Курсовая — Статус столиці України

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: конституційне право України

Тема: Статус столиці України

(Статус столицы Украины)

Объем: 33 стр

Год сдачи работы: 2010

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ І. Теоретичні засади конституційно-правового статусу столиці України

1.1. Поняття та особливості конституційно-правового статусу столиці України

1.2. Функції столиці України – міста Києва

Розділ ІІ. Нормативно-правові основи статусу столиці України – міста Києва

2.1. Конституційно-правові основи, що закріплюють статус міста Києва

2.2. Локальні нормативні акти, що регулюють суспільні відносини, пов’язані із реалізацією статусу столиці України

РОЗДІЛ ІІІ. Система місцевого самоврядування в столиці України – місті Києві

3.1. Територіальна громада міста Києва та Київська міська рада в системі органів місцевого самоврядування столиці

3.2. Київський міський голова та особливості його правового статусу

3.3. Особливості здійснення виконавчої влади в місті Києві

Висновки

 

Список використаної літератури

  1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» : Редакція від 01.01.2012 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр
  2. Закон України «Про місцеві держані адміністрації»: Редакція від 19.05.2011 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/586-14
  3. Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ»: Редакція від 01.01.2011 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/401-14
  4. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т. 2 / За загальною редакцією Ю. С. Шемшученка. – К.: Юридична думка, 2008. – 800 с.
  5. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В.П. Колісника та Ю.Г. Барабаша. – Xарків: Право, 2008. – 416 с.
  6. Конституція України (з офіційним тлумаченням Конституційного Суду України) / Відповід. редакт. Канд. Юрид. Наук С.Б. Чехович. – К.: Ліра-К, 2005. – 96 с.
  7. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004. – 512 с.
  8. Кушнір М.О. Статут територіальної громади: законодавчі проблеми та шляхи їх вирішення / М. О. Кушнір // Стратегічні пріоритети [Текст]. – 2008. – №3. –иС. 157-162.
  9. Лінецький С.В., Мельник М.І., Ришелюк А.М. Конституційне законодавство України (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення): Збірник нормативних актів. – К.: Атіка, 2000. – 896 с.
  10. Міста районного значення України: проблеми соціально-економічного розвитку [Текст] : аналіт. доп. / за ред. С. О. Білої. – К. : НІСД, 2009. – 45 с.

11. Офіційний портал Київської міської влади [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://kmv.gov.ua/

12. Скомороха В.Є. Конституційна юрисдикція в Україні: проблеми теорії, методології і практики. – К.: Леся, 2007. – 716 с.

13. Скороход О.П. Правові засади самоврядування у містах з особливим статусов (на прикладі країн ЄС) // Стратегічні пріоритети [Текст]. – № 4(13). – 2009. – С. 166-172.

14. Хонда М.П. Закон про столицю: історія // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – Вип. 30. – С. 217–223.

15. Хонда М.П. Зміни, що очікують столицю України місто – герой Київ в разі впровадження конституційно-правової реформи // Молодь у юридичній науці: Збірник тез. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2005. – С. 240–242.

16. Хонда М.П. Політична функція столиці України – м. Києва // Правові та фінансові механізми муніципального управління: Науковий вісник Академії Муніципального управління: Збірник наукових праць. Серія «Управління». Вип. 2/2007. – К., 2007. – С. 135–141.

17. Хонда М.П. Поняття столиці України – міста Києва та його конституційно-правового статусу // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К., 2007. – Вип. 35. – С. 233–239.

18. Хонда М.П. Столичні функції міста Києва, їх реалізація: проблеми теорії і практики // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К., 2005. – Вип. 28. – С. 245–250.

19. Цвєтков В.В., Кресіна І.О., Коваленко А.А. Суспільна трансформація і державне управління в Україні: політико-правові детермінанти: Монографія. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 496 с.

20. Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції. – К.: Український центр правничих студій, 2001. – 302 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Договор аренды и его виды»
Курсовая — «Формування й розвиток визначення поняття злочину в історії кримінального права»
Реферат — «Корпоративне право Китаю»

Заказать курсовую работу