Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Право->Курсовая — «Правова поведінка, її ознаки та види»

Курсовая — «Правова поведінка, її ознаки та види»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: криминальное право

Тема: Правова поведінка, її ознаки та види

(Правовое поведение, его признаки и виды)

Объем: 34 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

РОЗДІЛ 1.Основні риси правомірної поведінки

1.1.Поняття правомірної поведінки

1.2.Структура правомірної поведінки

1.3.Юридичні основи правомірної поведінки

РОЗДІЛ 2. Види правомірної поведінки

2.1. Маргінальна поведінка: поняття та ознаки

2.2. Особливості конформістської поведінки

2.3. Специфічні риси звичної поведінки

2.4 Соціально-активна поведінка як один з важливих видів правомірної поведінки

2. 5. Соціальна цінність правомірної поведінки

Висновки

Список використаної літератури

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРИ

  1. Актуальні проблеми теорії держави та права: [навчальний посібник] / [Є.В. Білозьоров, Є.О. Гіда, А.М. Завальний, А.О. Осауленко]; за заг. Ред.. Є.О. Гіди. – К.:ФОП О.С. Ліпкан, 2010. – 260с.
  2. Братасюк М.Г. Правова поведінка: доктринальний аспект / М.Г. Братасюк // Вісник НУВС. – 2010. – №13. – Ст. 15-22.
  3. Загальна теорія держави та права / за ред. В. В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – 468 с.
  4. Зубко Г.Ю. Маргінальність: загальнотеоретична характеристика / Г.Ю. Зубко // Вісник НАВС. – 2009. – №11. – Ст. 42-45.
  5. Іванов В. М. Юридична конфліктологія : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. М. Іванов, О. В. Іванова . — К. : МАУП, 2004. — 224 с., 2004
  6. Кельман М.С. Загальна теорія держави і права : [Підручник] / М.С. Кельман, О. Г. Мурашин.— К.: Кондор, 2006. — 477 с.
  7. Кириченко В. М. Теорія держави і права: модульний курс : [Навч. посіб.] /В.М. Кириченко, О.М. Куракін.— К.: Центр учбової літератури, 2010. — 264 с.
  8. Котюк В.О. Теорія права : [Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів] / В.О. Котюк. — К.: Вентурі, 1996. — 208с.
  9. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с.
  10. Кримінальне право України: Загальна частина : [підручник] / за ред. проф. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - 2-е вид., перероб. і допов. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 480 с.

11. Молдован В. В. Правознавство : [Навч. посіб.] / В.В. Молдован, Л.І. Чулінда. 2-ге вид.— К.: Центр учбової літератури, 2010. — 184 с.

12. Основи держави і права : [навчальний посібник] / Ред. А.М. Колодій, А.Ю. Олійник. - Київ : Либідь, 1997. - 208 с.

13. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави : [Навч. посібник] / П.М. Рабінович. Вид. 6-е - X.: Консум, 2002. — 160 с.

14. Ричков М.О. Лекції з соціології : [Навчальний посібник] / М.О. Ричков. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. – 235 с.

15. Скакун О.Ф. Теорія держави і права : [Підручник] / О.Ф. Скакун. Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.

16. Сырых В. М. Теория государства и права / В.М. Сырых. — М.: Право, 2001. — 410 с.

17. Теорія держави і права. Академічний курс : [Підручник] / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. — К.: Юрінком Інтер, 2006. – 640 с.

18. Теория государства и права : [Курс лекций] / под ред. Н. И. Матузова и А.В. Малько. - М. : Юристь, 1997. - 672 с.

19. Теремцова Н.В. Актуальні питання щодо проблеми правомірної поведінки людини та юридична відповідальність / Н.В. Теремцова // Наше право – 2010. – №2. – Ст. 1-5.

20. Хлистова Н.Б. Зміщення акцентів правозастосування у кримінальному праві: крізь призму правомірної поведінки / H.Б. Хлистова // Юридичний вісник України. – 2009. – №27. – Ст. 65-69.

Шульга А.М.. Склад правомірної поведінки особистості, його особливості / А.М. Шульга // Право України. – 2011. – №17. – Ст. 23-26.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Договор аренды и его виды»
Курсовая — «Формування й розвиток визначення поняття злочину в історії кримінального права»
Реферат — «Корпоративне право Китаю»

Заказать курсовую работу