Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Учет и аудит->Курсовая работа — «Методи проведення та організації аудиту»

Курсовая работа — «Методи проведення та організації аудиту»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: учет и аудит

Тема: Методи проведення та організації аудиту

Объем: 63 стр + додатки

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1.1. Сутність аудиту в сучасному суспільстві

1.2. Методика  та організація проведення аудиторських перевірок

1.3. Інформаційне забезпечення аудиту в Україні

РОЗДІЛ 2. ВИРОБЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Побудова проекту дослідження аудиту на підприємстві

2.2. Складання плану досліджень та визначення методу збору даних

2.3. Вибір і розвиток інструментів збору

2.4. Визначення об’єкта дослідження й обсягу збору

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 11.05.2000 р. № 1707-ІІІ, від 08.06.2000 р. № 1807-ІІІ, від 22.06.2000 р. № 1829-ІІІ).

2. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.93 р. № 3125-ХІІ (зі змінами і доповненнями).

3. Положення “Про ведення касових операцій в національній валюті в Україні”, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. №637// Все про бухгалтерський облік. – 2008. – № 14. – С.8–15.

4. Наказ Міністерства статистики України від 15.02.96 р. “Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій” № 51.

5. Постанова “Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку”, затверджена Правлінням НБУ від 9.02.2005 р. № 32.

6. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637 // [Электрон. ресурс]. – Режим доступу: ЛІГА:Закон Професіонал 7.4.2 Copyricht: ІАЦ „ЛІГА”1994-2002.

7. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 // [Электрон. ресурс]. – Режим доступу: ЛІГА:Закон Професіонал 7.4.2 Copyricht: ІАЦ „ЛІГА”1994-2002.

8. Інструкція про касові операції в банках України, затверджена постановою Правління НБУ від 14.08.2003 р. № 337 // [Электрон. ресурс]. – Режим доступу: ЛІГА:Закон Професіонал 7.4.2 Copyricht: ІАЦ „ЛІГА”1994-2002.

9. Аудит в Україні: Збірник нормативних документів//Бюлетень законодавства і юридичної практики України (укр.).- 2006.- № 4.

10. Аудит и ревизия: Справочное пособие /А. Бавдей, И. Белый, Н. Дробышевский и др. Ред. И. Бельїй. — Минск: ООО "Мисанта", 1994. — 220 с.

11. Аудит та аудиторська діяльність/ Л.С. Шатковська, В.М. Жук, В.К. Савчук та ін.; за ред. Л.С. Шатковської. – К.: Урожай, 1996. – 256 с.

12. Аудит. Учеб. пособие / Данилевский Ю.А., Шапигузов С.М., Ремизов Н.А., Старовойтова Е.В. - М.: ИД ФБК- ПРЕСС, 1999. - 544с.

13. Аудит: Конспект лекцій / О.А. Петрик (укл.): Міжнар. наук.-техн. ун-т.-К., 1995.-164 с.

14. Аудит: Практ. пособие / А. Кузьминский, Н. Кужельний, Е. Петрик, В. Савченко и др.; Под ред. А. Кузьминского. — К.: Учетинформ, 1996. — 283 с.

15. Аудит: Практ. пособие для подготовки аудиторов / Е.А. Петрик, А.Н. Кузьминский, Н.А. Кужельний и др.; А.Н. Кузьминский (ред.) — К.: Учетинформ, 1996. — 283 с.

16. Аудит: Учебник для вузов / В.И. Подольский, Г.Б Поляк, А.А. Савин и др.; Под ред. проф. В.И. Подольского. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ: ДАНА, 2000. - 655 с.

17. Белуха, Н.Т. Аудит: Учебник: Для студентов экон. спец. вузов. - К.: Знання, 2000.-772 с.

18. Борщ Н. Касові операції. – Х.: Фактор, 2002. – 280 с.

19. Вареня, В.О. Ревiзiя касових, розрахункових i кредитних операцiй // Свiт бух. облiку .- 1998.- № 7-8.- C. 75-82.

20. Давидов Г.М. Аудит: Підручник.- К.: Знання, 2004.- 511 c.

21. Івашко Л.Ю. Внутрішній аудит в умовах запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади // Фінансовий контроль (укр.).- 2006.- № 5.- C.50-56.

22. Позднякова М. Кассовые операции в национальной валюте // Баланс.- 2002.- N 46.- C. 29-36.

23. Пшенична А.Ж. Аудит: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.

24. Савченко В.Я. Аудит: Навчальний посібник: Навчальне видання.- К.: КНЕУ, 2005.- 322 c.

25. Ситнов А.А. Современный взгляд на сущность и предметную область внутреннего аудита // Финансовый менеджмент (рус.).- 2005.- № 2.- C.99-113.

26. Чернелевський Л. М., Беренда Н. І. Аудит: Навч. посіб. – К.: Міленіум, 2002. 

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Порядок формування та облік фінансвоих результатів діяльності підприємства»
Диплом — «Теоретичні та практичні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами підприємства»
Диплом — «Методики оцінювання, обліку та аналізу дебіторської заборгованості підприємства»

Заказать курсовую работу