личностной адаптированности учащихся в условиях гуманизации образования // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошук. Проблеми громадянського становлення: Збірник наукових праць. - Київ-Запоріжжя. - Вип.19. - 218 с.

22. Дашук И.Н. Социализация подростка в процессе организации учебного времени: Автореф... канд. пед. наук: 13.00.01. / Брянский гос. пед. ун-т. - Брянск, 1997. - 17 с.

23. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования: Учеб. пособие / М.: ИНФРА- М, 1998. - 216 с.

24. Кукушкин В. С. Коррекционная педагогика: Учебное пособие. - Ростов на Дону, изд-во МарТ., 2002. - С.304.

25. Левин К. Теория поля в социальных науках: Пер. с англ. - Спб.: Ювента, 2000. - 480 с.

26. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность.- М.: Политиздат, 1975. - 304 с.

27. Личко А.Е. Типы акцентуаций характера и психопатий у подростков. - М.: ООО Пресс, ЗАО Изд-во ЭКСМО - Пресс, 1999. - 416 с.

28. Ломброзо Ч. Преступление. Новейшие успехи науки о преступнике. Анархисты / Сост. и предисл. В.С. Овчинского. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 320 с.

29. Лукашевич М.П. Соціалізація. Виховні механізми технології: Навч.-метод. посібник. - К.: ІЗМН, 2008. - 112 с.

30. Максимова Н.Ю., Мілютіна К. П., Піскун В. М. Основи дитячої патопсихології: Навч. посібник. - К.: Перун, 1996. - с.154.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Творчі здібності та їх розвиток у підлітковому віці»
Реферат — «Характеристика стресостійкості у складних ситуаціях»
Курсовая — «Формування в учнів молодших класів ключових знань за програмою «Музика»»

Заказать курсовую работу