Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Гостинично – ресторанный бизнес->Курсовая работа — «Інформаційне забезпечення управління персоналом на підприємстві готельно-ресторанного бізнесу»

Курсовая работа — «Інформаційне забезпечення управління персоналом на підприємстві готельно-ресторанного бізнесу»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: организация отельно-ресторанного бизнеса

Тема: Інформаційне забезпечення управління персоналом на підприємстві готельно-ресторанного бізнесу

Объем: 50 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание              

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1.1. Сутність інформаційних забезпечень

1.2. Основні складові інформаційних забезпечень

РОЗДІЛ 2. ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ «LA PAELLA»

2.1. Роль інформаційних забезпечень в управлінні персоналом ресторану «LаPaella»,    використання сучасних інформаційних систем

2.2. Види сучасних інформаційних забезпеченнь у ресторані «LаPaella»

2.3. Інформаційний центр у ресторані«LаPaella»

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМВРЕСТОРАНІ «LаPaella»

3.1. Вдосконалення інформаційної системиу ресторані «Lа Paella»

3.2. Вдосконалення  формування комплексної інформаційної системи

3.3. Переваги впровадження в діяльністьресторану систем автоматизації управлінської діяльності

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

Вступ 

Актуальність теми. Ефективне функціонування суб’єктагосподарювання  в умовах розвитку в Україніринкової економіки знаходиться у прямій залежності від забезпечення високоїякості його кадрового складу і відповідності роботи з персоналом сучаснимвимогам, а також постановки цієї діяльності на науковий фундамент зурахуванням усіх тенденцій, які сьогодні існують у  сфері управління персоналом. Управлінняперсоналом – це одна з головних функцій підприємства і будь-якої організації, воно можевиявитися одним з критичних факторів, який визначає успіх або невдачу у веденні бізнесу.

Для прийняття ефективних управлінських рішень в умовах динамічного розвитку ринкової економіки підприємству потрібна доцільна система інформаційного забезпечення, яка об’єктивно відображає економічну ситуацію, що склалася. Інформаційне забезпечення управління – це зв'язок інформації з системами управління підприємством і процесом управління в цілому. Воно може розглядатися не тільки в цілому, охоплюючи усі функції управління, але й по окремим функціональним роботам управління, наприклад, прогнозуванню і плануванню, обліку та аналізу, що дозволяє відтінити специфічні моменти, що властиві інформаційному забезпеченню функціонального управління, розкриваючи в той же час його загальні властивості. В сучасних умовах розвитку важливимнапрямком  стає інформаційне забезпечення, яке полягає в зборі та переробці інформації, необхідної для прийняття обгрунтованих управлінських рішень.

Актуальність дослідження інформаційного забезпечення системи управління персоналом на сучасному етапі полягає в тому, що с завершенням переходу до ринкової економіки стає необхідним модернізація системи управління персоналом підприємства.  Одним з важливих факторів формування сучасної системи управління персоналом є впровадження в практику найсучасніших інформаційних технологій в усіх галузях роботи з персоналом, таких як забезпечення документацією, мотивація персоналу, його навчання, оцінка діяльності та ряд інших напрямків кадрової діяльності.

Мета і задачі дослідження.Метою курсової роботи є вивчення  сучасних інформаційних технологій в управлінні персоналом, які застосовуються у ресторанному комплексі«LаPaella» та виявлення напрямків їх подальшого вдосконалення.

Завданнями роботи є:

- висвітлення теоретичних аспектів сутності і основних складових інформаційних забезпечень  в управлінні персоналом на підприємстві;

- дослідження  ролі і видів сучасних інформаційних забезпечень в управлінні персоналом ресторанного бізнесу «LаPaella»;

- визначення   шляхів вдосконалення та перспектив інформаційних забезпечень в управлінні персоналом ресторанного бізнесу «LаPaella».

Об’єкт і предмет і  дослідження.Обєктом  дослідження в роботі є  готельно-ресторанний комплекс «LаPaella». Предметом  дослідження – інформаційні забезпечення управління персоналом готельно-ресторанного комплексу «LаPaella».

Методи дослідження.Під час виконання курсової роботи було застосовано ряд методів та прийомів дослідження: групування, порівняння, методи елементарної математики, методи математичної статистики, методи математичного моделювання тощо.

Інформаційна база дослідження.В роботі використані матеріали соціологічних досліджень з проблеми інформаційного забезпечення управління, кадрова, бухгалтерська і фінансова документація   ресторану «LаPaella», інформація  з теми,  що досліджується, яка надана в фундаментальних наукових  роботах  вітчизняних  та закордонних вчених, публікації в наукових журналах та Інтернеті.

 

Список литературы

1. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом:  підручник[Текст] / Л.В.Балабанова, О.В.Сардак. – К.: Центр учбової літератури. 2011. – 468 с.

2.Банько Н. А., Карташов Б. А., Яшин Н. С. Управление персоналом .Часть I: Учеб. пособие[Текст]  /Н. А.Банько, Б. А.Карташов, Н. С. Яшин. - ВолгГТУ, Волгоград. 2006. – 96 с.

3. Білецький О. М. Деякі напрями підвищення ефективності управління персоналом клієнт-орієнтованих підприємств[Текст]  / О. М. Білецький // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2010. – № 6. – С. 30-35.

4. Білорус Т. В. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень в системі кадрового менеджменту[Текст] / Т. В. Білорус // Актуальні проблеми економіки. – № 4 (34). – 2004. – С. 170–175.

5. Виноградський М. Д.,  Виноградська А. М., Шканова О. М. Управління персоналом. 2-ге видання: Навч. посіб.[Текст] / М. Д. Виноградський,  А. М.Виноградська, О. М.Шканова. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 502 с.

6. Воройский Ф.С. Информатика. Новыйсистематизированныйтолковыйсловарь-справочник[Текст]  / Ф.С.Воройский. - М.: Либерия, 2001.-536 с. 

7. Давидова О.Ю.Інформаційно-комп’ютерні інновації в ресторанному бізнесі [Електронний ресурс] / О.Ю.Давидова,Н.В.Полстяна. 

8. Закупень Т.В. Об информационномобеспеченииуправленческойдеятельностигосструктур[Текст]/Т.В.Закупень//НТИ.Сер.1.-1997.-№8.-С.12-18.

9. Інформаційнісистеми в менеджменті: підручник[Текст]/ В. О. Новак, Ю. Г. Симоненко, В. П. Бондар, В. В. Матвєєв. - К.: Каравела: Піча Ю.В., 2008. - 616 с.

10. Захарчин Г. М. Роль мотиваторів у процесі адаптації персоналу підприємства [Текст]/ Г. М. Захарчин, С. Я. Андрусів// Науковий вісник НЛТУ України. – Вип. 22.2. – 2012. – С. 389–394.

11.Куденко, Г. Е. Управлениеэффективностьюхозяйственнойдеятельностипромышленногопредприятия [Текст] / Г. Е. Куденко, Н. В. Канарская, В. Н. Беленцов. – Севастополь: ВЕБЕР, 2003. – 239 с.

12. Марчук Ю. А.  Сучасні напрямки використання інформаційних систем в менеджменті[Електронний ресурс] / Ю.А.Марчук, Л.М. Киш. -www.ukr.vipreshebnik.ru/.../4352-napryamki-v.

13. ЛандсманВ. А. Теоретичні аспекти розвитку системи управління персоналом сучасного підприємства [Електронний ресурс] / В. А. Ландсман. 

14. Михайлова Л. І. Управління персоналом. Навчальний посібник[Текст] / Л. І.Михайлова. – Суми: ВАТ «СОД», видавництво «Козацький вал».  2003. – 252 с.

15. Мороз М. Інформаційне забезпечення як основна складова ефективного управління[Текст] / М. Мороз // Розвиток країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (15-16 березня 2012 р.). – Тернопіль: Крок, 2012. – С. 132–134.

16. Никифоренко В.Г. Управління персоналом : Навчальний посібник. 2-ге видання,  виправлене та доповнене[Текст] / В.Г.Никифоренко. – Одеса: Атлант, 2013 р. – 275 с.

17. Офіційний сайт Держкомстату України[Електронний ресурс] -

18.Пилипенко А.А. Організація обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства: [наукове видання] / А.А. Пилипенко. – Х.: ХНЕУ, 2007. – 276 с

19. Писаревська Т.А. Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці: навчально-методичний посібник для самост. вивч.дисц. [Текст] /  Т. А. Писаревська, О. В. Городній ; Мін-во освіти і науки України, Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. - К.: КНЕУ, 2006. - 284 с.

20. Пошелюжна Л. Б. Особливості сучасного управління персоналом на вітчизняних підприємствах[Текст]  / Л. Б. Пошелюжна // Всеукраїнський наук.-вир. журнал «Інноваційна економіка». – 2010. – № 15. – С. 163-166.

21. Рыков В.В. Обработканечисловойинформации. Управлениезнаниями[Текст] / В.В. Рыков. – М.: МФТИ, 2007, – 129 с.

22. Толковыйсловарь по основам информационнойдеятельности[Текст]/Подред.проф.Н.Н.Ермошенко.-К.:УкрИНТЭИ, 1995.-252 с. 

23. ТужилкінаО.В.  Інформаційні технології в управлінні мотивацією праці  [Електронний ресурс] / О.В. Тужилкіна. -

24. Хвостина І. Підвищення ефективності системи інформаційного забезпечення підприємств [Електронний ресурс] / І. Хвостина. -

25.Шаперенков А.В. Методологічні засади ефективного управління персоналом банку[Текст]/ А.В.  Шаперенков// Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. Наукових праць. Т.9 – Суми: ВВП «Мрія-1» ЛТД, УАБС, 2004. – С. 333-340.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Характеристика стану готельної індустрії та перспективи її розвитку в Автономній Республиці Крим»
Курсовая — «Сучасні технології страв з імбіру. Їх якість»
Курсовая — «Роль та значення адміністративно-господарської служби в організації роботи готелю»

Заказать курсовую работу