Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Гостинично – ресторанный бизнес->Курсовая — «Організація та технологія обслуговування споживачів готельних послуг на прикладі готелю Либідь»

Курсовая — «Організація та технологія обслуговування споживачів готельних послуг на прикладі готелю Либідь»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: готельне господарство

Тема: Організація та технологія обслуговування споживачів готельних послуг на прикладі готелю Либідь

Объем: 43 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ
Розділ 1 Загальна характеристика закладу розміщення
1.1. Місце розташування, підпорядкованість, призначення, рівень комфорту, види послуг, місткість, поверховність, типи номерів
1.2. Основні служби готельного підприємства, їх функції та склад. Організаційна структура управління закладу розміщення
1.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку
1.4. Основні принципи гостинності
Розділ 2 Організація та технологія обслуговування на житлових поверхах закладу розміщення
2.1. Функціональні обов'язки працівників поверхової служби
2.2. Організація та планування праці на поверсі
2.3. Технологічні цикли та операції послідовність їх виконання поверховим персоналом готелю
2.4. Організація та технологія надання додаткових послуг на поверсі

Розділ 3. Організація та технологія роботи служби приймання та обслуговування в готелі
3.1. Функціональні обов'язки працівників служби прийому та розміщення
3.2. Бронювання номерів та місць в готелі
3.3. Технологія приймання, розміщення та обслуговування  споживачів готельних послуг в закладі розміщення
3.4. Організація виїзду з готелю
Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Вступ 

Актуальність теми. Туристичний бізнес розвивається досить динамічно. Якщо ще на початку 2000-х років щорічно в Україну приїжджало лише 11,2 млн. іноземних гостей, а Україною подорожувало лише 6,6 млн. вітчизняних туристів, то вже на протягом 2010 року їх кількість складала 21,1 млн. іноземців, що в'їхали на територію України та  26,7 млн.  вітчизняних туристів та подорожуючих з приватними цілями.

Темпи зростання є досить значними. За таких умов формування туристських потоків і забезпечення якісного їх обслуговування потребує особливої уваги науковців і практиків туристичної сфери діяльності, а в умовах підготовки до ЄВРО-2012 актуальність цих проблем посилюється. Тому вагому роль в даний момент відіграють принципи підвищення ефективності діяльності цього сектору економіки.

Основною складовою туристичної індустрії є готельне господарство. Передумовою кваліфікованого обслуговування гостей в готельному господарстві є  чітке дотримання правил обслуговування, а також кваліфікований персонал готельного підприємства. Для обслуговування  гостей готелю, як і в інших галузях господарства, необхідне знання певного комплексу основних дій, який дає службовцю сервісу можливість послідовно виконувати свої завдання і в подальшій роботі доводити їх до досконалості. Зараз, щоб відповідати світовим стандартам надання послуг, підприємствам туристичної індустрії необхідно чітко виконувати та вдосконалювати розроблені  схеми технологічних процесів відповідно до розвитку технічного прогресу, та  туристичної індустрії зокрема. На жаль, як показує досвід, у вітчизняній практиці таку послідовність дій, що забезпечить оптимальну якість надання послуг використовують рідко. Причинами такого явища можна вважати незнання самими керівниками основних технологічних процесів підприємства.

Отже, виходячи з вищенаведеного можна стверджувати, що тема є актуальною, особливо напередодні проведення в Україні фінального турніру Чемпіонату з футболу Євро-2012, коли в Україну приїдуть чимало іноземних гостей,  які звикли до  рівня міжнародних стандартів якості готельних послуг.

Об’єкт роботи – готель «Либідь».

Предмет дослідження – організація та технологія обслуговування споживачів готельних послуг на прикладі готелю.

Мета роботи – дослідити теоретичні та практичні етапи технології обслуговування споживачів готельних послуг у готелі.

Для досягнення мети роботи слід було виконати наступні завдання:

- охарактеризувати готель «Либідь»,та організацію роботи у ньому;

- вивчити організацію та технологію роботи служби приймання та обслуговування в готельному підприємстві «Либідь»;

- дослідити технологічні процеси обслуговування гостей на житлових поверхах закладу розміщення готелю;

- навести організацію та технологію надання додаткових послуг на поверсі готелю.

Джерельна база. Під час роботи над курсовою було опрацьовано чимало літературних джерел, що містять вичерпну інформацію щодо організації обслуговування на поверхах в готельному підприємстві.  Серед них слід відзначити посібник «Уніфіковані технології готельних послуг» за редакцією В.К. Федорченка та Л.Г. Лук’янової, в якому подається вичерпна інформація щодо уніфікованої моделі обслуговування в готельному підприємстві,  навчальних посібників Байлика С.І., в яких досліджується робота готельних підприємств у різних аспектах: організація, управління, технології обслуговування тощо; посібника Роглєва Х. «Основи готельного менеджменту». Також в ході роботи  було досліджено велику кількість інформації щодо надання послуг на поверхах в інших готелях, їх особливості, нові підходи та прогресивні методики. 

Структурно робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та 16 додатків.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ  28681.4-95.  Туристско-экскурсионное  обслуживание. Классификация гостиниц: международный стандарт  [Электронный  ресурс]. 

2. ДБН  В.2.2-9-99. Будинки і  споруди. Громадські будинки та споруди. Основні  положення:  (зі  змінами  Держбуд  України  від  15.  03.  2002  р.  № 4/2-99) [Електронний ресурс]. 

3. ДБН В.2.2-20:2008. Будинки і споруди. Готелі  [Електронний ресурс]. 

4. ДСТУ 4268: 2003. Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги  [Електронний  ресурс].  

5. ДСТУ  4269:  2003.  Послуги  туристичні.  Класифікація  готелів [Електронний  ресурс].  

6. СНиП  2.08.02-89. Общественные здания и сооружения  [Электронный ресурс]. 

7. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство: учебник / С. И. Байлик [для студ. высш. учебн. заведен.]: – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Дакор, 2009. – 368.

8. Байлик  С.И.  Гостиничное  хозяйство.  Проблемы,  перспективы, сертификация / С. И. Байлик. – К.: ВИРА-Р, 2001. – 208 с.

9. Байлик  С.И.  Гостиничное  хозяйство.  Организация,  управление, обслуживание: учеб. пособ  / С. И. Байлик. –  2-е изд., перераб и доп. – К.: Дакор, 2006. – 288 с.

10. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство: учебник / С. И. Байлик [для студ. высш. учеб. заведен.]. –  2-е изд., перераб и доп. – К.: Дакор, 2009. – 368 с.

11. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания: Учеб. пособие. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 208 с.

12. Правила внутрішнього трудового розпорядку: [Електронний ресурс] 

13. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: Посібник. – К.: Кондор, 2003. – 398 с.

14. Сорокина А. В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах: учебное пособие  / А. В. Сорокина. – М.: Альфа-М; Инфра-М, 2006. – 304 с.

15. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посіб./За ред. В.К. Федорченка, Л.Г. Лук’янова, Т.Т. Дорошенко, І.М. Мініч. – К.: Вища шк., 2001. – 237с.

16. Інформація про готель «Либідь: [Електронний ресурс] 

17. Сайт готелю «Либідь»: [Електронний ресурс] 

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Характеристика стану готельної індустрії та перспективи її розвитку в Автономній Республиці Крим»
Курсовая — «Сучасні технології страв з імбіру. Їх якість»
Курсовая — «Роль та значення адміністративно-господарської служби в організації роботи готелю»

Заказать курсовую работу