Курсовая работа — «Інноваційні процеси в освіті»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: педагогика

Тема: Інноваційні процеси в освіті

Объем: 33 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

1.1. Поняття «інновація» в педагогіці

1.2. Закони та принципи освітніх інноваційних процесів

1.2.1. Закони перебігу інноваційних педагогічних процесів

1.2.2. Принципи управління інноваційними освітніми процесами

РОЗДІЛ 2. ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

2.1. Тенденції розвитку освіти в країнах світу та в Україні

2.1.1. Дошкільне виховання

2.1.2. Особливості реформаційних процесів на етапі початкового навчання

2.1.3. Середня освіта: сучасний стан та перспективи розвитку

2.1.4. Місце та роль приватних загальноосвітніх закладів у сучасних освітніх системах

2.1.5. Тенденції розвитку системи вищої освіти

2.2. Напрями модернізації системи освіти України

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список литературы

  1. Артикуца Н. Освітні інновації у контексті євроінтеграційних процесів / Н. Артикуца // Вища освіта України. Темат. вип. : Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору : моніторинг якості освіти / АПН України, Ін-т вищої освіти ; відп. ред. вип. Маноха І. П. – К. : Гнозис, 2007. – Дод. 3, (т. 5). – С. 15-23.
  2. Батечко Н. Інноваційний вектор модернізації вищої освіти України / Н. Батечко // Наукові праці. Педагогіка. – 2012. – Вип. 176 (т. 188). – С. 22-26.
  3. Біла книга національної освіти України / Т.Ф. Алексєєнко, В.М. Аніщенко, Т.О. Балл та ін. ; голов. Ред.. В Г. Кремень ; заст. голов. ред.: В.І. Луговий, В.М. Мадзігон, О.Я. Савченко ; редкол. : М.І. Бурда та ін. ; за заг. ред. В.Г. Кременя ; НАПН України. – К. : Інформаційні Системи, 2010. – 340 с.
  4. Ващенко Л.М. Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону / Л. М. Ващенко : Монографія. – К. : Видавниче об'єднання "Тираж", 2005. – 380 с.
  5. Даниленко Л.І. Модернізація змісту, форм та методів діяльності директора загальноосвітньої школи / Л.І. Даниленко : Монографія. – К. : Логос, 2002. – 140 с.
  6. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. / І. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 351 с.
  7. Дробноход М. Управленческая деятельность как основа успешной деятельности руководителя / М. Дробноход // Народное образование. – 2000. – №1. – С.94-105.
  8. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук. України ; головний ред. В.Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 1040 с.
  9. Інновації в освіті – основа модернізації галузі в сучасних умовах [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://innovosvita.com.ua/index.php/ru/results/catalogue/24. – Назва з екрану.

10. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. – М., 1989. – 225 с.

11. Козаков В. А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент ; підр. / В.А. Козаков. – Ч.1. Психологія суб'єкта діяльності. – К. : КНЕУ, 1999. – 224 с.

12. Лапин М.И. Актуальные проблемы исследования нововведениями / Н.И. Лапин // Моциальные факторы нововведений в организационных системах. – М. : ВНИИСИ, 1980. – С.5-55.

13. Лузан П. Історія педагогіки та освіти в Україні : навчальний посібник / Лузан П., Васюк В. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : ДАКККіМ, 2010. – 296 с.

14. Національна доктрина розвитку освіти. Затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року N 347/2002 [Електронний ресурс] // Офіційний вісник України. – 2002. – № 16. – С. 11. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/151.html.

15. Ніколаєнко С.М. Теоретико-методологічні основи управління інноваційним розвитком системи освіти України [монографія]. – К, 2008. – 503 с.

16. Онушкин В.Г., Огарев Е.И. Образование ВЗРОСЛЫХ: междисциплинарный словарь терминологии. – СПб. – Воронеж, 1995. – 232 с.

17. Освіта України. Збірник законів : довідкове вид-ня / за ред. Борисенка C.O. – X. : Бурун Книга, 2007. – 304 с.

18. Паламарчук В.Ф. Інноваційні процеси в педагогіці / В.Ф. Паламарчук // Педагогічні інновації у сучасній школі 7 Освіта, 1994. – С. 5-9.

19. Підласий І.П. Формування професійного потенціалу як мета підготовки вчителя / І.П. Підласий, С. А. Трипольська // Рідна школа. – 1998. – №1. – С. 3-8.

20. Попова О.В. Становлення і розвиток інноваційних педагогічних ідей в Україні в XX столітті / О.В. Попова. – Харків : ОВС, 2001. – 256 с.

21. Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия. Социальные проблемы инноватики / А.И. Пригожин. – М. : Политиздат, 1989. – 346 с.

22. Прилипко С. Сучасні інноваційні підходи в навчальному процесі / С. Прилипко, С. Іванов // Право та інноваційне суспільство. – 2013. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pric_2013_1_14.pdf.

23. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи / О.Я. Савченко. – К. : Освіта, 1997. – 400 с.

24. Сластенин В.А. Педагогика: Инновационная деятельность / В.А. Сластенин, Л.С. Подымова. – М. : ИЧП "Издательство Магистр", 1997. – 224 с.

25. Шарата Н. Інноваційність в освіті – ознака сучасності / Н. Шарата // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. – Вип. 97. – Чернігів : ЧНПУ, 2012. – С. 158-160

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Творчі здібності та їх розвиток у підлітковому віці»
Реферат — «Характеристика стресостійкості у складних ситуаціях»
Курсовая — «Формування в учнів молодших класів ключових знань за програмою «Музика»»

Заказать курсовую работу