Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Право->Курсовая — Особливості становлення правової держави в Україні

Курсовая — Особливості становлення правової держави в Україні

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: теория государства и права

Тема: Особливості становлення правової держави в Україні

(Особенности становления правового государства в Украине)

Объем: 31 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1. Поняття й ознаки правової держави

1.1. Виникнення ідеї правової держави та її поняття

1.2.Ознаки правової держави

2.Принципи поділу влади у правовій державі

2.1.Система поділу влади в правовій державі

2.2.Виконавча влада

2.3.Законодавча влада

2.4.Судова влада

3. Верховенство закону в правовій державі

3.1. Верховенство закону

3.3.Конституція

3.4.Органи по перевірці відповідності законів Конституції та їх значення

4. Становлення правової держави в Україні

Висновки

 

Список використаних джерел

  1. Конституція України: Закон України. // Відомості Верховної Ради України. – – 1996. – 23 липня.
  2. Дарендорф Р. От социального государства к цивилизованному обществу / Р. Дарендорф // Полис. – 1993. – № 5 (17) – С. 5-15.
  3. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. — 240 с.
  4. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів] М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін.; За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. – Харків: Право, 2002. - 432 с.
  5. Кельман М. С., Мурашин О. Г. Загальна теорія держави і права: Підручник. – К.: Кондор, 2006. – 477 с.
  6. Конституционное (государственное) право: Справоч-ник / Под ред. В. И. Лафитского. – С. 106.
  7. Конституційне право України / За ред. В.Я. Тація, В.Ф. Погорілка, Ю.М. Тодики. К.: Український центр правничих студій, 1999. – 376с.
  8. Конституція незалежної України: Навчальний посібник. За ред. В.Ф.Погорілка. – К: Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 428с.
  9. Копиленко О. Ідея правової держави та її реалізація в законотворчому процесі // Віче. – 2010. – № 16. – С. 8-9.

10. Котюк В. О.: Основи держави і права. Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. і перероб. – К.: Атіка, 2001. – 432 с.

11. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004 – 512 с.

12. Мацука О. Генеза поняття правової держави з точки зору соціальної філософії // Схід. – 2009. – № 8 (99).

13. Оніщук М. Верховенство Конституції України як засадничий принцип правової держави // Віче. – 2010. - № 18. – С. 6-7.

14. Притика Д. Створення науково обґрунтованої системи правосуддя в Україні – головна мета судової реформи // Влада в Україні: шляхи до ефективності / Відп. ред. О. Д. Святоцький. – К.: Ін Юре, 2010. – С. 495.

15. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. Навчальний посібник. – К.: Атіка. – 2001. – 176 с.

16. Скрипнюк О. В. Курс сучасного конституційного права України: Академічне видання. – Х., 2009. – С. 350–356.

17. Скрипнюк О. Правова держава в Україні: питання теорії і практика реалізації // Віче. – 2010. – № 18. – С. 8-9.

18. Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. – Суми:, 2005. – 536 с.

19. Ткачук П. Конституційний Суд України: теоретико-правові питання діяльності. // Вісник Конституційного Суду України. – 2006. – № 4. – С.23-37.

20. Четверний В, А. Конституционное демократическое государство. -М.: ИГПАН РАН, 1993. - С.108-140.

21. Чиркин В. Е. Государствоведение / В. Е.Чиркин. – М., 2000. – 128 с.

22. Шаповал В., Верховенство закону як принцип Конституції України // Право України. – 1999. - № 1. – С.5-15.

23. Шемшученко Ю. Мурашин Г. КСУ як орган конституційної юрисдикції. // Вісник Конституційного Суду України. – 2006. – № 4. – С. 3-10.

24. Ющик О. І. До питання методології пізнання законодавчого процесу в Україні // Право України. –2009. – № 10. – С. 93.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Договор аренды и его виды»
Курсовая — «Формування й розвиток визначення поняття злочину в історії кримінального права»
Реферат — «Корпоративне право Китаю»

Заказать курсовую работу