Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Учет и аудит->Курсовая — «Облік операцій на інших рахунках у банку»

Курсовая — «Облік операцій на інших рахунках у банку»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: фінансовий облік

Тема: Облік операцій на інших рахунках у банку

(Учет операций на прочих счетах в банке)

Объем: 48 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

вступ

розділ 1. Загальнотеоретичні аспекти теми дослідження

1.1. Економічний зміст обліку операцій на інших рахунках у банку

1.2. Нормативне забезпечення формування інформаційної бази по обліку операцій на інших рахунках у банку

1.3. Проблеми обліку операцій на інших рахунках у банку в сучасній економічній літературі

1.4. Міжнародні нормативи та зарубіжний досвід організації облікового процесу в обліку операцій на інших рахунках у банку

Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання

2.2. Облікова політика підприємства

2.3. Оцінка активів та зобов’язань підприємства

Розділ 3. Сучасний стан та шляхи вдосконалення обліку операцій на інших рахунках  у банку

3.1. Документування  господарських операцій з обліку операцій на інших рахунках  у банку

3.2. Синтетичний та аналітичний облік операцій на інших рахунках  у банку

3.3. Контроль обліку операцій на інших рахунках у банку

3.4. Розкриття інформації по обліку операцій на інших рахунках  у банку у фінансовій звітності

3.5. Шляхи удосконалення обліку операцій на інших рахунках  у банку

Висновки

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Постанова Верховної Ради України від 16.07.99р. №996-ХІУ // Відомості Верховної Ради. - 1999. - № 40. - с. 365
  2. Указ Президента України Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обміну готівки №436/95 від 12 червня 1995 року // Все про бухгалтерський облік. – 2004 - №23 – С. 48
  3. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті затверджено постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. №22 // Все про бухгалтерський облік. – 2004 - №37. – С. 41-61.
  4. Інструкція «Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій», затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р.№ 291 // Національні стандарти в бухгалтерському обліку: питання використання. Навч. пос./ за ред.. Михайлова М.Г. – К.:СОД. Вид-во «Козацький вал», 2001.- C.126-129.
  5. Інструкція «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті», затверджена постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003р. № 492 // Все про бухгалтерський облік. – 2004. - № 37. – С.2-38.
  6. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні затверджено постановою Правління Національного банку України 19.02.2001 р. №72 // Все про бухгалтерський облік. – 2004. - №23. – С.36-47.
  7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №4 «Звіт про рух грошових коштів», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р №87 //Національні стандарти в бухгалтерському обліку. К: Вища освіта. — 2001. — с. 231
  8. Безготівкові розрахунки. Урок 14 // Дебет-Кредит. - 2011. - №13.- с. 36-64.
  9. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку. Ж:ПП «Рута», 2001. - 574 с.

10. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Ж:ПП «Рута», 2001. - 671 с.

11. Карпенко О. Розрахунки платіжними дорученнями // Бухгалтерський облік в сільськогосподарських підприємствах . – 2002. - №22. – С.18-25.

12. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: підручник. – К.: КНЕУ, 2001. – 334 с.

13. Лазенко І. Згурський О. Безготівкові розрахунки. //Дебет-Кредит. - 2001. - №50. - С. 99-108

14. Мальшакова С. Використання коштів з окремих рахунків // Агро баланс. – 2002. - №10. - С.16-18.

15. Податковий і бухгалтерський обліку касових операцій // Все про бухгалтерський облік . – 2003. - №26. – С.44-47.

16. Попова О. Облік надходження та витрат грошових коштів спеціальних рахунків сільськогосподарських товаровиробників // вісник податкової служби України. – 2012. - №4. – С.37-42.

17. Сук Л. Використання облікових регістрів для складання звітності // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2002. - №17. – С.2-14.

18. Сук Л. Облік операцій на рахунках в банках // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2011. - №14. – С.2-16.

19. Сук П. Встановлення лімітів залишку готівки // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2012. - №19. – С.7-10.

20. Сук П. Як зберігати гроші в банку // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2012. - №16. – С.25-29.

21. Харитонова А. Короткострокові позички і платіжні картки банків // Агро баланс. – 2012. - №6. – С.26-29.

22. Цибода Н., Гончарук О. Удосконалення обліку грошових коштів // Використання ресурсів АПК в умовах формування ринкової економіки: Зб. наук. Праць. - Умань, 2008. – С.151-155.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Порядок формування та облік фінансвоих результатів діяльності підприємства»
Диплом — «Теоретичні та практичні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами підприємства»
Диплом — «Методики оцінювання, обліку та аналізу дебіторської заборгованості підприємства»

Заказать курсовую работу