Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Право->Курсовая — Порядок створення, функціонування та припинення діяльності товариства з додатковою відповідальністю

Курсовая — Порядок створення, функціонування та припинення діяльності товариства з додатковою відповідальністю

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: корпоративне право

Тема:  Порядок створення, функціонування та припинення діяльності товариства з додатковою відповідальністю

(Порядок создания, функционирования и прекращения деятельности общества с дополнительной ответственностью)

Объем: 36 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

1. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

2. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ (КАПІТАЛУ) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

5. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституція України від 28.06.1996. № 254к/96-ВР. // Відомості Верховної Ради , 1996, № 30, ст. 141.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003. № 436-IV. // Відомості Верховної Ради, 2003, №18, N 19-20,№ 21-22, ст. 144.

3. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991. № 1798-XII // Відомості Верховної Ради, 1992, № 6, ст.56.

4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003. № 435-IV // Відомості Верховної Ради, 2003, №№ 40-44, ст.356.

5. Закон України Про захист прав споживачів від 12.05.1991 № 1023-XII // Відомості Верховної Ради, 1991, N 30, ст.379.

6. Закон України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців № 755-IV від 15.05.2003 // Відомості Верховної Ради, 2003, N 31-32, ст.263.

7. Булгакова І.В. Господарське право України: Навч. посіб. / Академія адвокатури України. — К. : Прецедент, 2006. — 347с.

8. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. — К. : Атіка, 2005. — 623с.

9. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб.. — 2-ге вид., змінене та доп. — К. : Правова єдність, 2009. — 766с.

10. Віхров О. П. Господарське право. Спеціальна частина: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. — К. : Слово, 2006. — 344с.

11. Голяк Л.В. Господарське право: Навч.-метод. посібник / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2006. — 194с.

12. Господарське право України: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / В.М. Гайворонський (ред.), В.П. Жушман (ред.). — Х. : Право, 2005. — 384с.

13. Господарське право: навч. посібник у схемах і таблицях для студ. вищ. навч. закладів / Донецький юридичний ін-т при Луганському держ. ун-ті внутрішніх справ / Шелухіна М.Л. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 616с.

14. Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М., Бєлік Ю.В. Господарське право України: навч. посіб. / Олена Миколаївна Неживець (відп.ред.). — К. : Кондор, 2007. — 718c.

15. Крупка Ю.М. Господарське право України: навч. посібник для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна" / Н.Р. Малишева (ред.). — К. : Університет "Україна", 2007. — 342с.

16. Луняк М.О. Господарське право України: Навч.-метод. посібник / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя / Є.М. Страшко (відп.ред.). — Ніжин : Видавництво НДПУ ім. М.Гоголя, 2003. — 327с.

17. Мельник О.О. Господарське право: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2005. — 212с.

18. Мілаш В.С. Господарське право: курс лекцій :у 2 ч.. — Х. : Право, 2008. — 496с.

19. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право: Курс лекцій. — К. : Вентурі, 2006. — 287с.

20. Проблемні питання у застосуванні Цивільного і Господарського кодексів України / Під редакцією Яреми АХ, Ротаня ВХ — К: Реферат, 2005. — 336 с.

21. Сіненко В.О. Господарське право: Хрестоматія / Кіровоградський держ. технічний ун-т. — Кіровоград, 1999. — 105с.

22. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.

23. Цивільне право України: У 2-х книгах/ За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецої. – 2-е вид. допов. і перероб. – К., Юрінком Інтер, 2005. – Кн. 2. – 651 с.

24. Цивільне право: Загальна частина / За ред. професорів О.А.Підопригори і Д.В.Бобрової. - К.: Вентурі, 2004., – 414 с.

25. Цивільний кодекс України. Науково практичний коментар: У 2 частинах. / За заг. ред. Я.М. Шевченко – К., Концерн „Видавничий Дім ІнЮре”, 2004. – Ч.1. – 485 с.

26. Щербина В. С., Пронська Г. В., Вінник О. М., Белянкевич О. А., Повар П. О. Господарське право: Практикум / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка / В.С. Щербина (заг.ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 319с.

27. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – 2 - е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 529 с.

28. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. — 3.вид., перероб. і доп. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 653с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Договор аренды и его виды»
Курсовая — «Формування й розвиток визначення поняття злочину в історії кримінального права»
Реферат — «Корпоративне право Китаю»

Заказать курсовую работу