Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Учет и аудит->Курсовая — Облік операцій на поточному рахунку в банку (на прикладі ПСГП «Савинецьке»)

Курсовая — Облік операцій на поточному рахунку в банку (на прикладі ПСГП «Савинецьке»)

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: фінансовий облік

Тема: Облік операцій на поточному рахунку в банку (на прикладі ПСГП «Савинецьке»)

(Учет операций на текущем счете в банке (на примере ПСГП «САВИНЕЦКОЕ»))

Объем: 48 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1. Загальнотеоретичні аспекти теми дослідження

1.1. Економічний зміст операцій на поточному рахунку в банку, завдання їх обліку

1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку операцій на поточному рахунку в банку

1.3. Огляд літературних джерел

Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика ПСГП «Савинецьке»

2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності ПСГП «Савинецьке»

2.2. Облікова політика підприємства

2.3. Оцінка активів та зобов’язань підприємства

Розділ 3. Сучасний стан та шляхи вдосконалення обліку операцій на поточному рахунку в банку

3.1. Документування господарських операцій на поточному рахунку в банку

3.2. Синтетичний і аналітичний облік операцій на поточному рахунку в банку

3.3. Контроль за рухом грошових коштів на поточному рахунку в банку

3.4. Розкриття інформації по операціях на поточному рахунку в банку у фінансовій звітності

3.5. Шляхи удосконалення обліку операцій на поточному рахунку в банку

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Конституція України /Прийнята 28 червня 1996 року./ Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — 59 с.
  2. Закон України Про банки і банківську діяльність: Із зм. та доп. станом на 20 березня 2006р. / Міністерство юстиції України. — Офіц. вид. — К.: Вид. дім Ін Юре, 2006. — 120 с.
  3. Закон України Про використання електронно-касових апаратів і товарно-касових книг для розрахунків в сфері торгівлі, громадського харчування і послуг № 266/95-ВР від 06.07.1995 зі змінами 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005 р.
  4. Закон України Про підприємництво вiд 07.02.1991 № 698-XII зі змінами № 3502-IV (3502-15) від 23.02.2006.
  5. Закон України про Національний банк України (за станом на 31 жовтня 2000 р.) / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парламентське вид-во, 2000. — 43 с.
  6. Інструкція НБУ «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» вiд 29.03.2001 № 135 зі змінами № 227 (z0475-03) від 04.06.2003.
  7. Інструкція НБУ «Про організацію роботи по готівковому обігу установами банків України» вiд 19.02.2001 № 69 зі змінами № 62 (0303-04 ) від 18.02.2004.
  8. Положення НБУ «Про ведення касових операцій в національній валюті в Україні» вiд 19.02.2001 № 72 зі змінами № 62 (0303-04) від 18.02.2004.
  9. Постанова Верховної Ради України «Про використанні векселів в господарському обороті» вiд 17.06.1992 № 2470-XII.

10. Положення НБУ «Про порядок здійснення бухгалтерських операцій з банківськими платіжними картками національної системи»

11. Положенням НБУ «Про впровадження платіжних карток міжнародних платіжних систем в розрахунках за товари, надані послуги і при видачі готівки».

12. Положенням НБУ «Про емісію платіжних карток і здійсненням операцій з їх використанням».

13. Положенням НБУ «Про міжбанківські розрахунки в Україні» вiд 27.12.1999 № 621.

14. Артус М. М. Гроші та кредит. — К.: Видавництво Європейського університету, 2005. — 166 с.

15. Бутинець Ф. Ф., Бондар В. П. Звітність підприємства. — Житомир: ЖДТУ, 2005. — 427 с.

16. Височан О. Формування моделі активного контролю та її реалізація на ділянці обліку грошових коштів та їх еквівалентів / О. Височан // Бухгалтерський облік та аудит. - 2008 - № 2. - С.50-56 с.

17. Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств: Навчальний посібник.— К.: Кондор, 2004. — 180 с.

18. Гаценко О. П., Стрибуль О. В. Бухгалтерський облік. — К.: Ун-т Україна, 2005. — 198 с.

19. Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності: Навч. посіб. — К.: Знання, 2004. — 541 с.

20. Загородній А.Г., Партии Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. посіб. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2004. — 377 с.

21. Корегін М., Височан О.  Актуальні питання визнання та обліку еквівалентів грошових коштів в Україні / М. Корегін, О. Височан //Бухгалтерський облік і аудит. - 2006.- №2. - С. 27-34.

22. Лишиленко О. В. Бухгалтерський фінансовий облік. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 528 с.

23. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.

24. Партин Г. О., Загородній А. Г., Корягін М. В., Хомяк Р. Л., Височан О. С. Бухгалтерський облік. — Л.: Видавництво Національного університету Львівська політехніка, 2005. — 246 с.

25. Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навчальний посібник — Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 440 с.

26. Сук Л., Сук П. Організація обліку операцій на рахунках у банках / Л.Сук, П.Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. -  2009. - № 8.  – С.36-44.

27. Хомко Л.О. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві / Л. Хомко // Бухгалтерський облік в сільському господарстві. - 2008. - №4. - С. 37-46

28. Шумляєв Б. О., Татаренко І. В., Рябий Є. І. Бухгалтерський облік. — Д., 2006. — 342 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Порядок формування та облік фінансвоих результатів діяльності підприємства»
Диплом — «Теоретичні та практичні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами підприємства»
Диплом — «Методики оцінювання, обліку та аналізу дебіторської заборгованості підприємства»

Заказать курсовую работу