Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Учет и аудит->Курсовая — Теоретичні засади та практика фінансового обліку доходів торгівельного підприємства

Курсовая — Теоретичні засади та практика фінансового обліку доходів торгівельного підприємства

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: фінансовий облік

Тема: Теоретичні засади та практика фінансового обліку доходів торгівельного підприємства

(Теоретические основы и практика финансового учета доходов торгового предприятия)

Объем: 69 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1.Сутність та класифікація доходів підприємства

2. Нормативно-правове регулювання та аналіз спеціальної літератури щодо  обліку доходів суб"єкту господарювання

3. Загальна господарсько-економічна характеристика та аналіз господарської діяльності ПП «Адепт-Комплект»

4.Документальне оформлення обліку доходів підприємства

5.Синтетичний та аналітичний облік доходів підприємства

6.Автоматизація обліку доходів торгівельної організації

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XІV.
  2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. В редакції Закону N 440-ІV від 16.01.2003.
  3. Указ Президента України ”Про Концепцію амортизаційної політики” від 7 березня 2001 року N 169/2001.// Урядовий кур'єр. -2001. -№55.
  4. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99.
  5. Норматив N 3 “Мета та загальні принципи аудиту фінансової звітності.// Затверджено рішенням Аудиторської палати України від 18 грудня 1998 р. N 73.
  6. Норматив аудиту № 12 Оцінка системи внутрішнього контролю підприємства та ризику, пов'язаного з ефективністю її функціонування.
  7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87.
  8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
  9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 137 від 28.05.99

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 92 від 27.04.2000.

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року №24615. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку

15. 15 "Дохід" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 290 від 29.11.199916. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку

16. Абротина М. С. Экономика предприятия : учебник / Абрютина М. С.

17. М. : Дело и Сервис, 2008. – 528 с.

18. Бланк И. А. Управление прибылью / Бланк И. А. – [3-е изд.]. – К. :Ника-Центр, 2007. – 768 с.

19. Бондар Н. М. Економіка підприємства : навчальний посібник /

20. Бондар Н. М. – К. : А.С.К. 2008. – 400 с.

21. Бухгалтерський фінансовий облік ; за ред. Ф. Ф. Бутинця – [7-е вид.].Житомир : Рута, 2006. – 832 с.

22. Бухалков М. И. Внутрифирменное планирование : учебник /

23. Бухалков М. И. – [2-е изд.]. – М. : ИНФРА-М, 2007.400 с.

24. . Выверец А. Д. Экономика предприятия : учебник / Выверец А. Д. –М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 543 с.

25. Грузинов В. П. Экономика предприятия (предпринимательская) :учебник / Грузинов В. П. – [2-е изд.]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. –795 с.

26. Загородній А.Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. – К.: Товариство „Знання”. – 566 с.

27. Ільшин, Л. Облік надзвичайних витрат і доходів: відшкодування шкоди при ДТП // Головбух. – 2010. – №32. – с. 36-41

28. Кириленко, С. Облік доходів і витрат від фінансових інвестицій // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – № 7. – с. 8-17

29. Костюченко, В. Облік доходів від надання послуг // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №12. – с. 16-23

30. Костюченко, В. Оцінка доходів за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку: вивчення нового плану рахунків і положень (стандартів) бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №12. – с. 16-21

31. Костюченко, В. Облік фінансових доходів // Вестник бухгалтера и аудитора України. – 2009. – № 11-12. – с. 4-7

32. Кулішов В. В. Основи економічної теорії : підручник /

33. Кулішов В. В.– Львів : Магнолія Плюс, 2005. – 516 с.. Мельник Л. Г. Маркетингова цінова політика : навчальний посібник /

34. Мельник Л. Г., Старченко Л. В., Корінцева О. І. – Суми :Університетська книга, 2007. – 240 с.

35. .Типов В. И. Экономика предприятия : учебник / Титов В. И. – М. :Дашков и К°, 2008. – 462 с.

36. Бланк И. А. Торговый менеджмент / Бланк И. А. – [2-е изд.]. – К. Эльга, Ника-Центр, 2008. – 784 с.

37. .Економіка підприємства : підручник ; за заг. ред. Н. М. Ушакової. –К. : Київський нац. торг.-економ. ун-т, 2009. – 569 с.

38. .Чуев И. Н. Экономика предприятия : учебник / И. Н. Чуев,

39. Л. Н. Чечевицина. – М. : Дашков и К°, 2011 – 416 с.

40. П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» : затверджено наказомМінфіну України від 31.03.99. № 87.

41. Продиус Ю.И. Экономика предприятия : учебное пособие /

42. ПродиусЮ. И. – Х. : Одиссей, 2010. – 416 с.

43. Хрумкий В. Е. Внутрифирменное бюджетирование : настольнаякнига по постановке финансового планирования / Хрумкий В. Е.,

44. Сизова Т. В., Гамаю нова В. В. – М. : Финансы и статистика, 2008. –400 с.

45. Слиньков В. Н. Сбалансированная система показателей вменеджменте организации: теория и практика / Слиньков В. Н. – К. : КНТ, 2009. – 292 с.

46. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2008. – 624 с.

47. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2009. – 432 с.

48. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2010. – 348 с.

49. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2008, - 301 с.

50. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2010. - 672 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Порядок формування та облік фінансвоих результатів діяльності підприємства»
Диплом — «Теоретичні та практичні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами підприємства»
Диплом — «Методики оцінювання, обліку та аналізу дебіторської заборгованості підприємства»

Заказать курсовую работу