Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Психология и педагогика->Курсовая работа — «Організація діяльності педагогічного колективу в умовах упровадження здоров'язберігальних технологій у навчально-виховний процес закладу освіти»

Курсовая работа — «Організація діяльності педагогічного колективу в умовах упровадження здоров'язберігальних технологій у навчально-виховний процес закладу освіти»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: педагогика

Тема: Організація діяльності педагогічного колективу в умовах упровадження здоров'язберігальних технологій у навчально-виховний процес закладу освіти

Объем: 58 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

1.1. Історія розвитку проблеми здоров’язбереження

1.2. Сутність поняття “здоров’язберігаючі технології”, їх класифікації та функції

1.3. Педагогічна діяльність в умовах впровадження здоров’язберігальних технологій

1.4. Особливості управління організацією діяльності педагогічного колективу в умовах упровадження здоров'язберігальних технологій

РОЗДІЛ 2. ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

2.1. Аналіз законодавчої бази та державних програм щодо здоров’язбереження

2.2. Зарубіжний досвід здоров’язбережувальної діяльності

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список литературы

 1. Бойченко Т. Валеологія – мистецтво бути здоровим / Т. Бойченко // Здоров’я та фізична культура. – 2005. – №2. – С. 1-4.
 2. Булич Е.Г. Здоровье человека: Биологическая основа жизнедеятельности и двигательная активность в её стимуляции / Е.Г. Булич, И.В. Муравов. – К. : Олимпийская литература, 2003. – 414 с.
 3. Булич Е.Г. Теоретические основы валеологии / Е.Г. Булич, И.В. Муравов. – К.: ІЗМН, 1997. – 224 с.
 4. Ващенко О. Готовність вчителя до використання здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі / О. Ващенко, С. Свириденко // Здоров’я та фізична культура. – 2006. – №8. – С. 1-6.
 5. Ващенко О.М. Організація навчально-виховного процесу з «Основ здоров`я в 1-4 класах»: Навч. метод. посібник / О.М. Ващенко. – Кам`янець-Подільський ФОП Сисин О.В., 2010. – С. 217-223.
 6. Венедиктов Д.Д. Глобальные проблемы здравоохранения и пути их решения / Д.Д. Венедиктов, А.И. Чернух, Ю.П. Лисицын, В.И. Кричагин // Вопр. философии. – 1979. – № 7. – С. 102–113.
  • Витун Е.В. Здоровьесберегающие технологи в процессе физического воспитания студентов / Е.В. Витун, В.Г. Витун // Вестник Оренбургского государственного универ ситета. – 2005. – №11. – С. 111-114.
  • Вишневский В.А. Здоровьесбережение в школе: педагогические стратегии и технологии / В.А. Вишневский. – М. : Теория и практика физической культуры, 2002. – 270 с.
  • Гладощук О.Г. Педагогічні умови вдосконалення культури зміцнення здоров’я студентів всистемі фізичного виховання у вищому навчальному закладі: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Гладощук О.Г. // Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – С. 8-11.
  • 10. Демінська Л.О. Аналіз змісту і умов використання здоров’язберігаючих технологій у системі загальноосвітніх шкіл / Л.О. Демінська // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 11. – С. 23-26.

   11. Дженсен Б. Б. Школи сприяння здоров’ю в Данії: дійовий компетентний підхід до навчання здоров’ю / Б. Б. Дженсен // Екологічне громадське здоров’я: від теорії до практики / Переклад: Кунгурцев О. В., Мартинюк О. І., Солоненко Н. Д. та ін. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2002. – С. 152-161.

   12. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології / І.М. Дичківська : Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

   13. Єфімова В. Здоров’язбережувальна діяльність у школах здоров’я: зарубіжний досвід / В. Єфімова // Порівняльно-педагогічні студії. – 2012. – № 3 (13). – С. 98-103.

   14. Зайцев Г.К. Валеология. Культура здоровья / Г.К. Зайцев, А.Г. Зайцев. –Самара : Издат. дом „Бахрах-М", 2003. – 272 с.

   15. Закон України “Про освіту” // Зібрання законодавства України. Звід законів України. – К.: Український інформаційно-нравовий центр, 2000. – №3. – С. 35-73.

   16. Игнатова В.В. Педагогические стратегии в контексте профессионально-культурного становления личности студента вуза / В.В. Игнатова, О.А. Шушерина // Сибирский педагогический журнал. – 2004.– № 1. – С. 105-113.

   17. Ирхин В.Н. Педагогическая система школы здоровья: генезис, принципы и закономерности развития / В.Н. Ирхин : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01. – Барнаул, 2002. – 374 с.

   18. Красноперова Н.А. Педагогическое обезпечение формирования здорового образа жизни / Н.А. Красноперова // Научно-теоретический журнал. – 2005. – №6. – С. 32-38.

   19. Макдональд Х. Європейські школи в довкіллі, що змінюється: не втратити можливостей сприяння здоров’ю / Макдональд Х., Зігпю Е. // Екологічне громадське здоров’я: від теорії до практики / Переклад: Кунгурцев О.В., Мартинюк О.І., Солоненко Н.Д. та ін. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2002. – С. 170-176.

   20. Максиняева М.Р. Методики, повышающие эффективность применения здоровьесберегающих технологий / М.Р. Максиняева // Материалы межрегиональной научно-исследовательской конференции «Менеджмент здоровьесберегающих технологий в образовательном пространстве вуза». – М. : Современная гуманитарная академия. – 2008. – С. 57-58.

   21. Мельник О. Системний підхід до формування культури здоров`я учасників навчально-виховного процесу / О. Мельник. // Початкова школа. – 2005. – №4. – С. 57-62.

   22. Мельничук І.М. Теоретичні основи здоров’язбереження / І.М. Мельничук // Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження : збірник тез науково-методологічного семінару кафедри філософії та суспільних дисциплін ТДМУ імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : Вектор, 2013. – С. 5-7.

   23. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті // Педагогічна газета. – 2001. – № 7.

   24. Новий тлумачний словник української мови. Том 1 (А-К) / уклад. В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. – К. : Аконіт, 2001. – 928 с.

   25. Ошина О.В. Образовательная система підготовки студентов вузов к здоровому образу жизни: автореф. дис. на ученою степень канд. пед. наук: 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования»/ О.В. Ошина. – Санкт-Петербург, 2006. – 22 с.

   26. Пилипишин О.І. Історія розвитку проблеми здоров’язбереження молоді / О.І. Пилипишин // Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження : збірник тез науково-методологічного семінару кафедри філософії та суспільних дисциплін ТДМУ імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : Вектор, 2013. – С. 43-49.

   27. Постанови та розпорядження кабінету міністрів України 45/2006 від 8-15 листопада 2006 р. № 1594 – К.: Український інформаційно-правовий центр, 2006. – №1. – С. 51-74.

   28. Романова С.П. Организационно-педагогическое сопровождение здоровьесберегающей деятельности учителя физической культуры : автореф. дисс. канд.пед.наук: 13.00.08 / Романова С.П. // Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2010. – С. 7-8.

   29. Свириденко С. Навчаємо бути здоровими: позакласна робота: 5-9 кл. / С. Свириденко. – К.: Шк. Світ, 2007. – С. 107-111.

   30. Сластенин В.А. Введение в педагогическую аксиологию : учеб. пособие [для студ. высш. пед. учеб. заведений] / В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова. – М. : Академия, 2003. – 192 с.

   31. Словник основних термінів і понять з превентивного виховання / Під заг. ред. доктора пед. наук, професора Оржеховської В.М. / ТзОВ “Терно-граф, Тернопіль. – 2007. – 200 с.

   32. Соболевский В.В. Азбука здоровья: правила эксплуатации организма / В.В.Соболевский. – Днепропетровск : Монолит, 2003. – 95 с.

   33. Советова Е.В. Оздоровительные технологии в школе / Е.В. Советова – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – С. 5-26.

   34. Стальков Е.А. Валеология / Е.А. Стальков, В.А. Панин. – Калининград : ФГУИПП „Янтар. сказ", 2001. – 284 с.

   35. Челах Г.Є. Організація здоров’язберігаючого освітнього простору / Г.Є. Челах //Здоров’я через освіту. Матеріали міжгалузевої регіональної науково-практичної конференції, 22 квітня 2009 року. – Т. 1. – С. 41-43.

   36. Чернишов О.І. Стратегічні напрямки здоров’язбереження в освіті / О.І. Чернишов // Здоров’я через освіту. Матеріали міжгалузевої регіональної науково-практичної конференції, 22 квітня 2009 року. – Т. 1. – С. 13.

   37. Allensworth D. D. Comprehensive School Health Program: Exploring an Expanded Concept / Allensworth D. D., Kolbe L. J. // J. Sch. Health. – 1987. – 57(10). – P. 409-411.

   38. Dryfus J. G. Full-Service Schools: A Revolutions in Health and Social Services for Children, Youth, and Families. – San Francisco, Calif: Jossey-Bass, Inc., 1994. – 220 p.

   39. Models of Health Promoting Schools in Europe. – Копенгаген, Европейское региональное бюро ВОЗ, 2002. – 85 с.

   40. Principles and Practices of Student Health. V. 2. / [Wallace H. M., Patrik K., Parcel G. S., Igoe J. B.] // School Health. – Oakland Calif Tihrd Party Publishing Company, 1992.

  Также советуем посмотреть другие готовые работы:
  Курсовая — «Творчі здібності та їх розвиток у підлітковому віці»
  Реферат — «Характеристика стресостійкості у складних ситуаціях»
  Курсовая — «Формування в учнів молодших класів ключових знань за програмою «Музика»»

  Заказать курсовую работу