Курсовая — «Методика складання балансу»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: фінансовий облік

Тема: Методика складання балансу

(Методика составления баланса)

Объем: 41 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи складання фінансової звітності та  її роль в управлінні підприємством

1.1. Економічний зміст фінансової звітності

1.2. Нормативне забезпечення формування інформаційної бази для складання фінансової звітності

1.3. Аналіз останніх досліджень і публікацій з питань складання  фінансової звітності

1.4. Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід в організації формування показників фінансової звітності

Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання

2.2. Облікова політика підприємства

2.3. Оцінка активів та зобов’язань підприємства

Розділ 3. Методика складання балансу та шляхи її удосконалення

3.1. Порядок формування показників балансу

3.2. Напрями вдосконалення методики складання балансу

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Податковий Кодекс України № 2756-VІ від 02.12.2010 р. (зі змінами і доповненнями)
  2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. №996-XIV (зі змінами і доповненнями)
  3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Затверджене наказом Мінфіну України 31.03.99 р. №87 (зі змінами і доповненнями)
  4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»: Затверджене наказом Мінфіну України 31.03.99 р. №87 (зі змінами і доповненнями)
  5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»: Затверджене наказом Мінфіну України 31.03.99 р. №87 (зі змінами і доповненнями)
  6. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансових звітів»
  7. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку (IAS) 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» [Електронний ресурс]. – Джерело доступу: http://www.minfin.gov.ua
  8. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку: наказ МФУ від 30 листопада 1999 р. №291 зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Джерело доступу: http://zakon.rada.gov.ua 
  9. Аверчев И.В. Управленческий учет и отчетность. Постановка и внедрение / И.В. Аверчев. – М.: Вершина, 2006. – 512с.

10. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация: Пер. с англ. / Л.А. Бернстайн. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 624с.

11. Білуха М.Т.Теорія бухгалтерського обліку: підруч. / М.Т.Білуха. – К.: А.С.К., 2010. – 692с.

12. Бутинець Ф.Ф.Теорія бухгалтерського обліку: підруч. / Ф.Ф. Бутинець. – 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖТІ, 2009. – 640с.

13. Бухгалтерський облік: актуальні проблеми та рішення: монографія / за редакцією д-ра екон. наук, проф. С. С. Герасименка, д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова ; [С. С. Герасименко, А. О. Єпіфанов, М. Д. Корінько та ін.]. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 162 с.

14. Голов С.Ф. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность по международным стандартам: практ. пособие / С.Ф. Голов, В.Н. Костюченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Х.: Фактор, 2008. – 1018с.

15. Грабова Н.М.Теорія бухгалтерського обліку: навч. посіб. / Н.М.Грабова / за ред. М. В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2011. – 272с.

16. Давидов Г.М. Звітність підприємств: навч. посіб. / Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова. – К.: Знання, 2010. – 623с.

17. Звітність підприємств: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.А. Проданчук та ін.; за ред. акад. НААН М.Я. Дем'яненка; Буковин. держ. фін. акад. – Чернівці, 2010. – 380с.

18. Кужельний М.В. Теорія бухгалтерського обліку: підруч. / М.В. Кужельний, В.Г. Ліпник. – К.: КНЕУ, 2011. – 334с.

19. Кузьмінський А.М., Теорія бухгалтерського обліку: підруч. / А.М. Кузьмінський, Ю.А.   Кузьмінський. – К.: Все про бухгалтерський облік, 2009. – 288с.

20. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: підручник / О.В. Лишиленко. – 3-тє видання, перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури,  2011. – 670с.

21. Руденко Л.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.В. Руденко, В.О. Подольська, О.В. Яріш. – К.: ТМЦ «Укоопосвіта», 2003 – 422с.

22. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посібник / Г.В. Савицька.  – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2010. – 662с.

23. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: підручник / Н.М. Ткаченко. – 3-тє вид. доповнене и перероблене. – К.: Алерта, 2010. – 926с. 

24. Теорія бухгалтерського обліку: монографія / Добія М., Сандер Ш., Матезіч Р. та ін. / за ред. Л. В. Нападовської. – К.: Київ. нац. торг.–екон. ун-т, 2008. – 735с.

25. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посіб. / В.Г.Швець. – К.: Знання-Прес, 2005. – 444с.

26. Бушмелева Н.В. Изменения учетной политики: ретроспективное и перспективное применение / Н.В. Бушмелева // Международный бухгалтерский учет. – 2007. – №10. – С. 23- 27.

27. Гордієнко Л. Про облікову політика підприємства / Л. Гордієнко // Головбух без бланків звітності. – 2006. – №93. С. 3-12.

28. Кирилов С. Наказ про облікову політику / С. Кирилов // Податки та бухгалтерський облік. – 2005. – №100. – С. 30-34.

29. Підлужна Н.М. Удосконалення методики складання фінансової звітності / Н.М.Підлужна // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – №2(6). – С. 223-226.

30. Семчук І.В. Методичні засади складання консолідованої фінансової звітності групи підприємств / І.В. Семчук // Вісник ЖДТУ. – 2011. – №1(47). – С. 182-187

31. Шеверя Я. Удосконалення методів аналізу та прийняття управлінських рішень на основі комплексної моделі фінансової звітності / Я. Шеверя // Школа професійного бухгалтера. – 2008. – №11 (95). – С. 29-33.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Порядок формування та облік фінансвоих результатів діяльності підприємства»
Диплом — «Теоретичні та практичні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами підприємства»
Диплом — «Методики оцінювання, обліку та аналізу дебіторської заборгованості підприємства»

Заказать курсовую работу