Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Учет и аудит->Курсовая работа — «Оцінка впливу податкової політики на діяльність суб'єктів господарювання»

Курсовая работа — «Оцінка впливу податкової політики на діяльність суб'єктів господарювання»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: податкова політика

Тема: Оцінка впливу податкової політики на діяльність суб'єктів господарювання

Объем: 51 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи впливу податкової політики на фінансовий стан суб’єктів господарювання

1.2. Принципи побудови податкової системи

1.3. Досвід зарубіжних країн у здійсненні податкової політики

Розділ 2. Оцінка впливу оподаткування на фінансовий стан підприємств

2.1. Вплив податкової політики на формування фінансового капіталу підприємств

2.2. Аналіз податкових надходжень до бюджету України

2.3. Податкове навантаження як основний показник оцінки впливу податкової політики на діяльність суб’єктів господарювання

Розділ ІІІ. Податкова політика держави та шляхи її реформування

3.1 Сучасний стан податкової політики: проблеми і шляхи їх розв’язання

3.2 Шляхи реформування податкової політики України
Висновки
Список використаних джерел

 

Список литературы

  1. Податковий Кодекс України [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  http://zakon.rada.gov.ua
  2. Показники виконання бюджету за 2011 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/file/link/328305 /file/DBU_ZBU.pdf
  3. Економічна теорія. Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання-Прес, 2001.
  4. Коломієць Н.О. Проблеми та необхідність реформування податкової системи // Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. - 2009. - №4. - С.83-87.
  5. Огоновський А.Р. Система податків в Україні та основні напрями її реформування // Науковий вісник. - 2008. - № 17.7 - С.228 - 238.
  6. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: Монографії / Бечко П.К., Захарчук О.А. Основи оподаткування: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / П.К. Бечко, О.А. Захарчук. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 168 с.
  7. Василик О. Д. Податкова система України: Навчальний посібник. - К.: ВАТ «Поліграфкнига», 2004. - 478 с.
  8. Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Кізима А.Я., Карпова В.В. Податковий менеджмент6 Підручник. -- К.: Знання, 2008. - 525 с.
  9. Куценко Т. Ф. Бюджетно-податкова політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2002. - 256 с.

10. П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, З.С. Варналій [та ін.]; за ред. З.С. Варналія. - К.: Знання України. - 2009 р. - 675с.

11. . Роговиць А.М. Спрощена система оподаткування малого підприємства // Фінанси України. Київ-2005. № 4. - С.24-31.

12. Система оподаткування та податкова політика: Навч. посібник / [Захожай В.Б., Литвиненко Я.В., Захожай К.В., Литвиненко Р. Я.]; під заг. ред.В.Б. Захожая та Я.В. Литвиненка. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 468 с.

13. Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення. - К.: Знання-Прес, 2004. - 454 с.

14. ПанасюкВ.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В. Податковий облік: Навч. посіб. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 260

15. Податкова система України: Підручник / В.М. Федосов, В.М. Опарін, Г.О. Пятаченко та ін.; за ред. В.М. Федосова. - К.: Либідь, 1994.

16. Розпутенко В.І. Податкова політика і економічні реформи. - К.: Либідь, 2006.

17. Томчинська М. "Оцінка податкової політики в Україні та її майбутні перспективи" // Економіст - 2009 р. - № 6. - С 46-54.

18. Мельник В.М. Генеза теорій податків / В.М. Мельник // Фінанси України. - 2004. - № 8. - С.42-53.

19. Особливості дослідження фіскально-економічних систем: досвід цивілізаційної еволюції: (Економіка, планування і управління в лісо виробничому комплексі) [Електронний ресурс] / Ю.Я. Ковальчук // Науковий вісник НЛТУ України. - 2008, вип. 18.5 - С.159-169.

20. Сердюк О.М., Заревчанська Т.В. Податкова система (практикум); Навч. Посібник / О.М. Сердюк, Т.В. Заревчанська. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 328 с.

21. Хілобок Ю.А. Основні напрямки реформування сучасної податкової політики України // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2009р. - № 2 (6). - С.114 - 118.

22. Податковий кодекс: переваги та недоліки. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.glavcom.ua

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Порядок формування та облік фінансвоих результатів діяльності підприємства»
Диплом — «Теоретичні та практичні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами підприємства»
Диплом — «Методики оцінювання, обліку та аналізу дебіторської заборгованості підприємства»

Заказать курсовую работу