Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Психология и педагогика->Курсовая — Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи

Курсовая — Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: педагогика

Тема: Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи

(Развитие творческих способностей учащихся начальной школы)

Объем: 35 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження розвитку творчих здібностей  учнів початкової школи

1.1 Поняття „творчі здібності” в учнів початкової школи

1.2 Інноваційні методи розвитку творчих здібностей у молодших школярів

1.3 Загальнопедагогічні та дидактичні умови розвитку творчих здібностей в учнів молодшого шкільного віку

Висновок до першого розділу

Розділ 2. Дослідницька робота з перевірки ефективності використання міжпредметних занять у формуванні творчих здібностей учнів

2.1 Методика ефективності використання міжпредметних занять у розвитку творчих здібностей учнів

2.2 Результати експериментального дослідження розвитку творчих здібностей молодших школярів у навчальній діяльності

Висновок до другого розділу

Висновок

Список використаних джерел

Додатки

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука. – М.: Советское радио, 1979. – 175 с.
  2. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. Основы педагогики творчества. – Казань: Изд-во Казанського университета, 1988. – 288 с.
  3. Бердяев Н.А. Творчество и объективация. - Минск: Экономпресс, 2000. – 201 с.
  4. Біла книга національної освіти України. Проект. / Академія пед. наук України; за ред. В.Г.Кременя. – К., 2009, – 285 с.
  5. Вознюк О.В. Парадигмально-методологічні засади креативної освіти: визначення понять / Теорія і практика креативного навчання обдарованих дітей. – ІОД НАПН України. – Київ. – 2011. – 139с.
  6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: психологический очерк: Кн. для учителя / Послесл. В.В. Давыдова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1991. ? 93 с.
  7. Грушко О.В. Творча особистість як об’єкт філософської рефлексії // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: Матеріали науково-практичної конференції викладачів і студентів. – Вінниця: ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2003. – Серія: Початкове навчання. – Вип. 1. – С.35-38.
  8. Даниленко Л.І. Теоретико-методичні засади управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах: Дисертація на здубуття наукового ступеня доктора педагогічних наук: Спеціальність 13.00.01. – Київ, 2005] .
  9. Державна національна програма „Освіта” (Україна ХХІ ст.). – К.: Райдуга, 1994. – 61 с.

10. Драйден Г., Вос Д. Революция в обучении. Научить мир учиться по-новому. – М.: Парвинэ, 2003. – С.122-123.

11. Єрмаков І. Освіта і життєва компетентність для ХХІ століття // Завуч. – 2005. –  № 19. – с. 13-16.

12. Зиновкина М.М. НФТМ-ТРИЗ: Креативное  образование XXI века. (Теория и практика) // Монография. – М.: МГИУ, 2007. – 306 с.

13. Клименко В.В. Психологія творчості. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 480 c.

14. Кучерявий О.Г. Педагогіка і психологія дитячої творчості (аспект самоформування вмінь організувати творчість дітей): Навчальний посібник. – К.: ІЗМН, 1998. – 156 с.

15. Ліпін М.В. Освіта та еліта в суспільстві знань / Еліта, обдарованість, людино центризм – Матеріали міжнародної наукової конференції. – ІОД – Київ, 2010. – 212с. – С. 28-35.

16. Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. – М.: Педагогика, 1976. – 280 с.

17. Психолого-педагогическое сопровождение одаренного ребенка / Сост. Залепа Е.А., Люманова Л.Р., Алексеюк М.И. – Симферополь, 2004. – 136 с.

18. Рада Європи: Симпозіум за темою «Ключові компетенції для Європи»: Док. DECS / SC / Sec. (96) 43. Берн, 1996. / www.nbuv.gov.ua /portal/soc_gum/ Ppog/2008_7_1.pdf

19. Ротенберг В.С. Психофизиоогические аспекты изучения творчества // Психология художественного творчества: Хрестоматия / Сост. К.В.Сельченок. - Минск.: Харвест, 1999. – С. 569-593.

20. Савченко О. Виховання розумної особистості, яка вміє самостійно вчитися /Початкова школа. - №8. – 2007. – С. 1-5.

21. Савченко О.Я. Виховний потенціал початкової освіти : посібник для вчителів і методистів початкового навчання / О.Я.Савченко. – 2-ге вид., К.: Богданова А.М., 2009. – 226с.

22. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів. – К.: Генеза, 1999. – 368 c.

23. Сисоєва С.О. Творчий розвиток учнів у контексті особистісно орієнтованого навчання // Гуманітарні науки. – 2001. – № 1. – С. 110-118.

24. Тоффлер Е. Третя Хвиля. - К.: Вид. дім "Всесвіт", 2000. - 480 с.

25. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения. – М.: Изд-во МГУ, 2003. -416с.

26. Явоненко М.В. Методика підготовки школярів до літературно-творчої діяльності // Початкова школа. – 2005. – №5. – С. 15-18.

27.Явоненко М.В. Розвиток літературних здібностей молодших школярів у процесі виконання творчих завдань // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. – Серія: педагогічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ, 2006. – № 38. – С. 79-81

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Творчі здібності та їх розвиток у підлітковому віці»
Реферат — «Характеристика стресостійкості у складних ситуаціях»
Курсовая — «Формування в учнів молодших класів ключових знань за програмою «Музика»»

Заказать курсовую работу