Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Право->Курсовая работа — «Кримінальна відповідальність за закінчений злочин в кримінальному праві України»

Курсовая работа — «Кримінальна відповідальність за закінчений злочин в кримінальному праві України»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: криминальное право

Тема: Кримінальна відповідальність за закінчений злочин в кримінальному праві України

Объем: 34 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ І. Закінчений злочин як стадія злочинної діяльності

1.1.    Поняття та види стадій вчинення злочину

1.2.Поняття закінченого злочину як стадії вчинення злочинної діяльності

Розділ ІІ. Особливості кримінальної відповідальності за закінчений злочин

2.1. Особливості закінченого злочину у різних стадіях

2.2.Підстава і межі кримінальної відповідальності за закінчений злочин

Висновок

Список використаної літератури

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Кримінальний Кодекс України, який вступив в силу с 01. 09.2001р. // Відомості Верховної Ради. № 42. 2001р. Ст.736 (змінами і доповненнями)
 2. Постанова ПВС від 06.11.2009 р. "Про судову практику» справах про злочини проти приватної власності".
 3. Постанова ПВС  від 07.02.2003 р. "Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров'я людини».
 4. Актуальні проблеми кримінального права: [навч. посіб.] / В. М. Попович, П. А. Ткачук, А. В. Адрушко, С. В. Голін. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 362с.
 5. Александров Ю.В., Антипов В.И., Володько М.В. и др. Криминальное пpаво. Особенная часть. Учебник. – К., НАВСУ. “Правові джерела”, 2009,с.587.
 6. Андрусів Г.В. Кримінальне право України: Загальна частина: Посібник / Г.В. Андрусів, О.Ф. Бантилеєв, Б.В. Романюк. – К.: Паливода А.В., 2007. – 124 с.
 7. Бажанов М.І. Кримінальне право України. Загальна частина. – К., 2007 р.
 8. Грищук В.К. Кримінальне право України. Загальна частина: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Львів. держ. ун-т внутр. справ. – К.: Вид. дім “ Ін Юре”, 2006. – 567 с.
 9. Кримінальне право України. Під ред. П.П.Андрушко, П.С.Матишевського – К., «Юрінком Інтер», 2001р.
 10. Кримінальне право України Загальна частина / За ред. П.С. Матишевського. – Київ, 2007 р.
 11. Кримінальне право України: Загальна частина : Підручник / Баулін Ю. В., Борисов В. І., Кривоченко Л. М. та ін. ; За ред. Сташиса В. В., Тація В. Я. – 4-є вид., перероб. і доповн. – К. : Право, 2010. – 456 с.
 12. Кримінальне право. Особлива частина під ред. д.ю.н. проф.Б.В. Здавомислова. М.: «Юристъ». 2006,с.479
 13. Кісілюк Е. М., Микитчик О. В. Кримінальне право України. (Загальна частина) : [підручник] / Бабенко А. М., Вапсва Ю. А., Грищук В. К. та ін. / За заг. ред. О. О. Бандурки. – Х. : Вид-во ХНУВС, 2011. – 378 с.
 14. Клименко В.А., Мельник Н.И., Хавронюк Н.И. Уголовная ответственность за должностные преступления. – К.: Блиц-информ, 2008.
 15. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2009. – 640 с.
 16. Корнієнко М.В. Організована злочинність в Україні: сучасний стан, кримінологічна практика, засади протидії. – К.: Фонд юрид. науки, 2004. – 300 с.
 17. Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник / Фріс П. Л. - [2–ге вид., доп. і перероб.] – К. : Атіка, 2009. – 512 с.
 18. Мельник М.І. Кримінальне право України. Загальна частина. – К., 2010 р.
 19. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу Ук­раїни. Під загальною редакцією Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. — К., — "ФОРУМ", 2005., у 2-х ч.
 20. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посібник / Михайленко П. П., Кузнецов В. В., Михайленко В. П., Опалинський Ю. В. ; [За ред. П. П. Михайленко]. – К. : СПД Карпук С. В. – 2006. – 440 с.
 21. Осадчий В.І. Кримінальне право України: Тестові завдання з відповідями: Навчальний посібник / В.І. Осадчий, В.С. Плугатир, В. В. Кузнєцов. – К.: Атіка, 2009. – 208 с.
 22. Сучасне кримінальне право України : Курс лекцій / А. В. Савченко, В. В. Кузнецов, О. Ф. Штанько. – К. : Вид. Паливода А.В. – 2-е вид. – 2006. – 636 с.
 23. Тарарухин С.А. Квалификация преступлений в судебной и следственной практике. - К., «Юринком», 2005г.
 24. Уголовное право. Общая часть. Учебник для вузов. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова - М., НОРМА-ИНФРА., М., 2003г.,с.541
 25. Уголовное право Украины / Под ред. В.М.Тертишника – К., Юринком – Интер, 2006г.,с.487

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Договор аренды и его виды»
Курсовая — «Формування й розвиток визначення поняття злочину в історії кримінального права»
Реферат — «Корпоративне право Китаю»

Заказать курсовую работу