Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Учет и аудит->Курсовая — Додатковий та резервний капітал підприємства, їх структура, порядок формування та облік

Курсовая — Додатковий та резервний капітал підприємства, їх структура, порядок формування та облік

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: учет и аудит

Тема:  Додатковий та резервний капітал підприємства, їх структура, порядок формування та облік

(Дополнительный и резервный капитал предприятия, их структура, порядок формирования и учет)

Объем: 39 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1. Поняття додаткового та резервного капіталу і місце в його структурі власного капіталу підприємства

Розділ 2. Система обліку додаткового та резервного капіталу підприємства

Розділ 3. Документування операцій з обліку додаткового та резервного капіталу

Розділ 4. Проблеми формування та використання резервного капіталу

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст. 144.
2.  Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. № 996-XIV.
3.  Положення бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”, затверджене наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99.
4.  Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Наказ Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р., № 88.
5.  Про затвердження типових форм первинного обліку: Наказ Міністерства статистики України від 29.12.1995 р., № 352.
6.   Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика / О. Я. Базілінська – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 326 с.
7.  Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: навчально-практичний посібник / [Білуха М.Т.] - К.: 2006. - 523 с.
8.  Бланк І. А. Управління капіталом / І. А. Бланк. – К.: Вид-во „Ельга”, 2007. – 576 с. 
9.  Бобяк А. П. Власний капітал підприємства, як економічна категорія, та його облік / А. П. Бобяк // Міжнародний збірник наукових праць. – 2010. –Вип. 1 (19).
10. Вівчар О. Й. Власний капітал як фінансове джерело функціонування підприємства / О. Й. Вівчар // Науковий вістник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.5.
11. Городня Т. А. Сучасна стратегія управління капіталом підприємства / Т. А. Городня // Науковий вістник НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.10.
12. Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз / Б. Є. Грабовецкий – К.: Центр наукової літератури, 2009. – 256 с.
13. елікман В.Д., Богомолова В.О. Удосконалення обліку резервного капіталу підприємства: Доступно з http://www.rusnauka.com /8_NIT_2008/Tethis/Economics/27635. doc.htm 
14. Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: навч. посіб. /В.С. Лень, В.П. Гливенко – К.: Знання-Прес, 2005 – 491с.
15. Наршнерська Г.В. Бухгалтерський облік: навчально-практичний посібник / Наршнерська Г.В. -К.: Вид-во «Центнер навчальне літератури», 2007.- 464 с.
16. Облік власного капіталу в акціонерних товариствах АПК. Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / І.В. Капля; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. — К., 2006. — 20 с. — укp. 
17. Облік і контроль процесу резервування (на прикладі діяльності великих промислових підприємств України) Автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.06.04 / М.О. Козлова; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2006. — 21 с. — укр. Доступно з: http://disser.com.ua/contents/36144.html 
18. Особливості створення резервного капіталу //Дебет-Кредит. – 2009. – №25. 11. Бланк И.А.
19. Резервний капітал підприємства, його види та джерела формування. Доступно з http://buklib.net/component /option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999 /catid,142/id,4644/ 
20. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства / Г. В. Савицька — К.: Знання, 2005. – 662 с.
21. Стельмах М. Механізм формування раціональної структури капіталу підприємства / М. Стельмах // Економічний аналіз. – 2010. – Вип.5.
22. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності: навчально-практичний посібник / Ткаченко Н.М. - К.: АСК, 2008. - 349 с.
23. Управление капиталом: Учеб. курс. – К.: Ольга, Ника-Центр, 2004. – 576 с. 12. Економічний аналіз:Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.150106 Облік і аудит / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП Рута, 2009. – 680 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Порядок формування та облік фінансвоих результатів діяльності підприємства»
Диплом — «Теоретичні та практичні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами підприємства»
Диплом — «Методики оцінювання, обліку та аналізу дебіторської заборгованості підприємства»

Заказать курсовую работу