Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Гостинично – ресторанный бизнес->Курсовая — Організація обслуговування споживачів офіціантами у ресторані «Варенична №1», м. Київ

Курсовая — Організація обслуговування споживачів офіціантами у ресторані «Варенична №1», м. Київ

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: організація ресторанного господарства

Тема: Організація обслуговування споживачів офіціантами у ресторані «Варенична №1», м. Київ

(Организация обслуживания посетителей официантами в ресторане «Вареничная № 1», г. Киев)

Объем: 45 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1. Характеристика контингенту споживачів, особливостей його    попиту та характеристика  ресторану "Варенична №1"

1.1. Загальна характеристика ресторану «Варенична №1»

1.2. Підготовка та процес обслуговування в клієнтів в  ресторані

Розділ 2. Дослідження організації роботи обслуговування ресторану "Варенична №1"

2.1. Джерела матеріально-технічного забезпечення

2.2. Технологічні лінії  та робочі місця з характеристикою технологічного устаткування

2.3. Сервісний процес та реалізація готової продукції

2.4. Кадрове забезпечення технологічного процесу

2.5. Аналіз обслуговування споживачів

Розділ 3. Розробка шляхів  подолання недоліків та  підвищення якості процесу обслуговування споживачів в ресторані

Висновки і пропозиції

 

Список використаних інформаційних джерел

1. Оробейко Е.С. Шредер Н.Г. Организация обслуживания: рестораны и бары. – М., 2006. – 320 с

2. Белошавка М.И. Технология ресторанного обслуживания. – М., 2003. – 357 с

3. Браун Г. Хернер К. Настольная книга официанта.: Справочник.: пер с англ. – Ростов –на – Дону.: Издательство «Феникс», 2003.-320с.

4. Волкова И.В., Миропольский Я.И., Мумрикова Г.М. Ресторанный бизнес в России: с чего начать и как преуспеть. – М: Издательство «Флинта», 2002. - 184 с.

5. Кучер Л. С., Шкуратова Л. М. Организация обслуживания общественного питания: Учебник. — М.: Издательский Дом «Деловая литература», 2002. — 544с.

6. Бичківський Р.В. Управління якістю: навч. посіб. / Роман Володимирович Бичківський. – Львів: Державний університет «Львів політехніка», 2000. – 327 с.

7. Підручники Туризм Основи економіки готельного та ресторанного господарства. Басовский Л.Е. Управление качеством: Учебник / Л.Е. Басовский, В.Б. Протасьев. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 212 с.

8. Бланк И.А. Торговый менеджмент: Учебный курс / Игорь Александрович Бланк. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 455 с.

9. Власова Н.О. Прибуток та рентабельність підприємств громадського харчування: Учбовий посібник / Н.О. Власова, Т.Б. Кушнир. – Харків: Харківська державна академія технології та організації харчування, 1998. – 40 с.

10. Методические указания по определению уровня качества обслуживания на предприятиях общественного питання: Справочник руководителя предприятия общественного питання / (авт. – уклад. Ф.арченко В.Д.). – М.: Экономика, 1986. – 463 с.

11.Момот О.І. Менеджмент якості та елементи системи якості: Навч. посібник / Олександр Іванович Момот. – К.: Центр учбової літератури, 2008. –368 с

12.Наказ МЗЕЗторгу України від 24.07.2002 р. №219 «Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) громадського харчування.

13.Наказ Мінекономіки від 03.01.2003 р. №2 «Рекомендовані норми технічного оснащення закладів громадського харчування».

14.Окрепилов В.В. Управление качеством: Учебник для вузов. / Владимир Валентинович Окрепилов. – М.: ОАО «Изд-во «Экономика», 1998. –с.

15.Организация коммерческой деятельности. Справочное пособие / (Гурская С.П., Пигунова О.В. и др.); под общей ред. С.М. Виноградова. – Мн.: Высш. Школа, 2000. – 464 с.

16.Осовська Г.В. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник / Осовська Г.В., Фіщук О.Л., Жалінська І.В. – К.: Кондор, 2003. – 196 с.

17.Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг / Елена Владимировна Песоцкая. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 160 с.

18П’ятницька Г.Т. Менеджмент громадського харчування: Підручн. для вузів / Г.Т. П’ятницька, Н.О. П’ятницька. – К.: Київ. нац. торг. – екон. ун-т, 2001. – 655 с.

19.Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування. Затверджено наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 27.01.1999 р. №37 // Туризм в Україні: Збірник нормативно –

правових актів у п’яти томах. Т. 4. – Ужгород: ІВА, 2000. – С. 224–249.

20.Кабушкин Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов. Учебное пособие / Н.И. Кабушкин, Г.А. Бондаренко – Минск: Новое знание, 2000.

21. Карсекін В.І. Менеджмент у підприємствах торгівлі та громадського харчування: Підручник / В.І. Карсекін, М.А. Манов – К.: Вища школа, 1994. – 167 с.

22. Інноваційна стратегія українських реформ / (Гальчинський А.С., Геєць В.М., Кінах А.К., Семиноженко В.П.). – К.: Знання України, 2002. – 336 с.

23. Шаповал М.І. Менеджмент якості: Підручник / Микола Іванович Шаповал. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 475 с.

24. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу: ГН 3.3.5 – 8.6.6.1 – 2002. – К., 2002.

25. Завадинська О.Ю., Литвиненко Т.Є. Організація ресторанного господарства за кордоном: Навч. Посіб. – К.: КНТЕУ, 2003. – 200с.

26.Зигель Л., Зигель С., Ленгер Х., Ленгер Р., Штиклер Г., Гутмайер В. Ресторанный сервис. Основы международной практики обслуживания. – М.: Центрполиграф, 2002

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Характеристика стану готельної індустрії та перспективи її розвитку в Автономній Республиці Крим»
Курсовая — «Сучасні технології страв з імбіру. Їх якість»
Курсовая — «Роль та значення адміністративно-господарської служби в організації роботи готелю»

Заказать курсовую работу