Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Психология и педагогика->Курсовая — «Дитячі страхи та життєвий сценарій особистості дорослого»

Курсовая — «Дитячі страхи та життєвий сценарій особистості дорослого»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: психология

Тема: Дитячі страхи та життєвий сценарій особистості дорослого

Объем: 37 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДИТЯЧИХ СТРАХІВ

1.1. Джерела виникнення та види страху

1.2. Природа дитячих страхів

1.3. Динаміка та причини виникнення дитячих страхів

1.4. Роль родини і виховання у виникненні та прояві страхів у дітей

1.5. Трансформація дитячих страхів у дорослому житті

2. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЖИТТЄВОГО СЦЕНАРІЮ ОСОБИСТОСТІ

2.1. Визначення та походження життєвого сценарію особистості

2.2. Формування життєвого сценарію особистості

2.3. Чинники та складові життєвого сценарію

2.4. Вплив дитячих страхів на життєвий сценарій особистості

3. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЄВОГО СЦЕНАРІЮ ОСОБИСТОСТІ ДОРОСЛОГО З ДИТЯЧИМИ СТРАХАМИ

3.1. Організація та проведення дослідження з визначення життєвого сценарію дорослого з дитячими страхами

3.2. Результати дослідження з визначення життєвого сценарію дорослого з дитячими страхами та їх аналіз

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

Вступ 

Актуальність дослідження. У час соціально-економічних та політичних змін, що відбуваються у суспільстві на перший план виходять дослідження, які спрямовані на виділення та аналіз факторів, які сприяли б формуванню такої особистості, що здатна самостійно будувати свій життєвий шлях. Такі дослідження були б неповними без аналізу умов протікання дитинства та специфіки взаємодії людини з батьками та близьким оточенням. Саме в дитинстві закладаються основи для подальшого розгортання життєвого плану людини. Вивчення процесу формування та перебігу життєвого сценарію особистості неможливий без аналізу загальних закономірностей розвитку індивіда, особливо у дитячі роки.

Одним із факторів, що безпосередньо може впливати на формування життєвого сценарію особистості дорослого є дитячі страхи. Проблема страхів у дітей набуває особливої актуальності як в науковому, так і в практичному плані. На сьогодні відзначається тенденція зростання кількості дітей зі страхами, з якими тісно пов’язані хвилювання та почуття невпевненості в собі, що в свою чергу, негативно впливає на самооцінку. Тому дитина може неадекватно оцінювати свої можливості та переживати невдачі в житті.

Проблема життєвих сценаріїв або життєвого шляху людини є фундаментальною темою в західній (А. Адлер, Е. Берн, Е. Еріксон, 3. Фрейд, К.Г. Юнг, К. Ясперс) та вітчизняній психології (К.А. Абульханова-Славська, Б.Г. Ананьєв, Л.І. Анциферова, Б.С. Братусь, А.В. Брушлинський, Л.С. Виготський, А.А. Кронік, О.М. Леонтьєв, Т.М. Титаренко, Л.В. Яновська та ін.). Проблематика вікових страхів зустрічається в працях Захарова О.І., Максимової Ю.Н., Прихожан А.М., Лісіної Є.В., Карпенко Н.З., Новикової Є.В., Осоріної М.В. та ін.

Зважаючи на актуальність досліджуваної проблеми була обрана тема курсової роботи «Дитячі страхи та життєвий сценарій особистості дорослого».

Об'єктом дослідження є життєвий сценарій.

Предметом дослідження є зв'язок дитячих страхів та життєвого сценарію особистості дорослого.

Мета дослідження полягає у теоретично-емпіричному дослідженні зв’язку дитячих страхів та життєвого сценарію дорослого.

Завдання дослідження:

1. На основі аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури охарактеризувати дитячі страхи, їх природу, динаміку розвитку та вплив на доросле життя;

2. Визначити поняття життєвого сценарію особистості та вплив на нього різноманітних факторів;

3. Провести емпіричне дослідження життєвого сценарію особистості дорослого з дитячими страхами.

Теоретичною базою дослідження є психолого-педагогічні та методологічні розробки вітчизняних та зарубіжних дослідників з проблем формування життєвого сценарію особистості та впливу на нього дитячих страхів.

Основними методами, що використовувалися при написанні роботи є аналіз, синтез, узагальнення та систематизація відомостей з проблеми дослідження, а також методи емпіричного дослідження (авторська казка, психологічний опитувальник).

Практична значущість роботи полягає у емпіричному визначенні впливу на формування життєвого сценарію особистості дорослого дитячих страхів.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Аверин В.А. Психология детей и подростков: Учеб. Пособие / В.А Аверина. – СПб: Изд-во Михайлова В.А., 1998. – 379 с.
  2. Адлер А. Наука жить: Пер. с англ. и нем. / А.А. Юдин (сост. - ред.). - К.: РоН-КоуаІ, 1997. - 288
  3. Адлер А. Очерки по индивидуальной психологии / А. Адлер. – М.: Когито-Центр, 2002. – 325 с.
  4. Акопян Л.С. Психолого-педагогическое исследование страхов детей младшего школьного возраста: Дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Л.С. Акопян. - Самара, 2002. – 201 c.
  5. Александровский Ю.А. Состояние психической дезадаптации и их компенсации / Ю.А. Александровский - М.: Медицина, 1976. - 234.
  6. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. Т.2 (Развитие и воспитание личности) / Б.Г. Ананьев. - М.: Издательство Санкт- Петербургского университета, 2007. - С.129-266.
  7. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г. Ананьев. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с.
  8. Анохин П.К. Системные механизмы высшей нервной деятельности./ П.К. Анохин // Функциональная система как основа физиологической архитектуры поведения. - М.: Наука, 1979. - С. 19-32.
  9. Балл Г.А. Понятие адаптации и его значение для психологии личности / Г.А. Балл // Вопросы психологии. - 1989. - №1. - С. 92-100.

10. Бернс Р. Развитие Я концепции и воспитания / Р. Бернс; [пер. с англ.]. - Москва.: Прогресс, 1986. – 450 с.

11. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы / Э. Берн; [пер. с англ.]. – Екатеринбург: Литур, 2001. – 576 с.

12. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.И. Божович. – М.: Просвещение, 1968. – 464 с.

13. Гулдинг М. Психотерапия нового решения. Теория и практика / М. Гулдинг, Р. Гулдинг – М.: Независимая фирма «Класс», 1997. – 288 с.

14. Истратова О. Н. Справочник психолога средней школы / О.Н. Истратова, Т.В. Эксакусто. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 511 с.

15. Зинкевич-Евстигеева Т. Практикум по сказкотерапии / Т. Зинкевич-Евстигеева. – СПб.: Питер, 2001. – 315 с.

16. Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей / А.И. Захаров. - СПб.: Издательство СОЮЗ, 2000. – 448 с.

17. Захаров А.И. Как помочь нашим детям избавиться от страха / А.И. Захаров. – СПб: Питер, 1995. – 276 с.

18. Захаров А.И. Страхи. Как предупредить отклонения в поведении ребенка / А.И. Захаров. – М: Просвещение, 1992. – 302 с.

19. Камбалова Т.С. Особливості формування життєвих сценаріїв особистості в юнацькому віці / Т.С. Камбалова // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – №1(25). - 2011. – С. 84-87.

20. Карпенко Н. Диференціація та діагностика окремих видів страху у дітей/ Н. Карпенко // Початкова школа. – 2002. – №3. – С. 4-7.

21. Карпинский К.В. Психология жизненного пути личности: учеб. пособие / К.В. Карпинский. - Гродно: ГрГУ, 2002. - 167 с.

22. Ковалевська А.О. Причини та види страхів молодших школярів / А.О. Ковалевська // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія: зб. статей. – Вип. 26. – Ч.2. – Ялта: РВВ КГУ, 2010. – С. 238.

23. Костіна Т.О. Вивчення формування життєвого сценарію у психології розвитку / Т.О. Костіна // ВІСНИК НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. Випуск 2?2010. – С. 101-105.

24. Костіна Т.О. Проблема класифікації життєвих сценаріїв у теорії транзакційного аналізу / Т.О. Костіна – [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Vonu_psi/2010_11_1/kostina.pdf

25. Мазур А.В. Страх як психологічна проблема особистості / А.В. Мазур // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. - №3 – С. 13-17.

26. Нелюбова Т.В. Детские невротические страхи, их диагностика и коррекция / Т.В. Нелюбова, Н.Б. Гриншпун. – М: Просвещение, 1993. – 227 с.

27. Стюарт Й. Основи ТА: Транзакційний аналіз: Пер. з англ. / Й. Стюарт, В. Джойнс. - К.: ФАДА, ЛТД, 2002. - 393 с.

28. Ольховецький С.М. Психологічні чинники дитячих страхів / С.М. Ольховецький // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки. Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – Випуск 4 (28). – С. 85-89.

29. Панфилова М.А. Страхи в домиках. Диагностика страхов у детей и подростков/ М.А. Панфилова // Школьный психолог. – 1999. – №8. – С.10­12.

30. Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. - СПб.: Питер, 2007. - 607 с.

31. Чиркова М.А. Анализ жизненных сценариев на материале авторской сказки / М.А. Чиркова // Психология. – № 2 (55) – 2008. – С. 75-79.

32. Штайнер К. Сценарии жизни людей. Школа Эрика Берна: Пер. с англ. / К. Штайнер. - СПб.: Питер, 2003. - 416 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Творчі здібності та їх розвиток у підлітковому віці»
Реферат — «Характеристика стресостійкості у складних ситуаціях»
Курсовая — «Формування в учнів молодших класів ключових знань за програмою «Музика»»

Заказать курсовую работу