Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Право->Курсовая работа — «Право за Литовськими статутами»

Курсовая работа — «Право за Литовськими статутами»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: история государства и права

Тема: Право за Литовськими статутами

Объем: 32 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

1. РОЗРОБКА ТА ПРИЙНЯТТЯ ЛИТОВСЬКИХ СТАТУТІВ

2. ОСНОВНІ ПРАВОВІ  ІНСТИТУТИ ЛИТОВСЬКИХ СТАТУТІВ

2.1. ПРАВО ВЛАСНОСТІ

2.2. СПАДКОВЕ ПРАВО

2.3. ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО

2.4. ЗЛОЧИНИ І ПОКАРАННЯ

2.5. СУДОВИЙ ПРОЦЕС

3. ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЛИТОВСЬКИХ СТАТУТІВ

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Багалій Д. Магдебурзьке право на Лівобережній Україні. — Львів, 1904.
 2. Бардах Ю., Леснодорский Б., Пиетрчак М. История государства и права Польши, Киев, - с. 415
 3. Бедрій М. М. Становлення та розвиток інституту права власності за Литовськими  статутами / Бедрій М. М. // Правова система, громадянське суспільство та держава. – Львів, 2007. – С. 35–36.
 4. Гураль П. Волосна громада в період входження українських земель до Великого князівства  Литовського  //  Вісник  Львівського  університету.  Серія  юридична. Випуск 37. — Львів, 2002.
 5. Гуслистий К. Україна під литовським пануванням і захоплення її Польщею (з XIV ст. по 1569 р.). — К., 1999.
 6. Історія держави і  права України. Ч. 1 / За ред. А.Й. Рогожина – Х.: Основа, 2004, - с.387
 7. Історія держави і  права України: Курс лекцій / За ред. В.Г. Гончаренка. –К.: Вентурі, 1996., с.411
 8. Історія держави і права України. Підручник / За ред. Чайковстого А.С. – К., 2003., с. 369
  • Історія України Хрестоматія. К., 2004., с. 402
  • Безклубий О. Інститут застави за третім статутом великого князівства литовського,  руського та жомойтського [Електронний ресурс] / О. Безклубий // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). – 2011. – № 3-4. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/misb/2011_3-4/bezklubiy.pdf. – Назва з екрану
  • Крип’якевич І. Історія України. – К.: “Просвіта”, 1998., с. 423
  • Кульчинський  В.С., Наметюк М.І., Тищик Б.Й. Історія держави і права України – Льві, 2007, с. 308
  • Майкут Х. В. Розвиток інституту речових прав на українських землях за
  • Литовськими статутами / Майкут Х. В. // Науковий вісник Львівського державного  університету внутрішніх справ. – 2009. – № 1. – С. 21–33.

   1. Мироненко О. З історії української державності // Вісн. Академії правових наук України. — X, 1998. — № 1., с. 112
   2. Музиченко П. Історія держави і права України. – К., 2006, с. 374
   3. Музиченко П. Магдебурзьке право в Україні // Юридический вестник. - 1994. - № 3.
   4. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. Т.1.  – К.: Либідь, 2005., с. 401
   5. Рубаник В. Є. Інститут права власності в Україні : проблеми зародження,  встановлення та розвитку в період до 1917 року : історико-правове дослідження / В. Є. Рубаник. – Харків : Легас, 2002. – 352 с.
   6. Статути Великого князівства Литовського: У 3 т. – Том 3. Статут Великого князівства Литовського 1588 року: У 2 кн. – Кн. 2 / за ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. – Одеса : Юридична література, 2004. – 568 с.
   7. Тацій В.Я. Історія держави і права Ураїни. Т.1. – К., 2007, с. 405
   8. Толочко П. Від Русі до України, 2003., с. 347
   9. Хрестоматія історії держави і права України / Укл. Гончаренко В.Д., Рогожин А.Й. – К., 2008., с.218
   10. Чайковський А.С. Історія держави і права України. – К., 2000, с. 389
   11. Чубатий М. Огляд історії українського права. Пасічник М. С. Політичні унії між Польщею і Литвою в історичній долі українсь­кого народу // Вісн. Львів, ун-ту. Серія історична. — 1992. — Вип. 28.
   12. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності: курс лекцій. – К., 1999, с. 369

  Также советуем посмотреть другие готовые работы:
  Курсовая — «Договор аренды и его виды»
  Курсовая — «Формування й розвиток визначення поняття злочину в історії кримінального права»
  Реферат — «Корпоративне право Китаю»

  Заказать курсовую работу