Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Психология и педагогика->Курсовая — Особливості ставлення студентів психологів до вивчення іноземної мови

Курсовая — Особливості ставлення студентів психологів до вивчення іноземної мови

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: психология

Тема:  Особливості ставлення студентів психологів до вивчення іноземної мови

(Особенности отношения студентов психологов к изучению иностранного языка)

Объем: 38 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ I. Теоретичні основи дослідження нових підходів в організації навчання іноземної мови в умовах модернізації змісту освіти

1.1. Аналіз підходів до ставлення у сучасній психологічній науці

1.2. Типи ставлення до вивчення іноземної мови

1.3.1. Характеристика юнацького віку

1.3.2. Професійна ідентичність студентів психологів

Розділ 2. Емпіричне вивчення типів ставлення до вивчення іноземної мови студентів-психологів

2.1. Організація та методи емпіричного дослідження.

2.2. Взаємозв’язок типів ставлення до вивчення іноземної мови у студентів-психологів з показниками академічної успішності.

2.3. Тип ставлення до вивчення іноземної мови як чинник професійної ідентичності.

Додаток А. Бланк анкети дослідження.

Розділ 3. Безпека життєдіяльності

Висновки

Список використаної літератури

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды; в 2 т./ Б. Г. Ананьев. – М.: Педагогика, 1990. – Т.1. – С. 159.
  2. Аргайл М. Психология счастья [Текст]: пер. с англ. / Майкл Аргайл. — М.: Прогресс, 1990.— 336 с.
  3. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб. / О. В. Скрипченко., Л. В. Волинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001. – 416 с.
  4. Возрастная и педагогическая психология / Под. ред. А. В. Петровского. –М.: Наука, 1999. – 280 с.
  5. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М. В. Гамезо и др. –М.: Генеза, 1994. – 329 с.
  6. Гончаренко Семен. Український педагогічний словник / C. Гончаренко. - К.: Либідь, 1997. – 376 с.
  7. Гринчишин О.М Науково-теоретичні основи побудови моделі мотивації оволодіння іноземною мовою // Збірник наукових праць ІП АПН України “Проблеми загальної та педагогічної психології”. – T.V. – Ч.1. – 2003. – С. 56-60.
  8. Дяченко М. І., Кандибовіч Л. А. Психологічний словник-довідник .- Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2001.-576с.
  9. Евтешина Н.В.Динамические аспекты профессионального компонента идентичности психолога // Известия Уральского государственного университета. - 2007.-№52. - С. 223-231.

10. Іванова І.Ф. Професійна ідентичність та успішність навчальної діяльності студентів-психологів [Текст] / І.Ф. Іванова // Науковий вісник  Миколаївського державного університету імені  В.О. Сухомлинського: зб. наукових праць / за ред. С.Д. Максименка, Н.О. Євдокимової. — Т.2.  — Вип.5. — Миколаїв, 2010. — С. 125 — 128.

11. Іванова І.Ф. Індивідуальні психологічні особливості студентів-психологів: вплив на формування професійної ідентичності та успішність навчальної діяльності [Текст] / І.Ф. Іванова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: зб.  наукових праць / за ред. С.Д. Максименка, Н.О. Євдокимової. — Т.2 — Вип.6. — Миколаїв, 2011. — С. 125 — 128.

12. Кон И. С. Психология юношеского возраста /  И. С. Кон. – М.: Наука, 1999. – 432 с.

13. Костюк Г.С. Принцип развития в психологии // Методологические и теоретические проблемы психологии / Г.С.Костюк. – М.: Наука, 1990. – С. 118-152.

14. Крутецкий В. А. Психология обучения и воспитания школьников / В. А. Крутецкой.  – М.: Генеза, 1996. – 344 с.

15. Кулагина И. Ю. Возрастная психология / И. Ю. Кулагина.  – М.: Генеза, 1995. – 365 с.

  1. 16.  Маркова А.К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. - М.: ОТТО, 1996. – 322 с.

17. Мясищев В.М. Основные проблемы и современное состояние психологических отношений человека. // Психологическая наука в СССР. – М.: АПН РСФСР, 1060. – Ч.2. – С. 110-125.

18. Мясищев В. Н. Проблема відносин людини та її місце в психології / / Психологія особистості: Збірник статей / Упоряд. А. Б. Орлов., М.: ТОВ “Питання психології”; 2001.-129с.

19. Мудрик А. В. Юнацький тип спілкування // Вікова психологія: Дитинство, отроцтво, юність; Хрестоматія: Учеб. посібник для пед. вузов. / Укл. і наук. ред. В.С. Мухіна, А. А. Хвостов .- М.: Видавничий центр “Академія”, -1999 .- 624с.

20. Немов Р. С. Психология / Р. С. Немов. - Т. 1. – М.: Наука, 1994. – 432 с.

21. Немов Р. С. Психологія: Словник-довідник: У 2 ч. - М.: Изд-во ВЛАДОС - ПРЕС, 2003.-ч.2.-352с.

22. Нэсбит Д. Что нас ждет в 90—ые годы. Мегатенденции: Год 2000. Десять новых направлений на 90—ые годы [Текст]: пер. с англ. / Д. Нэсбит Практикум з методики викладання англійської мови у середніх навчальних закладах: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Ленвіт, 2004. - 360 с.

23. Попов А. Л. Психологія: навч. посібник .- М., 2001 .- с. 316-326.

24. Психологія. Словник / За заг. ред. А. В. Петровського, М. Г. Ярошевського. - 2-е вид., Испр. і доп. - М.: Політвидав, 1990. - 494 с.

25. Сайко Е. В. Ставлення як феномен соціального буття / / Світ психології .- 2006. - № 4. - С.103.

26. Татаурова Г.П.  Психологічні особливості дослідження відповідального ставлення до вивчення іноземної мови // Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003, вип. 22.– С. 180-183.

27. Татаурова Г.П. Особливості відповідального ставлення студентів до вивчення іноземної мови // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка– К., 2004, Т. 6.  – С. 337-342.

28. Татаурова Г.П. Психологічні чинники формування відповідального ставлення до навчання // Дидактика професійної школи: Збірник наукових праць: Випуск 3 /  Гол. ред. С.У.Гончаренко та інші – Хмельницький: ХНУ, 2005. – С. 200-203.

29. Шапар В. Б. Словник практичного психолога / В. Б. Шапар. - М.: ТОВ “Видавництво АСТ”; Харків: “Торсінг”, 2004.-734с.

30. Эриксон Э. Идентичность: Личность и кризис / Э. Эриксон. - М.: Наука, 1996.- 3443 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Творчі здібності та їх розвиток у підлітковому віці»
Реферат — «Характеристика стресостійкості у складних ситуаціях»
Курсовая — «Формування в учнів молодших класів ключових знань за програмою «Музика»»

Заказать курсовую работу