Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Международная экономика->Курсовая — «Мінімізація витрат при вході підприємства на зовнішній ринок за допомогою торговельно-посередницької фірми»

Курсовая — «Мінімізація витрат при вході підприємства на зовнішній ринок за допомогою торговельно-посередницької фірми»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: основи ЗЕД

Тема: Мінімізація витрат при вході підприємства на зовнішній ринок за допомогою торговельно-посередницької фірми

(Минимизация расходов при входе предприятия на внешний рынок с помощью торгово-посреднической фирмы)

Объем: 48 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МІНІМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ВХОДІ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК

1.1         Теоретична сутність витрат, їх класифікація та методи управління

1.2 Шляхи виходу підприємств на зовнішні ринки

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ МІНІНМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ ВИХОДУ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ТЕЛЕОПТИК»)

2.1 Економічна характеристика фінансово-господарської діяльності

2.2 Аналіз експортної конкурентоспроможності продукції підприємства

РОЗДІЛ 3 НАПРЯМИ МІНІМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ВХОДІ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ТОРГІВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ФІРМИ

3.1 Обґрунтування оптимізації витрат через реалізацію інвестиційного проекту ТОВ «Телеоптик»

3.2 Розрахунок доцільності реалізації запропонованих заходів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. П(С)БО 16 “Витрати”. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.
  2. П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.
  3. Адаменко Т. М. Управління затратами підприємства: розуміння з позиції процесного підходу / Т. М. Адаменко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – 2009. – № 3. – Т. 1. – С. 144 – 147.
  4. Атамас П.Й. Управлінський об­лік: навч. посібник / П.Й. Атамас. - К.: ЦУЛ, 2006. — 440 с.
  5. Базалієва Л. В. Науково-теоретичні та методичні основи управління трансакційними витратами підприємства: монографія / Л. В. Базалієва. - Х. : ХНЕУ, 2009. - 163 с.
  6. Біла О. Г. Управління витратами підприємства: теорія та практика: монографія / Біла О. Г., Боднарюк І. Л., Мединська Т. В. - Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2012. - 199 с. 
  7. Великий Ю.М. Управління витратами підприємства: монографія / Ю.М. Великий, В.В. Прохорова, Н.В. Сабліна. — Харків: «ІНЖЕК», 2009. -192 с.
  8. Голов С.Ф. Управлінський облік: підручник / С.Ф. Голов. — К.: Лібра, 2008. — 704 с.
  9. Давидович І.Є. Управління витратами: навч. посібн. / І.Є. Давидович — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 320 с.

10. Джон, К. Шанк. Стратегическое управление затратами / К. Шанк Джон, Говиндараджан Виджей: пер. с англ. — СПб.: ЗАО «Бизнес Микро», 2009. -  288 с.

11. Дікарєв О. І. Міжнародний маркетинг (на світовому ринку паливно-енергетичних ресурсів): навч. посіб. / О. І. Дікарєв ; МАУП. - К. : Видав. дім "Персонал", 2009. - 254 с.

12. Захарченко Л. А. Управління витратами : навч. посіб. з практ. занять для студ. вищ. навч. закл. / Захарченко Л. А., Яцкевич І. В. - О. : ВМВ, 2011. - 240 с.

13. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Підручник для вузів / І.В. Багрова, Н.І. Редіна, В.С. Власюк, О.О. Гетьман; За ред. д-ра екон. наук, проф. І.В. Багрової. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 580 с.

14. Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг у діяльності українських підприємств / О. Л. Каніщенко. - К. : Знання, 2007. - 446 с.

15. Ковтун С.М. Управление затратами / С. Ковтун, Н. Ткачук, С. Савлук. — Харьков: Изд. Дом «Фактор», 2008. — 272 с.

16. Колісник Г. Система управління витратами підприємницьких структур / Г. Колісник // Економічний аналіз. – 2009. – № 4.  – С.15 – 22.

17. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – СПб: Питер, 2001. – 496 с.

18. Кратко И., Пантелеева Е.Управление процессом интернационализации фирмы // Проблемы теории и практики управления.– 2012.– №2. – С. 74–81.

19. Міжнародний маркетинг: конспект лекцій / Т. О. Гаврилко та ін. - К. : НАУ, 2008. - 64 с.

20. Міжнародний маркетинг: навч. посіб. / Є. М. Ігнатова та ін. - Х. : ХАІ, 2011. - 119 с.

21. Організація стратегічного обліку витрат діяльності промислового підприємства: монографія / М. В. Болдуєв та ін.. - Запоріжжя : КПУ, 2010. - 164 с.

22. Офіційний сайт Газета Дзеркало тижня // Електронний ресурс. -  Режим доступу : http://dt.ua/ECONOMICS/.

23. Офіційний сайт компанії АВВ // Електронний ресурс. - Режим доступу : http://www.abb.com

24. Партин Г. О. Системно-орієнтоване управління витратами промислового підприємства: монографія / Г. О. Партин, А. Г. Ясінська. - Л. : ЗУКЦ : Біарп, 2011. - 200 с. 

25. Партин Г. О. Управління витратами підприємства: концептуальні засади, методи та інструментарій: монографія / Г. О. Партин. - К. : УБС НБУ, 2008. - 219 с.

26. Пілюшенко В. Л. Міжнародний маркетинг: Навч. посібник / В. Л. Пілюшенко та ін. - Донецьк : ВІК, 2004. - 235 с.

27. Портер М. Международная конкуренция / М. Портер. — М.: Международные отношения, 2003. — 859 с.

28. Пурська І.С. Міжнародний маркетинг: навч. посіб. / І. С. Пурська, М. П. Мальська, Ю. С. Занько. - К. : Знання, 2012. - 285 с.

29. Романова Л. В. Маркетингове управління як стратегічний напрямок розвитку підприємств машинобудування: монографія / Л. В. Романова, О. Ю. Могилевська. - К. : КиМУ, 2012. - 225 с.

30. Сумець О. М. Витрати підприємства як об'єкт управління / О. М. Сумець, С. С. Васюта, П. С. Сиромятніков. - Х. : Міськдрук, 2012. - 37 с. 

31. Турило А.М. Уточнення сутності поняття «витрати» і їхньої економічної оцінки на підприємстві / А.М. Турило, Ю.Б. Кравчук, Н.М. Цуцурук // Актуальні проблеми економіки. — 2004. — №11. — С.85-88.

32. Управління витратами: навч. посібник/ М.Г. Грещак, В.М. Гордієнко, О.С. Коцюба та ін.; за заг. ред. М.Г. Грещака. — К.: КНЕУ, 2008. — 264 с.

33. Управління затратами підприємства : монографія/ Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов, Л.Ю. Хлапьонов, Г.А. Макухін. — К.: Лібра, 2007. — 320 с.

34. Управління витратами підприємства: навч. посіб. / Ю. С. Погорелов та ін.; за заг. ред. Г. В. Козаченко. - Луганськ : Ноулідж, 2011. - 627 с.

35. Фаріон І. Д. Управлінський облік : підруч. / І. Д. Фаріон, Т. М. Писаренко. – К. : ЦУЛ, 2012. – 792 с.

36. Хорнгрен Ч.Т. Управленческий учет. — 10-е изд.: пер. с англ. / Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Датар Ш. — СПБ: Питер, 2009. — 1008 с.

37. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: навчальний пос. – К.: ЦУЛ, 2002. – С. 556.

38. Цимбалюк Л. Г. Управління витратами на підприємствах харчової промисловості: Наук.-метод. посіб. / Л. Г. Цимбалюк, Н. П. Скригун. - К. : Видавничий дім "Корпорація", 2006. - 156 с.

39. Черномаз П. О. Міжнародний маркетинг: навч. посіб. / П. О. Черномаз. - К. : Академвидав, 2010. - 270 с. 

40. Чиж В.І. Методологія облікових процедур в управлінні витратами: монографія / В.І. Чиж. — Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2004. — 296 с.

41. Шевців Л. Ю. Логістичні витрати підприємства: формування та оцінювання: монографія / Л. Ю. Шевців, І. Петецький. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. - 244 с.

42. Ячменьова В. М. Корпоративна культурапромислового підприємства: формування та розподіл витрат: монографія / Ячменьова В. М., Царенко Н. В. - Сімф. : Аріал, 2011. - 206 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Доклад — «Теоретико-методологічні засади аналізу інтеграційних процесів в програмі «Східне партнерство»»
Статья — «Інвестиційна активність транснаціональних корпорацій (ТНК)»
Реферат — «Співробітництво «Україна - СОТ» і проблема глобальної лібералізації»

Заказать курсовую работу