Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Право->Курсовая — Поняття та види підакцизних товарів

Курсовая — Поняття та види підакцизних товарів

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: фінансове право

Тема: Поняття та види підакцизних товарів

(Понятие и виды подакцизных товаров)

Объем: 37 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи дослідження поняття та видів підакцизних товарів

1.1 Поняття та класифікація підакцизних товарів

1.2 Законодавче регулювання ринку підакцизних товарів

1.3 Оподаткування підакцизних товарів в умовах сучасної економіки

Розділ 2. Світові тенденції підакцизного оподаткування

2.1 Оподаткування підакцизних товарів в країнах ЄС

2.2 Стан і умови підакцизного оподаткування в США та Японії

Висновок

Список використаних джерел

Додатки

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Митний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 38-39, ст.288.
  2. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755?VІ [Електронний ресурс]. — Режим доступу : // Ліга:  еліт Закон Соруright: ІАЦ  «Ліга». — 2011.
  3. Закон України „Про акцизний збір” // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, №12, ст.172. Ст.. 1.
  4. Закон України від 19.12.1995 р. № 481-95/ВР «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».
  5. Законопроект №3017 от 24.01.2003 г "Про акцизный сбор".
  6. Постановою КМУ від 29.06.1996 року № 700. Положення про надання митним органам України фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення.
  7. Постановою КМУ від 25.08.1998 року № 1340. Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним.
  8. Порядок визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом, затвердженого постановою КМУ від 29.08.2002 р. „ 1266.
  9. Інструкція про застосування форм товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв, затверджена наказом Міністерства транспорту та зв'язку від 28.04.2005 р. № 154.

10. Правила проведення обліку, зберігання та реалізації дизельного палива залежно від вмісту масової частки сірки, затверджені постановою КМУ від 21.03.2007 р. № 545.

11. Про перелік товарів (продукції), на які встановлюється акцизний збір, та ставки цього збору  // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, № 24, ст.188. ( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Постанову КМ N 526 від 05.08.94 )

12. Лист Держподатслужби від 24.01.2012 № 2327/7/15-5117 „Про зміни в оподаткуванні підакцизних товарів в 2012 році”

13. Боровик П.М., Ладиженська В.О. Проблеми акцизногоо податкування в Україні. // Економічний вісник Донбасу № 3 (25), 201.

14. Васильців Т.Г. Дослідження ринку окремих підакцизних товарів // Торгівля, комерція, підприємництво: Зб. наук. пр. ? Львів: Вид–во Львівської комерційної академії, 2002. ? С. 17–24.

15. Воронова Л. К. Фінансове право України: Підручник. — К.: Прецедент; Моя книга, 2006. - 448 с.

16. Горянська Т.В. Механізм уніфікації акцизного збору в сучасних економічних системах. Електроний ресурс. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_ep/2009_7/files/EC709_14.pdf

17. Мінаєв М.М. Кримінальна відповідальність за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України). – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08: кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Академія адвокатури України, - К., 2005.

18. Мінаєв М.М. Поняття та деякі питання кваліфікації незаконного придбання підакцизних товарів за Кримінальним кодексом України // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 3. – С. 71-76.

19. Мінаєв М.М. Проблеми використання поняття „підакцизні товари” та похідних від нього понять у чинному Кримінальному кодексі України // Дні науки: Зб. тез доповідей: В 3 т. / Гуманітарний університет “ЗІДМУ”, 28-29 жовтня 2004 р.; Ред. кол. В.М. Огаренко та ін. – Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ”, 2004. – Т. 3. – С. 69-70.

20. Науково-практичний коментар до Податкового Кодексу України: в 3 т. — Т. 3. / кол. авт. ; за заг. ред. М.Я. Азарова.— К. : Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010.  — 725  с.

21. О. Янченко, О. Яковенко. Колись був збір, тепер - акцизний податок. Що змінилося? Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.dinai.com/.

22. Офіційний веб-сайт Державної податкової служби України Електроний ресурс. Режим доступу: http://www.sta.gov.ua/control/uk/index

23. Паньків О.М. Непрямі податки: їх економічна сутність [Электронный ресурс] : научное издание / О.М. Паньків // Науковий вісник Нацiонального університету біоресурсів і природокористування України. Вип. 146 : Збірник наукових праць / відповід. ред. Д. О. Мельничук. - К. : НУБПУ, 2010. - С. 206-211.

24. Покатаєва О.В. Проблемні питання стягнення акцизного податку за Податковим кодексом України / О. В. Покатаєва // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 745–749

25. Мединська Т.В. Особливості застосування акцизу в Україні та деяких країнах світу // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22. - C. 207-212.

26. Роль В.Ф. Фінансове право Навчальний посібник. - 3-є вид. Центр навчальної літератури, К. : 2011. - 392 с.

27. Соловей М.М., Стебунова Ю.Ю. Трансформація системи підакцизного оподаткування в економіку України // Вісник Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, - №10, 2011. – С. 16.

28. Фінанси: підручник. / [С.І. Юрій, В.М. Федосов, Л.М. Алексеєнко та ін.]; за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. — К.: Знання, 2008. — 611 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Договор аренды и его виды»
Курсовая — «Формування й розвиток визначення поняття злочину в історії кримінального права»
Реферат — «Корпоративне право Китаю»

Заказать курсовую работу