Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Гостинично – ресторанный бизнес->Курсовая — Анализ технологий предоставления гостиничных услуг на примере гостиницы «Бристоль»

Курсовая — Анализ технологий предоставления гостиничных услуг на примере гостиницы «Бристоль»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: организация гостиничного хозяйства

Тема: Анализ технологий предоставления гостиничных услуг на примере гостиницы «Бристоль»

(Аналіз технологій надання готельних послуг на прикладі готелю «Брістоль»)

Объем: 41 стр + додатки

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1. Аналіз технологій надання готельних послуг на прикладі готелю «Брістоль»

1.1. Загальна характеристика готелю «Брістоль»

1.1.1. Місце розташування, підпорядкованість, призначення, місткість, поверховість, рівень комфорту

1.1.2. Склад основних функціональних груп приміщень

1.1.3. Функціональна схема готелю «Брістоль»

1.1.4. Планувальна організація технологічного процесу приміщень вестибюльної служби

1.1.5. Планувальна організація технологічного процесу приміщень  житлового поверху

1.2. Аналіз технології надання готельних послуг

1.2.1. Структура та зміст технологічного процесу прийому та  розміщення в готельному підприємства: технологічні цикли і технологічні операції

1.2.2. Структура технологічного процесу експлуатації приміщень житлового поверху готельного підприємства: технологічні цикли, технологічні операції

1.2.3. Автоматизація технологічних процесів готельних послуг в даному готелі

1.3. Визначення рівня готельних послуг

1.3.1. Аналіз потреби у готельних послугах

1.3.2. Розрахунок об’єму наданих послуг

1.3.3. Визначення і аналіз рівня готельних послуг

Висновки

Перелік використаної літератури

Додатки

 

Вступеление 

Актуальність теми. Туристичний бізнес сьогодні розвивається досить динамічно. Якщо ще на початку 2000-х років щорічно в Україну приїжджало лише 11,2 млн. іноземних гостей, а Україною подорожувало лише 6,6 млн. вітчизняних туристів, то вже на протягом 2010 року їх кількість складала 21,1 млн. іноземців, що в'їхали на територію України та  26,7 млн.  вітчизняних туристів та подорожуючих з приватними цілями.

Темпи зростання є досить значними. За таких умов формування туристських потоків і забезпечення якісного їх обслуговування потребує особливої уваги науковців і практиків туристичної сфери діяльності, а в умовах підготовки до ЄВРО-2012 актуальність цих проблем посилюється. Тому вагому роль в даний момент відіграють принципи підвищення ефективності діяльності цього сектору економіки.

Основною складовою туристичної індустрії є готельне господарство. Передумовою кваліфікованого обслуговування гостей в готельному господарстві є  чітке дотримання правил обслуговування, а також кваліфікований персонал готельного підприємства. Для обслуговування  гостей готелю, як і в інших галузях господарства, необхідне знання певного комплексу основних дій, який дає службовцю сервісу можливість послідовно виконувати свої завдання і в подальшій роботі доводити їх до досконалості. Зараз, щоб відповідати світовим стандартам надання послуг, підприємствам туристичної індустрії необхідно чітко виконувати та вдосконалювати розроблені  схеми технологічних процесів відповідно до розвитку технічного прогресу, та  туристичної індустрії зокрема. На жаль, як показує досвід, у вітчизняній практиці таку послідовність дій, що забезпечить оптимальну якість надання послуг використовують рідко. Причинами такого явища можна вважати незнання самими керівниками основних технологічних процесів підприємства.

Отже, виходячи з вищенаведеного можна стверджувати, що тема є актуальною, особливо напередодні проведення в Україні фінального турніру Чемпіонату з футболу Євро-2012, коли в Україну приїдуть чимало іноземних гостей,  які звикли до  рівня міжнародних стандартів якості готельних послуг.

Об’єкт роботи готель «Брістоль».

Предмет дослідження – аналіз технології надання готельних послуг на прикладі готелю.

Мета роботи – дослідити практичні етапи технології надання готельних послуг у готелі.

Для досягнення мети роботи слід було виконати наступні завдання:

- охарактеризувати готель «Брістоль» та організацію роботи у ньому;

- провести аналіз технології надання готельних послуг;

- визначити рівень готельних послуг.

Під час роботи над курсовою було опрацьовано чимало літературних джерел, що містять вичерпну інформацію щодо організації обслуговування на поверхах в готельному підприємстві. Серед них слід відзначити посібник «Уніфіковані технології готельних послуг» за редакцією В.К. Федорченка та Л.Г. Лук’янової, в якому подається вичерпна інформація щодо уніфікованої моделі обслуговування в готельному підприємстві,  навчальних посібників Байлика С.І., в яких досліджується робота готельних підприємств у різних аспектах: організація, управління, технології обслуговування тощо; посібника Роглєва Х. «Основи готельного менеджменту». Також в ході роботи  було досліджено велику кількість інформації щодо надання послуг на поверхах в інших готелях, їх особливості, нові підходи та прогресивні методики.  

 

Список литературы

1. ГОСТ  28681.4-95.  Туристско-экскурсионное  обслуживание. Классификация гостиниц: международный стандарт  [Електронний  ресурс]. 

2. ДСТУ 4268: 2003. Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги  [Електронний  ресурс].  

3. ДСТУ  4269:  2003.  Послуги  туристичні.  Класифікація  готелів [Електронний  ресурс]. 

4. СНиП  2.08.02-89. Общественные здания и сооружения  [Электронный ресурс]. 

5. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, затверджені Наказом Державної туристичної адміністрації України від 16.03. 2004 р. № 19.

6. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство: учебник / С. И. Байлик [для студ. высш. учебн. заведен.]: – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Дакор, 2009. – 368.

7. Байлик  С.И.  Гостиничное  хозяйство.  Проблемы,  перспективы, сертификация / С. И. Байлик. – К.: ВИРА-Р, 2001. – 208 с.

8. Байлик  С.И.  Гостиничное  хозяйство.  Организация,  управление, обслуживание: учеб. пособ  / С. И. Байлик. –  2-е изд., перераб и доп. – К.: Дакор, 2006. – 288 с.

9. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство: учебник / С. И. Байлик [для студ. высш. учеб. заведен.]. –  2-е изд., перераб и доп. – К.: Дакор, 2009. – 368 с.

10. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания: Учеб. пособие. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 208 с.

11. Правила внутрішнього трудового розпорядку: [Електронний ресурс]

12. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: Посібник. – К.: Кондор, 2003. – 398 с.

13. Сорокина А. В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах: учебное пособие  / А. В. Сорокина. – М.: Альфа-М; Инфра-М, 2006. – 304 с.

14. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посіб./За ред. В.К. Федорченка, Л.Г. Лук’янова, Т.Т. Дорошенко, І.М. Мініч. – К.: Вища шк., 2001. – 237с.

15. Куценко О.В. Аналітичний інструментарій визначення якості готельних послуг // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. ? Вип. 20.15

16. Сайт готелю «Брістоль»: [Електронний ресурс]

17. Інформація про готель «Брістоль»: [Електронний ресурс] 

 

 

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Характеристика стану готельної індустрії та перспективи її розвитку в Автономній Республиці Крим»
Курсовая — «Сучасні технології страв з імбіру. Їх якість»
Курсовая — «Роль та значення адміністративно-господарської служби в організації роботи готелю»

Заказать курсовую работу