Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Психология и педагогика->Курсовая — «Роль дидактичної гри в системі роботи з математики в дитячому садку»

Курсовая — «Роль дидактичної гри в системі роботи з математики в дитячому садку»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: Методика преподавания математики в дошкольном учреждении

Тема: Роль дидактичної гри в системі роботи з математики в дитячому садку

(Роль дидактической игры в системе работы по математике в детском саду)

Объем: 67 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ. Значення цікавого математичного матеріалу для розумового розвитку дітей дошкільноопертаго віку
Розділ 1. Роль дидактичної гри в системі роботи з математики в дитячому садку.
1.1.Визначення дидактичної гри та її особливості як виду спільної діяльності вихователя з дітьми та самостійної дитячої діяльності
1.2. Значення дидактичних ігор для розумового розвитку дітей
1.3. Місце дидактичної гри в системі роботи з навчання елементарної математики
1.4. Організація та методика проведення дидактичних ігор
1.5. Рекомендації з використання дидактичних ігор в умовах сім,ї
Розділ 2. Використання дидактичних ігор в навчанні дітей базового дошкільного закладу елементарної математики.
2.1.Проведення діагностики рівня математичного розвитку групи дітей базового дошкільного закладу ,розроблення плану індивідуальної роботи з використанням дидактичних ігор
2.2. Розроблення примірних конспектів дидактичних ігор зі зразками дидактичного матеріалу для проведення роботи з дітьми
Висновки. Дидактична гра як засіб підвищення ефективності формування математичних уявлень у дошкільників

Список використаних джерел та літератури

Додатки

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Актуальні проблеми дошкільного виховання: Міжвуз. зб. наук. праць / А.М. Богуш (ред.), Т.І. Поніманська (ред.). – Рівне: Рівненський держ. педагогічний ін-т, 2004. – 176 с.
 1. Арутюнов А.Р. и др. Игровые задания. – М.: Русский язык, 1984. – 217 с.
 2. Бабкина Н.В. Использование развивающих игр и упражнений в учебном процессе // Начальная школа. – 1998. – №4. – С. 11–18.
 3. Бурім В. Сюжетно-рольові ігри на уроках навчання грамоти // Початкова освіта. – 2001. – №37 (жовтень). – С. 10.
 4. Буя Т.А. Игра в эстетическом воспитании младшего школьника // Начальная школа. – 1997. – №2. – С. 40–43.
 5. Варзацька Л.О. Гра як засіб пізнання // Початкова школа. – 1988. – №12. – С. 34–35.
 6. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психологии развития ребенка // Вопросы психологии. – 1966. – №6. – С. 64–76.
 7. Губанова О.В., Левкина И.С. Использование игровых приемов на уроках // Начальная школа. – 1997. – №6. – С. 36–37.
 8. Дідух М.В. Ігрові прийоми навчання читати // Початкова школа. – 1991. – №1. – С. 10–13.
 9. Жорник О. Використання дидактичних ігор у навчанні // . Рідна школа. – 2000. – №4. – С. 63–64.
  • Иванова Н.Т. Кто, с кем и во что играет?: Использование игры в воспитании младших школьников // Начальная школа. – 1998. – №7. – С. 7–9.
  • Эльконин Д.Б. Психологические игры. – М., 1978. – 345 с.
  • Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., 1999. – 235 с.
  • Баєв Б.Ф. Психологія навчання. – К., 1994. – С.59. 4. Базовий компонент дошкільної освіти. // Дошкільне виховання. – 1999. – №1. – 38 с.
  • Богданович М., Козак М., Король Я. Методика викладання математики в дошкільному закладі: Навчально-методичний посібник. - К., 1999
  • Богуславская З.М.,Смирнова Е.О. Развивающие игры. - М.,1991
  • Бодрова Е. В. и др. Опыт построения психолого-педагогической концепции дошкольного воспитания // Вопросы психологии. – 1989. - № 3.
  • Бойченко Н.А., Григоренко Г.И., Коваленко Е.И., Щербакова Е.И. Сюжетно-ролевые игры дошкольников. – К.: Радянська школа, 1982
  • Бойченко Т. Цікаві ігри та завдання з математики // Початкова школа. – 2004. – №4. – С.23.
  • Брєжнєва О.Г. Формування пізнавальної активності старших дошкільників у процесі навчання елементам математики. Автореферат дис. канд. пед. наук. – К., 1997. – 18 с.
  • Бурова А. Дидактичні ігри : організація та керівництво. - //Дошкільне виховання,2002,№7
  • Венгер Л. За допомогою наочних моделей. Дослідження розвитку пізнавальних здатностей у дошкільному віці // Дошкільне виховання. – 2005. – № 3. – С. 6–7.
  • Гайдаржийська Л.П. Формування елементів математичних уявлень у дітей дошкільного віку. Автореферат дис. канд. пед. наук. – К., 1996. – 18 с.
  • Державна національна програма “Освіта” (“Україна ХХІ століття”). – К.: Райдуга, 1994.
  • Дьяченко О.М. Чего на свете не бывает. - М.,1991
  • Запорожец А.В., Венгер Л.А. Формирование восприятие у дошкольников. – М.: Просвещение, 1983. – 364 с.
  • Калузька Л. Дивокрай. Книга друга. Вибрані дидактико-методичні матеріали для працівників дошкільних закладів. – Тернопіль: Мандрівець, 2006. – 334с
  • Концепція дошкільного виховання в Україні (проект) // Інформац. зб. М-ва освіти України – К.: Освіта, 1993.
  • Криворучко Т. Логіко-математичні ігри. - //Дошкільне виховання,2007,№2
  • Кудикіна Н.В. Ігрова діяльність дошкільників: Монографія. – К.: КМПУ, 2003. – 272 с
  • Кулачивська С.Є., Ладивір С.О. Я – дошкільник. Вікові та індивідуальні аспекти психологічного розвитку. – К.: Нора-Прінт, 2006. – 108 с
  • Литвиненко І.С. Багатоканальна діяльність - засіб розвитку пізнавальної активності. / / Дошкільне виховання. - Київ. - 2002. - № 4. - С. 22-24.
  • Лозова В. І. Цілісний підхід до формування пізнавальної активності дошкільників / ЛозоваВ.І.; Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – 2-ге вид., доповн. – Харків: ОВС, 2000. – 163 с.
  • Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку. – К: Освіта, 1999.
  • Мацюк Л.Г., Крушинська В.Д. Дидактичні ігри з математики в дитячому садку. - К.: Освіта, 1992
  • Михайлова З. Игровые занимательные задачи для дошкольников. - М.,1990
  • Мчедлидзе Н. Б. Место игры в педагогическом процессе детского сада // Психология и педагогика игры дошкольника / Под ред. А. В. Запорожца, А. П. Усовой. – М., 1966.
  • Нестеренко Л.П. Практикум по теоретическим основам начального курса математики. Арифметические действия. – Самара: Самарский областной ин-т повышения квалификации и переподготовки работников образования, 2001. – 46 с.
  • Проскура Е.В. Развитие познавательных особенностей дошкольника / Под ред. проф. Л.А.Венгера. – К.: Рад.школа, 1995. – 128 с.
  • Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игрі с математическим содержанием. - М.,1987
  • Столяр А.А. Давайте поиграем. - М.,1991
  • Столяр А.А. Формирование математических представлений у детей дошкольного возраста. - М.,1998
  • Тарантаева Т.В. Развитие элементарных математических представлений у дошкольников. Издание 2-е, исправленное. – М.: Просвещение, 1990
  • Фадєєва Т.О. Методика вивчення арифметичних дій в дошкільному віці. – Кіровоград: Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка, 2001. – 72 с.
  • Фунтикова О.А. Теоретические основы умственного развития дошкольников. – Симферополь: Таврида, 1999. – 116 с.
  • Шамова Т. И. Активизация учения дошкольников / Шамова Т. И. – М.: Педагогика, 1992. – 208 с
  • Щербакова Е.И. Методика обучения математике в детском саду. – М.: Академия, 1998. – 326 с.

  Также советуем посмотреть другие готовые работы:
  Курсовая — «Творчі здібності та їх розвиток у підлітковому віці»
  Реферат — «Характеристика стресостійкості у складних ситуаціях»
  Курсовая — «Формування в учнів молодших класів ключових знань за програмою «Музика»»

  Заказать курсовую работу