Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Международная экономика->Курсовая работа — «Зовнішня трудова еміграція з України: причини, масштаби, наслідки»

Курсовая работа — «Зовнішня трудова еміграція з України: причини, масштаби, наслідки»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: международная экономика

Тема: Зовнішня трудова еміграція з України: причини, масштаби, наслідки

Объем: 47 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

І. Теоретичні засади розвитку міграційних процесів

1.1. Економічна сутність процесу міжнародної трудової міграції

1.2. Вплив трудової міграції на формування світового ринку праці

1.3. Особливості міграційних процесів в Україні

ІІ. Сучасний стан міграційних процесів в Україні

2.1. Оцінка масштабів трудових міграцій

2.2. Соціально-економічні наслідки міграційних процесів в Україні

2.3. Міграція молодих вчених і студентів в Україні

ІІІ. Напрямки адаптації міграційної політики в Україні до трансформаційних змін світової економіки

3.1. Політика регулювання зовнішньої трудової міграції

3.2. Шляхи  вдосконалення міграційної політики в умовах трансформації економіки України

Висновок

 

Список використаної літератури

  1. Гаранiн А.А. Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції / А.А. Гаранiн, О.В. Малишев // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. –№2. – 2011. С. 340-346.
  2. Гайдуцький А.П. Характерні риси української трудової міграції за кордон / А.П. Гайдуцький // Економіка та держава. – 2010. – №9. – С.88-92
  3. Гнибіденко І. Проблеми трудової міграції в Україні та їх вирішення / І. Гнибіденко//Економіка України. – 2009. – № 4. – С. 19.
  4. Долішній М.І.,  Злупко С.М.,  Злупко Т.С.,  Токарський Т.Б. Трудовий потенціал, зайнятість і ринок праці. – Львів: Вид-во Львівського ІВС, 1997. – С. 151.
  5. Дронь Є.В. Трудова міграція в Україні: тенденції та наслідки / Є.В. Дронь, В.Г. Заньковська // Економічні науки. – №6. – 2010. – С.2-7.
  6. Краузе О. Зовнішня трудова міграція населення України / О.Краузе // Галицький економічний вісник. – 2010. – №2(27). – С.26-34.
  7. Кривуц Ю. Н. Проблемы трудовой миграции в Украине: причины и следствия. Международный Славянский университет. Харьков [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VMSU/2007–02/07kuneia.htm
  8. Лавриненко С. І. Тенденції трудової міграції з України до країн СНД / С. І. Лавриненко // Стратегічні пріоритети. – №2(11). – 2010. – С.185-194.
  9. Лапшина І. А. Особливості міжнародної міграції робочої сили в умовах формування економіки України / І. А.Лапшина // Формування ринкової економіки в Україні. - 2010.- С. 41-48.

10. Левцун О. Зовнішня трудова міграція з України як демографічна проблема. – 2006. [Електрон. ресурс]. – Доступний з:  http://www.dialogs.org.ua>.

11. Лендєл М.А. Тенденції трудової міграції з України до країн СНД / М.А. Лендєл, Є.А. Ерфан, Є. Ковач // Науковий вісник Ужгородського університету. – №33. – 2011. – С.152-158.

12. Лібанова Е. Зовнішні трудові міграції населення України / Е. Лібанова//Економіка України. – 2010. – № 2. – С. 38.

13. Малиновская Е. Миграция и миграционная полтина в Украине / Малиновская Е.,  Интернет портал Національного інституту проблем міжнародної безпеки: http://www.niisp.gov.ua/articles/79/

14. Малиновська О. А. Трудова міграція: соціальні наслідки та шляхи реагування. – К.: НІСД, 2011. – 40 с.

15. Міграції населення України.  Режим доступу до статті:  http://ukrtur.narod.ru/geonas/naselukr/migration/migratukr.htm

16. Населення України.  Трудова еміграція в Україні. –  К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, 2010. – 233 с.

17. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. [Електронний ресурс]- Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

18. Піскун В. Політичний вибір української еміграції (20-ті роки ХХ ст.) / Піскун В. –К., 2006 .– с. 153.

19. Позняк О. Групові міграції в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи / О. Позняк // Економічний часопис. – 2010. – № 2. – С. 34 - 48.

20. Прибиткова І.М. Вплив світової фінансово-економічної кризи на зарубіжну міграцію населення України / І.М. Прибиткова // Регіональна економіка. – 2010. – №1. – С.148-157.

21. Ростова Л. Трудовій міграції – цивілізоване обличчя / Л.Ростова // Профспілки України. –2010. –№5. – С.10-11.

22. Хомра О. Структура і напрямки міграційних потоків населення України /О. Хомра//  Економіка України. – 2010. - № 3. – С. 24.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Доклад — «Теоретико-методологічні засади аналізу інтеграційних процесів в програмі «Східне партнерство»»
Статья — «Інвестиційна активність транснаціональних корпорацій (ТНК)»
Реферат — «Співробітництво «Україна - СОТ» і проблема глобальної лібералізації»

Заказать курсовую работу