Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Технические дисциплины->Курсовая работа — «Динаміка фізичної підготовленності молодших школярів із різним рівнем рухової активності»

Курсовая работа — «Динаміка фізичної підготовленності молодших школярів із різним рівнем рухової активності»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: теорії фізичного виховання з основами методики

Тема: Динаміка фізичної підготовленності молодших школярів із різним рівнем рухової активності

Объем: 35 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.1. Рухова активність школярів застава і здоров’я

1.2. Особливості розвитку фізичних якостей молодших школярів

Розділ ІІ. ЗАВДАННЯ, МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Рухова активність та методи оцінювання

2.2. Результати дослідження

РОЗДІЛ ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Висновки

 

Список використаної літератури

  1. Антонік, В. І. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури : навч. посіб. / В. І. Антонік, І. П. Антонік, В. Є. Андріанов. - К. : ВД "Професіонал"; ЦУЛ, 2009. - Книга. - 336 с. - [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/14940511/meditsina/shlyahi_ozdorovlennya_ditey_kriteriyi_otsinki_rivnya_fizichnoyi_pidgotovlenosti
  2. Ареф’ев В.Г., Столітенко В.В. Фізичне виховання в школі. - К.: ІЗМН, 1997. - С.56 - 59.
  3. Благій О. Л. Інноваційні підходи до організації фізичного виховання школярів / О. Л. Благій, М. В. Чернявський // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. ІХ міжнар. наук. конгрес. – К., 2005 – С. 546.
  4. Білецька Вікторія Вікторівна. Теоретико-методичне обґрунтування тестування фізичної підготовленості школярів молодших класів у процесі фізичного виховання. : Дис... канд. наук: 24.00.02 - 2008.
  5. Данилевич М.В. Фізичне виховання дітей - турбота спільна // Фізична культура та здоров’я нації. ІІІ Міжнародна конференція. - К. - Вінниця: Українська академія Наук Національного прогресу, 1998. - Ч.1. - С.30 - 32.
  6. Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України / За ред. Зубалія М.Д. - Вид.2-е, перероб. і доп. - К., 1998. - 18 с.
  7. Державна програма "Освіта" (Україна 21 ст) // Освіта. - № 44 - 46. - 1993. - С.3 - 6.
  8. Забелена Л.Г. Морфофункциональные и двигательные особенности детей 10-11 лет различных соматотипов. //Методические  прикладные аспекты подготовки специалистов физ.культ: матер. науч.- практ.конф. – Новосибир- ск: Издат. НГПУ, 2001. – Ч. 2. – С. 75-78.
  9. Завацький В.І. Фізіологічна характеристика розвитку організму школярів. Монографія. - Луцьк: Волинське обл. рекреаційно-видавниче підприємство "Надстир’я", 1994. - 152 с.

10. Кожемякіна В. Особливості підходів до оцінки фізичної підготовленості школярів молодших класів // Молода спортивна наука України: Зб. наук. статей з галузі ФКіС. – Львів: ЛДІФК, 2001. – Вип. 5. – Т. 1. – С. 214–216.

11. Койносов В.В. Формирование потребности в физической культуре в учащихся младшего школьного возраста: Автореф. дисс. … канд. пед. наук. - Омск, 1992. - 21 с.

12. Комплексні програми середньої загальноосвітньої школи. Фізична культура 1 - 11 класів. - К.: Освіта, 1993. - С.12 - 19.

13. Корнієнко С.М. Педагогічні основи фізичного виховання молодших школярів у системі "Родина - школа": Автореф. канд. пед. наук: 13.00.07/Тернопільський держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2001. - 22 с.

14. Левків В.І. Особливості застосування українських народних фізичних вправ на уроках фізичної культури дітей молодшого шкільного віку. //Молодіжні проблеми в Україні: Стан та шляхи вирішення: Зб.наук.метод. Статей. – Л.:ЛДІФК, 1997. – С. 94-1091.

15. Лещенко Г.А. Деякі аспекти системи шкільного фізичного виховання //Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001. – Вип. 32. – С. 94-96.

16. Лях В.И. Двигательные способности. Общая характеристика и основы теории и методики их развития в практике физического воспитания // Физическая культура в школе. - 1996. - № 2. - С.2 - 6.

17. Масауд Р. Режим рухової активності як основа корекції фізичного стану молодших школярів (24.00.02): Автореф. дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту. / НУФВСУ. - К., 1998. - 16 с.

18. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. - М., 1991. - С.73 - 74.

19. Огниста К.М. Педагогічні умови формування фізичної культури першокласників: Автореф. дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту: 24.00.02/Львівський держ. ін0-т фіз. культури. - Львів, 2003. - 22 с.

20. Омельяненко І.О. Розвиток психомоторних здібностей першокласників на уроках фізичної культури: Автореф. дис. канд. наук з фіз. вих. і спорту: 24.00.02/Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 1999. - 17 с.

21. Оржеховська В.М. Здоровий спосіб життя як пріоритетна цінність у вихованні дітей і підлітків // Формування, збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління, як обов’язковий компонент соціальної освіти. - Дніпропетровськ, 1997. - С.35 - 43.

22. Подойников С.А. Содержание нагрузок в недельном цикл физического воспитания учащихся младшего школьного возраста: методические рекомендации. – Йошкар-Ола, 1989. – 7 с.

23. Столітенко В.В., Воробей Г.В. Фізичне виховання молодших школярів. - К.: ІЗМН, 1997. - С.24 - 50.

24. Титлов А.Ю. Исследование возможностей повышения эффективности уроков физической культуры в начальных классах. //В кн. Фарбер Д.А., Корниенко И.А., Санькин В.Д. Физиология школьника. - М.: Педагогика, 1999. - 168 с

25. Фарбер Д.А., Корниенко И.А., Санькин В.Д. Физиология школьника. - М.: Педагогика, 1999. - 168 с.

26. Фомин Н.А., Вавилова Ю.Н. Физиологические основы двигательной активности. - М.: Физкультура и спорт, 1991. - 224 с.

27. Хрипкова А.Г., М.В. Антропова, Д.А. Фарбер. Возрастная физиология и школьная гигиена: Учебн. пос. для студ-ов. пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1990. - 320 с.

28. Царик А.В. Физическая культура как основа здорового образа жизни сегодня и... в 20-веке // Теория и практика физической культуры. - 1991. - № 1. - С.2 - 4.

29. Цьось А.В., Довганюк В.М., Ковальчук Н.М. Планування навчальної роботи з фізичної культури в школах 1 - 3 ступенів: Навчальний посібник. - Луцьк: Надстир’я, 1998. - 364 с.

30. Чернявський М. В. Рекреаційно-оздоровчі технології у процесі фізичного виховання молодших школярів. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за фахом 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. – Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, 2010. – 22с.

31. Швець  О.Динаміка фізичної підготовленості молодших школярів із різним рівнем рухової активності. - [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Fkszn/2009_8/dunamika%20fizuchnoi.pdf

32. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. - Ч.1. - Тернопіль: Богдан, 2003. - 279 с.

33. Шульга М. Методика застосування бігу на витривалість на уроках фізичної культури в школі // Фізичне виховання в школі. - 1999. - № 1. - С.33 – 40

 

 

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Процессы методов химической очистки сточных вод»
Реферат — «Джерела енергії: історія та сучасність»
Реферат — «Фізика та живопис»

Заказать курсовую работу