Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Право->Курсовая работа — «Стадія підготовки господарської справи до розгляду»

Курсовая работа — «Стадія підготовки господарської справи до розгляду»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: господарсько-процесуальне право

Тема: Стадія підготовки господарської справи до розгляду

Объем: 35 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЇ ПІДГОТОВКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ СПРАВИ ДО РОЗГЛЯДУ

1.1. Правове регулювання стадії підготовки справи до розгляду

1.2. Проблемні питання при підготовці матеріалів справи до розгляду

РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ СПРАВИ ДО РОЗГЛЯДУ

2.1. Прийняття позовної заяви судом

2.2. Зміст підготовки справи до судового розгляду

2.3. Вживання заходів щодо забезпечення позову

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИКА  ПІДГОТОВКИ СПРАВИ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Господарський процесуальний кодекс України в редакції від 11.08.2013р.

2. Абрамов Н. А. Хозяйственно-процесуальное право Украины: Учеб. пособие (курс лекций). — 2-е изд. — Харьков: Одиссей, 2010. — 336 с.

3.Васільєв С.В. Господарський процес україни: підручник.- Харків: Еспада, 2010.- 283 с.

4. Господарське судочинство в Україні: правові засади та практика / За ред. голови Вищого арбітражного суду України Д. М. Притики. — К., 2008.

5. Балюк І. А. Господарське процесуальне право. — К.: Вид-во КНЕУ, 2009. — 289 с.

6. Васильєв С. В. Хозяйственное судопроизводство Украины: Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — Харьков: Эспада, 2009. — 508 с.

7.  Господарські суди в Україні: історичний нарис, портрети, події:  Наук.-попул. вид. / Д. М. Притика, А. Й. Осетинський. — К.: Ін Юре, 2006. — 664 с.

8. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. комен. — 5-те вид. — Харків: Консум, 2009. — 309 с.

9.Горевий В.І. Господарський процес: Практикум: навчальний посібник.-Суми: Університетська книга, 2010.-283с.

10.Господарське процесуальне право України: навч. посіб. /В.Л. Костюк, К.М.Біда, В.В. Бонтлаб [та ін.]; за заг. ред. В.Л. Костюк.- К.: Ін Юре, 2009.-223 с.

11.Господарське процесуальне право України: Підручник/За ред. О.І.Харитонової.- К.: Істина, 2008.-360с.

12.Грек Б. М. Господарський процес України (у схемах): Навч. посіб. — К.: Прецедент, 2009. — 181 с.

13. Грек Б. М., Шицький І. Б. Господарський процес України (у схемах): Навч. посіб. — К.: Прецедент, 2009. — 398 с.

14.Костенко О. Наукове (доктринальне) тлумачення законів та його роль у здійсненні правосуддя // Право України. — 2006. — № 6. — С. 31–36.

15.Картузов М.Ю. Проблемні питання застосування запобіжних заходів у господарському процесі / М. Ю. Картузов // Вісник господарського судочинства .-2009.- № 4.- С. 100 -106

16.Кройтер В. А. Источники хозяйственного процесуального права: Справ. пособие. — Харьков: Эспада, 2008. — 269 с.

17.Литвинова А. П., Ребриста С. В. Проблеми процесуальних форм вирішення господарських спорів за відсутності відповідача у судовому процесі // Вісн. господарського судочинства. — 2009. —№ 3. — С. 29–32.

18. Осетинський А. Й. Господарське судочинство: деякі теоретичні та

практичні аспекти касаційної інстанції // Вісн. господарського судочинства. — 2010. — № 2. — С. 175–177.

19. Степанова Т. В. Деякі проблеми здійснення експертизи в господарському процесі // Вісн. господарського судочинства. — 2009. — № 3. — С. 212–216.

20.Татьков В.І. Актуальні проблеми судової практики та організації судочинства //Вісник господарського судочинства.-2007.-№ 2.-С.124-127

21. Чернадчук В. Основи господарського процесуального права України: Навч. посіб. — 2-ге вид., стереотип. — Суми: ВТД Універ. кн., 2010. — 220 с.

22. Чернадчук В. Д., Сухонос В. В., Нагребельний В. П. та ін. Господарське процесуальне право України: Підручник / В. Д. Чернадчук, В. В. Сухонос, В. П. Нагребельний, Д. М. Лук’янець; За заг. ред. В. Д. Чернадчука. — Суми: ВТД “Універ. кн.”, 2006. — 331 с.

23.Шелухін М.Л. Зубатенко О.М. господарське процесуальне право: Навч. посібник у схемах.-К.Центр навчальної літератури, 2006.-264с.

24. Шевчук М. Господарське законодавство України: правове регулювання господарських відносин: Збірник нормативних актів. - К.: Атіка, 2002. - 815 с.

25. Щербина В. Господарське право: Підручник. — 3.вид., перероб. і доп. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 653с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Договор аренды и его виды»
Курсовая — «Формування й розвиток визначення поняття злочину в історії кримінального права»
Реферат — «Корпоративне право Китаю»

Заказать курсовую работу