Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Психология и педагогика->Курсовая — «Вплив сімейного виховання на навчальну успішність підлітків»

Курсовая — «Вплив сімейного виховання на навчальну успішність підлітків»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: психологія сімейного виховання

Тема: Вплив сімейного виховання на навчальну успішність підлітків

Объем: 39 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ І. Теоретичний аналіз проблеми сімейного виховання у психолого-педагогічній літературі

1.1. Сім’я як соціально-психологічний феномен та її вплив на становлення особистості

1.2. Особливості сімейного виховання в сучасних умовах

1.3. Особливості взаємовідносин батьків та дітей на етапі підліткового віку

Висновки до І розділу

РОЗДІЛ ІІ. Теоретичний аналіз проблеми мотивації навчання як основи навчальної успішності у підлітковому віці

2.1. Мотив та мотивація як основа учбової діяльності підлітків

2.2. Особливості оволодіння підлітками учбовою діяльністю

2.3. Роль сім’ї в підвищенні рівня навчальної успішності дітей підліткового віку

Висновки до ІІ розділу

РОЗДІЛ ІІІ.Емпіричне дослідження впливу типу сімейного виховання на успішність у навчанні дітей підліткового віку

3.1. Обґрунтування вибірки та огляд діагностичних методів дослідження впливу типу сімейного виховання на успішність у навчанні дітей підліткового віку

3.2. Аналіз дослідження впливу типу сімейного виховання на успішність у навчанні дітей підліткового віку

3.3. Методи ефективного сімейного виховання мотивації до навчання у підлітків

Висновки до ІІІ розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

Вступ 

Суспільно-політичні умови, в яких функціонує сучасна українська сім’я, характеризуються досить різкою зміною соціально-економічних та політичних відносин у суспільстві. В той же час, сім’я залишається  – одним із найважливіших виховних інститутів, значення якого у формуванні особистості важко переоцінити. Виховання дітей усебічно розвиненими, духовно багатими, фізично досконалими, працьовитими, високоморальними громадянами зі сформованою національною свідомістю, які люблять рідну землю, свій народ і готові його захищати – спільне завдання сім’ї та школи.

Підлітковий вік є складним етапом розвитку, повним фізичних, когнітивних, соціальних та емоційних змін. До того ж, збільшення вимог до навчання і складність шкільної системи освіти ще більш ускладнює досягнення учнями старших класів хороших показників навчальної успішності. Зважаючи на те, що батьки є рушійною силою в житті дитини, доречним є очікувати, що у такий критичний та вимогливий період у житті дитини два найважливіших середовища її розвитку (дім і школа) покращать свою співпрацю.

Практика ж свідчить про прямо протилежне: чим старшими стають діти, тим менше участі беруть батьки в їх навчанні та вихованні. Причиною цього є низка факторів, зокрема: більш складна структура навчання у старших класах; вимогливі навчальні програми, які є незрозумілими і складними для батьків; обмеженість спроб школи залучити батьків до навчально-виховного процесу; зменшення впливу самих батьків на своїх дітей-підлітків. Тому великого значення набуває питання дослідження впливу сімейного виховання на формування мотивації кращого навчання дітей.

Враховуючи актуальність та значимість проблеми сімейного виховання та його впливу на особистість дитини, темою дослідження ми обрали Вплив сімейного виховання на навчальну успішність підлітків”.

У рамках даної роботи, сімейне виховання розглядається як один з головних факторів, що впливає на розвиток особистості дитини (Л.І. Божович, А.Я. Варга, О.А. Карабанова, А.Г. Лідерс, Л.Ф. Обухова, І.В. Шаповаленко), в тому числі і на якість успішності в школі (Т.В. Архірєєва, О.В. Барсукова, Б.С. Волков, А.У. Лопатін).

Об’єкт дослідження: сімейне виховання особистості.

Предмет дослідження: вплив особливостей сімейного виховання на якість успішності дитини в школі.

Мета дослідження: дослідити характер взаємозв’язку типу сімейного виховання і якості успішності дитини підліткового віку в школі.

Для досягнення мети дослідження було поставлено такі завдання:

- проаналізувати стан дослідження проблеми сімейного виховання у працях вітчизняних і зарубіжних психологів; 

- здійснити теоретичний аналіз проблеми мотивації навчання у підлітковому віці

- визначити основні стилі сімейного виховання та їх вплив на формування особистості дитини, у тому числі на його успішність у школі;

- емпірично виявити різницю вираженості успішності дитини в школі в залежності від домінуючого типу батьківського вховання;

- розробити рекомендації батькам про особливості впливу того чи іншого психологічного фактору на формування особистості дитини в ході сімейного виховання.

Методи дослідження. Для перевірки гіпотези і обґрунтування результату роботи були використані наступні методи: теоретичний аналіз; група діагностичних методик: тест-опитувальник батьківського ставлення до дітей (А.Я. Варга, В.В. Століна); анкета «Шкільна мотивація »(А.М. Шуберта); аналіз класного журналу успішності.

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося в ЗОШ І-ІІІ ст. № 18 міста Івано-Франківськ. Вибірку дослідження склали 27 учнів 7-го «А» класу (14 дівчаток, 13 хлопчиків) та їх батьки.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Арутюнян М.  Педагогический потенциал семьи и проблема социального инфантилизма молодежи  / М. Арутюнян // Отец в современной семье. Вильнюс, 1988, С. 26-33.
 2. Божович Л.И., Морозова Н.И., Славина Л.С. Развитие мотивов учения у советских школьников / Л.И. Божович, Н.И. Морозова, Л.С. Славина – М., 1952.
 3. Воспитание детей в неполной семье. – М.: Прогрессе,1980. – 204 с.
 4. Гарбузова В.И. Воспитание ребенка в семье / В.И. Гарбузова  – М., 1995. – 188 с.
 5. Гребенников И.В. Основы семейной жизни / И.В. Гребенников – М.: Просвещение, 1991.
 6. Ильясов И.И. Структура процесса учения / И.И. Ильясов — М., 1986, т. 2.
 7. Зиганов М.А. Родители и школа: как обеспечит качество образования и чувство комфорта / М.А. Зиганов // Народное образование – 2007. №2. – С. 128 - 133.
  • Кволе К. Радость воспитания. Как воспитывать детей без наказания / К. Кволе –
  • СПб.: ИД «Весь», 2004. – С. 17-20.
  • Кемпбелл Р. Как на самом деле любить детей / Р. Кемпбелл – М.: Знание, 1992.
  • Конфлікти та шляхи їх подолання // Директор школи №3, січень, 2001– С. 15.
  • Кипнис М. Тренинг семейных отношений. Часть 2: Родительство / М. Кипнис – М.: «Ось-89», 2005. – С. 24-78.
  • Ковалев   С.   Психология   семейных   отношений:   Информ.-метод.
  • Материалы к курсу «Этика и психология семейной жизни». Кн. для
  • учителя /С.Ковалев – М.: Просвещение, 1988.
  • Купюткин   Ю.Н.   Психология   обучения   взрослых / Ю.Н. Купюткин —   М., "Просвещение", 1985.
  • Лопатин А. Успешность школьника в учебе зависит и от семьи / А. Лопатин // Сельская школа. – 2005. №3. – С. 67 - 74.
  • Маркова Л.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте / Л.К. Маркова —М.: "Просвещение", 1983.
  • Марковаская И.М.  Тренинг взаемодействия родителей с детьми / И.М. Марковаская – СПб.: ООО Издательство «Речь», 2000. – С. 31-45.
  •  Садовець О.В., Орловська О.В. Урахування фактора сім’ї в підвищенні рівня навчальної успішності учнів старших класів середніх шкіл США / О.В. Садовець, О.В. Орловська // Вісник національної академії Державної прикордонної служби України. – К., 2011. – №. 5.
  • Титаренко Т.М. Такие разные дети / Т.М. Титаренко – К.: Рад. шк., 1989 – С.139.
  • Шаповаленко И.В. Родительское отношение к ребенку: определение, типы, и влияние на психическое развитие // Психология семейных отношений с основами семейного консультирования. Академия, 2004. №3. — С. 81 - 90.
  • Шведовская А. Специфика позиции родителей при различных типах взаимодействия с детьми дошкольного и младшего школьного возраста// Психологическая наука и образование. - 2006. №1. — С. 69 - 80.
  • Этика и психология семейной жизни  //  под ред. Н.Г. Юркевича – Минск, 1989.

  Также советуем посмотреть другие готовые работы:
  Курсовая — «Творчі здібності та їх розвиток у підлітковому віці»
  Реферат — «Характеристика стресостійкості у складних ситуаціях»
  Курсовая — «Формування в учнів молодших класів ключових знань за програмою «Музика»»

  Заказать курсовую работу