Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Право->Курсовая — «Етика поведінки державного службовця»

Курсовая — «Етика поведінки державного службовця»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: організаційна поведінка

Тема: Етика поведінки державного службовця

(Этика поведения государственного служащего)

Объем: 41 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТИКИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

1.1. Сутність поняття етична культура державних служби

1.2. Значення етичної поведінки для ефективності професійної діяльності державних службовців

1.3. Світовий досвід формування етичної поведінки державних службовців

РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕТИКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

2.1. Удосконалення нормативно-правового забезпечення етики поведінки державних службовців

2.2. Організаційне вдосконалення процесу формування етичної поведінки державних службовців

2.3. Формування етичної поведінки в процесі навчання державних службовців

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України  28 червня 1996 року.–К: Просвіта, 1996.–80 с.
  2. Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. // ВВР. – 1993. – №52. – С 1078.
  3. Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 7 квітня 2011 р. // ВВР. – 2011.– № 34. – С 613.
  4. Указ Президента від 14 квітня 2000 року №599/2000 «Про стратегію реформування системи державної служби в Україні» // Урядовий кур’єр .– 2008. –19 квітня.
  5. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. № 167 «Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій» – Режим доступу: www.gov.ua.
  6. Аналітичні записки з розробки напрямків державної політики // Укл. Романов В.Є. Кілієвич О.І. – К. НАДУ, 2011. – С.234-329.
  7. Вебер М. Протестанская этика й дух капитализма. Избр. произведения. – М., 1990. – С. 61 – 88.
  8. Гугнін О. Етика ділової людини (Проблеми формування). – К.: НАДУ. 2005. – С. 95 – 125.
  9. Гусейнов А.А. Введение в этику. – М., 2006. – 217 с.

10. Гурне Б. Державне управління / пер. з фран. В,Шовкун. – К.: Основи, 2009. – 336 с.

11. Камлик М.І., Невмержицький Є.В. Корупція в Україні. – К.:Тов. "Знання". КОО, 2008. – 282 с.

12. Кравченко Б. Адміністративна реформа в Україні: стан та перспективи // Вісн. НАДУ. – 2007. – № 3 – 4. – С. 13 – 21.

13. Малахов В.А.Етика :Курс лекцій: Навч.посібник. – К:Либідь,2011. – 389 с.

14. Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про              корупцію/Упоряд. М.І.Камлик та інш. – К: Школяр, 2010. – 288 с.

15. Нинюк М.А. Практика співпраці із зарубіжними організаціями та навчальними закладами в підвищенні кваліфікації державних службовців / Матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції 19-20 вересня 2006 р. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – С. 134–136.

16. Нинюк М. Сутність етики державного службовця України та проблеми її формування // Вісн. НАДУ. – 2007. – № 3-4. – С. 44-50.

17. Нинюк М. Формування етичної культури в процесі навчання державних службовців / Зб. наук. праць НАДУ. – К.: Вид-во НАДУ, 2008. – Вип. 1. – С. 284-286.

18. Нинюк М. Державний службовець та етична культура // Вісн НАДУ, 2009. – № 2. – С. 156–164.

19. Нинюк М. Шляхи вдосконалення організаційної роботи щодо формування етичної культури державних службовців // Вісн. НАДУ. 2009. –№ 3. – С. 238–248.

20. Нинюк М. Морально-етичні проблеми впровадження адміністративної реформи / Зб. наук. праць НАДУ. – К.: Вид-во НАДУ, 2008. – Вип. 2, част. 1. – С. 195–200.

21. Нинюк М. Суперечності та деформації моральної культури державних службовців в умовах реформування суспільства / Зб. наук. праць НАДУ. – К.: Вид-во НАДУ, 2008. – Вип. 1. – С. 363–375.

22. Нинюк М. Управлінські засади формування моральної культури державних службовців // Вісн. НАДУ. – 2010. – № 3. – С. 30 – 35.

23. Нижник Н.Р. Державне управління в Україні і нові погляди. – Луцьк: Центр підвищення кваліфікації, 2008. – 426 с.

24. Нижник Н.Р. Політична культура державних службовців // Вісник держ. Служби України. – 2008. – № 3. – С.64–70.

25. Нижник Н.Р. Державна служба в Україні як фактор державотворення // Вісник державної служби України. – 2010. – С. 53–60.

26. Попов Л.А. Етика :курс лекций. – М.: Центр, 2008. – 460 с.

27. Рачинський А.П. Права державного службовця України // Командор. – 2012. – № 2. – С. 28–32.

30   Рачинський А П. Професіоналізм — як основа діяльності державних службовців // Вісн. НАДУ. – 2007. – № 2. – С. 22–30.

31. Рачинський А П. Нові технології в професійній діяльності державних службовців // Сучасні проблеми державного управління: дослідження, технології, методики. – К.: Вид-во НАДУ, 2010. – 386 с.

32. Рачинський А.П. Політична нейтральність - як один із базових принципів державної служби // Зб. наук. пр. НАДУ / За ред. В.І.Лугового. В.М.Князева. –К.: Вид-во НАДУ, 2005. – Вип. 2: В 2 ч. – Ч. II.– С. 127–136.

33. Рачинський А.П. Шляхи зміцнення практики застосування системи особистих та професійних якостей службовця муніципальної служби // Управління сучасним містом. – 2012. – № 4. – С. 44–49.

34. Рачинський А.П. Державний службовець – центральна фігура системи виконавчої влади // Державна виконавча влада в Україні: формування та функціонування: Зб. наук. пр. / Кол. авт.; Наук. кер. Н.Р.Нижник. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – В 2 ч. – Ч. II. – С. 172–186.

35. Рачинський А.П.. Організаційно-правові напрями реформування статусу державного службовця в Україні // Зб. наук. пр. НАДУ / За ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2008. – Вип. 2: В 4 ч. – Ч. І. – С. 352–357.

36. Скочек Е.Майхерек Я. Етика в діяльності працівників органів місцевого самоврядування. – Варшава. 2010. – 315 с..

37. Сурмин Ю. Методология анализа ситуаций. –К.: Центр инноваций и развития. 2011. – С. 293 с.

38. Этика: словарь афоризмов и изречений / Сост. В.Н.Назаров, Е.Д.Мелешко.– ОА «Аспект Прогресс», 2010. – 445 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Договор аренды и его виды»
Курсовая — «Формування й розвиток визначення поняття злочину в історії кримінального права»
Реферат — «Корпоративне право Китаю»

Заказать курсовую работу