Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Психология и педагогика->Курсовая — «Сучасні класифікації порушень психічного розвитку у дітей»

Курсовая — «Сучасні класифікації порушень психічного розвитку у дітей»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: психологія

Тема: Сучасні класифікації порушень психічного розвитку у дітей

(Современные классификации нарушений психического развития у детей)

Объем: 37 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПОРУШЕННЯ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ

1.1. Визначення нормального та порушеного психічного розвитку у дітей

1.2. Історичний підхід до визначення змісту порушення психічного розвитку у дітей

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ КЛАСИФІКАЦІЙ ПОРУШЕНЬ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ

2.1. Класифікація порушень психічного розвитку у дітей за М. Певзнер і Т.А. Власовою та за В.В. Ковальовим

2.2. Класифікація порушень психічного розвитку у дітей за В.В. Лебединським

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ 

Актуальність дослідження. Психофізіологічний розвиток дітей та їх здоров'я залежить від особливостей ранніх етапів онтогенезу, коли організм найбільш чутливий до несприятливих впливів середовища. Багато відхилень у розвитку дітей «програмуються» вже на рівні несприятливої спадковості, ускладнених умов внутрішньоутробного розвитку, під час пологів і після них. Умови протікання ранніх етапів онтогенезу є вирішальними для розгортання генетичної програми, формування індивідуальних особливостей психічного і фізичного розвитку.

Несприятливі дії у пре- і перинатальному періодах роблять значний вплив на етапи розвитку головного мозку в цілому і вищих коркових функцій зокрема, підсилюючи гетерохронію дозрівання функціональних систем. Наслідком недостатності функціонування систем мозку може з'явитися несформованість вищих психічних функцій, що в дошкільному і молодшому шкільному віці виявляється у низькому рівні психомоторного і мовного розвитку, у розладі зорово-просторової, слухомоторної координації та відеомоторної інтеграції, у порушенні формування стійкості уваги, зниженні об'єму пам'яті, які обумовлюють надалі труднощі навчання і процесу засвоєння знань та навичок [2].

Дослідження дизонтогенетичного (аномального) розвитку в психології представлені украй односторонньо. Не дивлячись на розроблених ще в 30-х роках нашого століття Л.С. Виготським методологічні основи вивчення аномального розвитку, дослідження з даної проблеми проводилися в основному у плані вивчення окремих психічних процесів і функцій у дітей з розумовою відсталістю, із затримкою психічного розвитку, з порушеннями систем аналізаторів. Дослідженням порушень психічного розвитку дітей займалися такі науковці як С.Д. Забрамна, Н.Л. Бєлопольська, О.Н. Усанова, О.В. Защиринська, В.В. Лебединський, К.С. Лебединська, В.І. Лубовський, В.Г. Петрова, І.А. Коробейників, Н.Н. Малофєєв, Ц.Р. Шевченко та інші. Але зараз практично не розроблений, за винятком окремих робіт (В.В. Лебединський із співавторами) диференційований підхід до психологічного аналізу кожного варіанту психічного дизонтогенезу з урахуванням етіологічних, патогенетичних і клінічних чинників, які лежать в основі психічного або фізичного дефекту [15].

Тому, зважаючи на актуальність досліджуваної проблеми була обрана тема курсової роботи «Сучасні класифікації порушень психічного розвитку у дітей».

Об'єктом дослідження є порушення психічного розвитку у дітей.

Предметом дослідження є класифікації порушень психічного розвитку.

Мета дослідження полягає у теоретико-методологічному аналізі класифікацій порушення психічного розвитку у дітей.

Завдання дослідження:

1. На основі аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури визначити зміст поняття про порушення психічного розвитку у дітей;

2. Охарактеризувати сучасні класифікації порушення психічного розвитку у дітей.

Теоретичною базою дослідження є психолого-педагогічні та методологічні дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців з проблем класифікації порушень психічного розвитку у дітей.

Основними методами, що використовувалися при написанні роботи є аналіз, синтез, узагальнення та систематизація відомостей з проблеми дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділі, висновків та списку використаної літератури. Загальна кількість сторінок 27, список літератури налічує 28 джерел. Робота містить одну таблицю.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Айзенберг Б.И. Психокоррекционная работа с детьми, имеющими нарушения психического развития: Психотерапия в дефектологи / Б.И. Айзенберг, Л.В. Кузнецова. – М.: Просвещение, 1992. – 128 с.
  2. Васильева Е.В. Психофизиологический статус детей 6-8 лет с факторами риска раннего дизонтогенеза: Дис. ... канд. биол. наук: 19.00.02, 03.00.13 / Е.В. Васильева. – Архангельск, 2005. - 166 с.
  3. Власова Т.А. О детях с отклонениями в развитии / Т.А. Власова, М.С. Певзнер. - М. Просвещение. - 1985. - 175 с.
  4. Выготский Л.С. Психология развития ребенка / Л.С. Выготский. - Москва: Эксмо. - 2004. - 512 с.
  5. Душка Л.А. Генезис психофизических недостатков / Л.А. Душка // Вiсник Одеського нацiонального унiверситету. – Том 16. - Вип11. - Ч.2. - С.46-53.
  6. Гаврилов О.В. Психолого-педагогічна характеристика легкої, помірної, тяжкої та глибокої розумової відсталості / О.В. Гаврилов // Проблеми сучасної психології. - 2011. - Випуск 11. – С. 124-136.
  7. Карвасарский Б.Д. Клиническая психология/ Б.Д. Карвасарский. - СПб.: Питер, 2004. - 960 с.
  8. Конопляста С.Ю. Логопсихологія: Навч. посіб. / С.Ю. Конопляста. - К: Знання, 2010. - 293 с.
  9. Лебединский В.В. Клинико-нейропсихологический анализ аномалий психического развития у детей с явлениями «минимальной мозговой дисфункции / В.В. Лебединский, И.Ф. Марковская, К.С. Лебединская, М.Н. Фишман, В.Д. Труш // А.Р. Лурия и современная психология. – М.: Просвещение, 1982. – С. 62-68.

10. Лебединский В.В. Классификация дизонтогенеза нарушения психологического развития / В.В. Лебединский. - СПб.: Дидактика Плюс, 2001. - 265 с.

11. Левченко И.Ю. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата / И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько. - М.: Академия, 2001. - 192 с.

12. Лубовский В.И. Психологические проблемы диагностики аномального развития детей / В.И. Лубовский. - Москва: Педагогика, 1989. - 320 с.

13. Максимова Н.Ю., Милютина Е.Л. Курс лекций по детской патопсихологии: Учебное пособие. — Ростом и/Д: Феникс, 2000.

14. Малигіна А. Психологічні особливості дітей із затримкою психічного розвитку / А. Малигіна // Вісник ОНУ імені І.І. Мечнікова. – 2012. – Т. 7. – Вип. 5. – С. 88-96.

15. Мамайчук И.И. Психология дизонтогенеза и основы психокоррекции (На материале изучения детей и подростков с двигательными нарушениями): Дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.04, 19.00.10 / И.И. Мамайчук. - СПб., 2004. - 440 с.

16. Марковская И.Ф. Задержка психического развития (клинико-пато-психологическая діагностика) / И.Ф. Марковская. – М., 1993.

17. Марковская И.Ф. Нейропсихологическая диагностика нарушений высших психических функций у детей с аномалией психического развития / И.Ф. Марковская // Практикум по патопсихологии. – М.: МГУ, 1987. – С. 136-156.

18. Мастюкова Е.М. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии / Е.М. Мастюкова, А.Г. Московкина. - М.: Владос, 2003. - 408 с.

19. Микадзе Ю.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция младших школьников / Ю.В. Микадзе, Н.К. Корсакова. – М.: Просвещение, 1994. – С. 18-25.

20. Мартинюк І.А. Патопсихологія: Навчальний посібник / І.А. Мартинюк. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 208 с.

21. Основы специальной психологии: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Л.В. Кузнецова, Л.И. Переслени, Л.И. Солнцева и др.; Под ред. Л.В. Кузнецовой. - М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 480 с.

22. Петрова В.Г. Кто они - дети с отклонениями в развитии? / В.Г. Петрова, И.В. Белякова. - М.: Флинта: Московский психолого-социальный институт, 1998. - 104 с.

23. Пожар Л. Психология аномальных детей и подростков. Патопсихология / Л. Пожар. – Воронеж: Модэк; М.: ИПП, 1996. – 128 с.

24. Рубинштейн С.Я. Психология умственно отсталого школьника: учеб. пособие для студ. по спец. № 2111 Дефектология / С.Я. Рубинштейн. - Москва: Просвещение, 1978. - 192 с.

25. Сорокин В.М. Специальная психология: Учеб. пособие / Под научн. ред. Л.М. Шипицыной. - СПб.: Речь , 2003. - 216 с.

26. Тарасюк С. Вчителю про дітей із затримкою психічного розвитку // Освіта вчителя. – 1999. – № 2. – С. 37-40.

27. Ульенкова У.В. Организация и содержание специальной психологической помощи детям с проблемами в развитии / У.В. Ульенкова, О.В. Лебедева. - Изд-во Академия, 2002. - 155 с.

28. Царева Н.Д. Диагностика психического развития младших школьников / Н.Д. Царева // Начальная школа. – 1995. – № 6. – С. 14-15.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Творчі здібності та їх розвиток у підлітковому віці»
Реферат — «Характеристика стресостійкості у складних ситуаціях»
Курсовая — «Формування в учнів молодших класів ключових знань за програмою «Музика»»

Заказать курсовую работу