Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Право->Курсовая — «Актуальні проблеми здійснення господарської діяльності в Україні»

Курсовая — «Актуальні проблеми здійснення господарської діяльності в Україні»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: хозяйственное право

Тема: Актуальні проблеми здійснення господарської діяльності в Україні

(Проблемы осуществления хозяйственной деятельности в Украине)

Объем: 38 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ

1.1 Поняття, ознаки, принципи здійснення господарської діяльності в Україні.

1.2. Види господарської діяльності

РОЗДІЛ 2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

2.1. Рівні та форми регулювання господарської діяльності

2.2 Актуальні проблеми ліцензування окремих видів господарської діяльності

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Конституція України : станом на 12.04 2012 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141.
  2. Господарський кодекс України : станом на 19.04. 2012 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144
  3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40−44. – Ст. 356.
  4. Закон України Про ліцензування певних видів господарської діяльності // Відомості Верховної Ради ( ВВР), 2000, №36.
  5. Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні: Закон України від 15 грудня 2009 р. № 1759-VI / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon1.rada.gov.ua
  6. Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності: Закон України вiд 19.10.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. –№ 11. – Ст. 69.
  7. Закон України Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України від 23 березня 2000 р. № 1602-III // Офіційний вісник України. – 2000. – № 16. – Ст. 657.
  8. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України станом на 22.03 2012 // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 29, ст. 377
  9. Закон України Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

10. Закон України Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення: Закон України від 23.09.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 48. – Ст. 296.

11. Закон України Про оподаткування прибутку підприємств : Закон України станом на 01.04.2011 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 4, ст. 28

12. Закон України Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 10. – Ст. 43.

13. Бекірова Е. Правова природа інституту ліцензування певних видів господарської діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2007, №10, с. 95 - 97.

14. Васильева А.Ф. Делегирование государственных функций субъектам частного права // Изв. вузов. правоведение. – 2008. – № 2. – С. 65–75.

15. Венедіктов С.В. Господарське право: Конспект лекцій для студентів заочної форми навчання / С.В. Венедіктов. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 112 с.

16. Вінник О.М. Господарське право : Курс лекцій / О.М. Вінник. – Київ.: Атіка, 2004. – 560 с.

17. Віхров О. П. Організаційно-господарські правовідносини: Монографія. – К.: Слово, 2008. – 512 с.

18. Геец В. Экономические начала правового регулирования хозяйственных отношений / В. Геєц, А. Гриценко // Экономика Украины. – 2008. – № 5. – С. 4–17.

19. Готун О. Вдосконалення системи ліцензування - крок до підтримки вітчизняних підприємств // Підприємництво, господарство і право. - 2001, №5, с. 28 - 29.

20. Джабраілов Р. Правові проблеми планування господарської діяльності в Україні // Юридичний журнал, - №4, 2010.

21. Колесников К. В. Ліцензування ріелторської діяльності як засіб державного регулювання в Україні та за кордоном / К. В. Колесников // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 329–336.

22. Концепція конституційного забезпечення економічної системи держави (як основи законодавчого забезпечення економічної політики): Брошура / НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2008. – 24 с.

23. Кравчук С.Й. Господарське право України: Навч. посібник / С.Й. Кравчук. – К.: Кондор, 2007. – 264 с.

24. Крупчан О. Напрями удосконалення процедури видачі ліцензії на здійснення певного виду господарської діяльності // Юридична Україна. - 2008, № 5, с. 49 - 58.

25. Курило В. Державне ліцензування як правова підстава підприємницької діяльності з надання послуг щодо охорони власності та громадян / Курило В. //Юридична Україна. - 2004, № 2, с. 50 - 54.

26. Ліцензування в Україні / ред. А. .В. Шашкевич: Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва. - К.: Юрінком Інтер,   2005. 414 с.

27. Мамутов В. К. Посилення публічних засад у правовому регулюванні господарської діяльності // Право України. – 2009. – № 9. – С. 83–94.

28. Мамутов В.К. О сочетании госрегулирования и рыночной саморегуляции // Экономика Украины. – 2006. – № 1. – С. 59−65.

29. Марущак В. П. Планування в умовах ринкової економіки. – О.: Пальміра, 2008. – 284 с.

30. Пилецкий А.Е. Теоретические проблемы предпринимательской правосубъектности в смешанной экономике: Монография. – М.: ЧеРо, 2005. – 336 с.

31. Поповська І.П. Правові основи програмного регулювання господарської діяльності в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 / І. П. Поповська; Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2010. – 21 с.

32. Рой О. М. Система государственного и муниципального управления. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 336 с.

33. Саніахметова Н.О. Господарське право України: Навчальний посібник / [За заг. ред. проф. Н. О. Саніахметової]. – X.: «Одіссей», 2005. – 608 с.

34. Семенова К.Г. Правовий статус сторін договору перестрахування // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – 2010. – Серия «Юридические науки». – Т. 23 (62). – № 1. – С. 79-84.

35. Смолин Г.В. Господарське право України. Загальна частина / Г.В. Смолин. – Львів, 2008.

36. Чумаченко Н.Г. К проблеме сочетания государственного регулирования и рыночной саморегуляции // Экономика Украины. – 2006. – № 8. – С. 79−81.

37. Шульга Р.Р. Актуальні проблеми ліцензування окремих видів господарської діяльності. Електронний ресурс. Режим доступу: http://hozpravo.com.ua/conferences/uchastnik/index.php?ELEMENT_ID=579

38. Щербина В.С. Господарське право : Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. / В.С. Щербина – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 592 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Договор аренды и его виды»
Курсовая — «Формування й розвиток визначення поняття злочину в історії кримінального права»
Реферат — «Корпоративне право Китаю»

Заказать курсовую работу