Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Учет и аудит->Курсовая работа — «Облік касових операцій на підприємстві»

Курсовая работа — «Облік касових операцій на підприємстві»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: бухгалтерский учет

Тема: Облік касових операцій на підприємстві

Объем: 41 стр + додатки

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание 

Вступ

 1. Сутність грошових коштів та їх роль у функціонуванні підприємства
 2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з теми дослідження
 3. Організаційно-економічна характеристика підприємства             ВАТ «Саливонківський цукровій завод»
 4. Бухгалтерський облік касових операцій на підприємстві
 5. Особливості ведення бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах
 6. Облік касових операцій на підприємстві ВАТ «Саливонківський цукровій завод»
 7. Складання фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ)
 8. Облік касових операцій на базі застосування сучасних інформаційних технологій

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Список литературы

 1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. №996-XIV // http://zakon.rada. gov.ua/cgibin/laws/main.cgi.
 2.  Закон України «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18.03. 2004 р. №1629-IV // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
 3. Постанова Кабінету Міністрів України “Про концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики” від 04.05.1993 р. №326 // http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi.
 4. Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін і доповнень до державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики” від 08.06.1995 р. №403 // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
 5.  Положення (стандарти) бухгалтерського обліку // http://zakon.rada.gov.ua.
 6.  Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013  №73 // http//minfin.gov.ua.
 7.  Положення про ведення касових операцій у національній валюті України. Затверджено постановою Правління НБУ №637 від 15.12.2004 р. //http://www.it-business.com.ua.//documents.
 8.  Порядок виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 283 від 19.04.93 р. //http://search.ligazakon.ua/.
 9.  Програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.1998 р. №1706 // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi.
  • Указ Президента України “Про перехід України до загальноприйнятої у міжнародній практиці системи обліку і статистики” від 25.05.1992 р. №303 // http://uazakon.com/document/tpart13/isx13563.htm.
  • Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та документів і розрахунків. Наказ Міністерства фінансів України №69 від 11.08.94 р. // http://zakon.nau.ua/.
  • Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. №291 // http://dtkt.com.ua/show/2cid06881.html.
  • Боди З., Мертон Р. «Финансы». / З. Боди, Р. Мертон. – Издательство: «Вильямс», 2007. – 592 с.
  • Брейли Р., Майерс С. «Принципы корпоративных финансов» / Пер. с англ. Н. Барышниковой. / Р. рейли, С. Майерс. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. – 1008 с.
  • Бухгалтерський облік в Україні. Від теорії до практики: у 2т. / За ред. А. М. Коваленко. – Дніпропетровськ: ВКК «Баланс-Клуб», 2010. – Т.1 – 656 с.
  • Бухгалтерський облік: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит». / В. Ф. Максімова. – Одеса: ОНЕУ, 2012. – 670 с.
  • Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів / За заг. ред. Ф. Ф. Бутинця. – 8-ме вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП "Рута", 2009. – 912 с.
  • Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика: Навчально-практичний посібник / Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 536 с.
  • Бухгалтерський, фінансовий та податковий облік. Навч. посіб. /          Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 424 с.
  • Вахрушина М. А. Международные стандарты финансовой отчетности: Учеб. для студ. / Под ред. М. А. Вахрушиной. – 2-е изд. – М.: Омега-Л., 2011. – 568 с.
  • Голов С. Международные стандарты финансовой отчетности: изменения и распространение // Бухгалтерский учет и аудит. – 2009. – № 8-9. – С. 43-54.
  • Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку: Монографія / С. Ф. Голов / – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 522 с.
  • Жадько К. С., Семенюта В. В., Олійник Л. Ш. Бухгалтерський облік у схемах і таблицях: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 112 с.
  • Жук В. М. Інституціональний підхід до розв'язання проблем бухгалтерського обліку в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Жук // Фінанси України. – 2009. – № 7. – с.100-113. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Fu/2009_7/pdf/ZHUK.pdf.
  • Загородній А. Г., Партин Г. О., Пилипенко Л. М. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Підручник. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2009. – 422 с.
  • Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб., 4-те вид., випр. – К.: Знання-Прес, 2008. – 348 с.
  • Клименко О. В. Інформаційні системи і технології в обліку. Навчальний посібник. / О. В. Клименко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.
  • Кужельний М. В., Левицька С. О. Організація обліку: Підручник. /    М. В. Кужельний, С. О. Левицька. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
  • Лень В. С., Гливенко В. В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навчальний посібник. / В. С. Лень, В. В. Гливенко. – К.: Центр навчальної літератури. – 2008. – 608 с.
  • Лишиленко А. В. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. /             А. В. Лишиленко. – Київ: Вид-во «Центр учбової літератури», 2008. – 238 с.
  • Международные стандарты финансовой отчетности: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 559 с.
  • Міжнародні стандарти фінансової звітності: видані станом на 1 січня 2009 р.: Пер. з англ. / За ред. С. Ф. Голова. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2009. – Т. 1. – 2009. – 1592 с.; Т. 2. – 2009. – 3254 с.
  • Рогозян Л. Є., Вахлакова В. В. Ревізія і контроль: Навч. посібн. /        Л. Є. Рогозян, В. В. Вахлакова. –Алчевськ: ДонДТУ, 2008. – 209 с.
  • Сопко В. В. Організація обліку: [навч. пос.] / В. В. Сопко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с.
  • Сук П. Л. Облікова політика підприємства / П. Л. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2005. – № 1. – С. 2-4.
  • Ткаченко Н. М. Актуальні проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку та звітності в умовах інтеграції України у світове співтовариство / Н. М. Ткаченко // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету: Кам’янець-Подільський. 2009. – Вип. 17. – Т. 2. – С. 51-53.
  • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами. Навч. посіб. / І. В. Жолнер. – К.: Центр учбової літератури, 2012. –    368 с.
  • Фінансовий облік. Навч. посібник. / За ред. В. К. Орлової, М. С. Орлів, С. В. Хоми. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 510 с.
  • Фінансовий облік: навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – К.: Знання, 2010. – 631 с.
  • Шеремет А. Д., Негашев Е. В. «Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций». – 2-е изд., перераб. и доп. / А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 208 с.

  Также советуем посмотреть другие готовые работы:
  Курсовая — «Порядок формування та облік фінансвоих результатів діяльності підприємства»
  Диплом — «Теоретичні та практичні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами підприємства»
  Диплом — «Методики оцінювання, обліку та аналізу дебіторської заборгованості підприємства»

  Заказать курсовую работу