Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Страхование->Курсовая — «Медичне страхування та проблеми його розвитку в Україні»

Курсовая — «Медичне страхування та проблеми його розвитку в Україні»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: страхование

Тема: Медичне страхування та проблеми його розвитку в Україні

(Медицинское страхование и проблемы его развития в Украине)

Объем: 41 стр

Год сдачи работы: 2010

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1.Економічна необхідність та сутність медичного страхування

2. Особливості обов’язкового медичного страхування

3. Аналіз видів добровільного медичного страхування

4. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку медичного страхування в Україні

Список літератури

 

Вступ 

Україна сьогодні перебуває на стадії впровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування. Це питан­ня стало каменем спотикання не лише для посадовців, а й для широкої громадськості. Дискусії з цього приводу ведуться дедалі інтенсивніше. Уже підго­товлено більше десятка альтернативних законопроектів, якими визначаються правові засади здійснення медичного страхування. Запроваджувати його слід не­гайно, але для цього потрібно подолати низку проблем. Основним каменем спотикання є визначення органу, який відповідав би за акумуляцію та розподіл страхових коштів.

Серед прикладних проблем правового регулювання медичної діяльності виокрем­люється медичне страхування, котре за сво­єю сутністю повинне забезпечити перехід медицини на страхові, економічні засади. Якщо добровільне медичне страхування уже існує в Україні, то обов’язкове – поки що ні.

Запровадження медичного страхування в Україні вкрай важливе і належить до першочергових завдань, які потребують негайного вирішення, оскільки питання сучасного становища охорони здоров’я одне з найгостріших у нашій країні. Ситуація, що склалася в такій важливій галузі, не влаштовує ані пересічних громадян, ані медиків – саме це обумовлює актуальність дослідження цих питань.

Дослідженням проблеми запровадження зага­льнообов’язкового медичного соціального страхування займалися такі вчені: Н. Андріїшина, С. Санченко, М. Поліщук, Т. Бахтєєва. Вони наголошують на необхід­ності негайного впровадження загальнообов’язкового медичного страхування. Вчені акцентують увагу на наявності проблем, які можуть бути пов’язані з запро­вадженням цього виду страхування й пропонують свої варіанти їхнього розв’язання.

Також серед науковців, роботи яких присвячені проблематиці медичного страхування та йо­го місця у системі страхування, варто вказа­ти Я.М. Буздуган (правові та організаційні основи фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні), М.О. Ковалевського (правове забезпечення державного страху­вання життя та здоров’я), В.З. Кучеренка (загальнотеоретичні аспекти медичного страхування), В.П. Ляхоцького (історія ме­дичного страхування в Україні), В.В. Мачуського (правові основи страхової діяльнос­ті), Я.Ф. Радиша (медичне страхування як складова державного управління в сфері охорони здоров’я). В.М. Юраха (фінансово-правові засади страхування в Україні) та ін.

Об’єктом дослідження є медичне страхування як складова державного управління в сфері охорони здоров’я.

Предмет дослідження – проблеми впровадження складових медичного страхування в Україні.

Метою дослідження є розгляд необхідності медичного страхування, особливостей його організації та проблем його розвитку в Україні.

На виконання мети дослідження поставлені наступні завдання:

- визначення економічної необхідності та сутності медичного страхування;

- розгляд особливостей обов’язкового медичного страхування;

- аналіз видів добровільного медичного страхування;

- дослідження сучасного стану, проблем та перспектив розвитку медичного страхування в Україні.

Структурно дослідження складається з вступу, чотирьох розділів, висновків та списку літератури. 

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Страхування майна сільськогосподарських підприємств як економічний важель в забезпеченні стабільності сільськогосподарського виробництва»
Статья — «Інвестиційні можливості страхових компаній в галузі страхування туристів»
Курсовая — «Страхування банківських кредитів як засіб мінімізації ризиків (на прикладі кредитних ризиків підприємств сільського господарства)»

Заказать курсовую работу