Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Международная экономика->Курсовая — Аналіз передового досвіду з метою підвищення якості і конкурентоспроможності продукції

Курсовая — Аналіз передового досвіду з метою підвищення якості і конкурентоспроможності продукції

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

Тема:  Аналіз передового досвіду з метою підвищення якості і конкурентоспроможності продукції

(Анализ передового опыта с целью повышения качества и конкурентоспособности продукции)

Объем: 60 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

Розділ 1 Методологічні підходи до оцінки якості та конкурентоспроможності продукції

1.1. Сутність конкурентоспроможності продукції

1.2. Методичні підходи щодо оцінювання конкурентоспроможності продукції підприємства

1.3. Бенчмаркінг як один з методів підвищення міжнародної конкурентоспроможності продукції

Розділ 2 Оцінка ефективності використання бенчмаркінгу з метою підвищення конкурентоспроможності продукції на прикладі компанії ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ ЗАХІДНА МОЛОЧНА ГРУПА

2.1. Характеристика підприємства та його діяльності на світовому ринку, оцінка міжнародної конкурентоспроможності його продукції

2.2. Аналіз досвіду використання бенчмаркінгу на підприємстві ТОВ Торговий Дім «Західна молочна група»

Розділ 3 Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції на основі бенчмаркінгу

3.1. Управління якістю продукції на основі бенчмаркінгу

3.2. Впровадження моделі бенчмаркінгу у діяльність вітчизняних підприємств

Висновки

Список використаної літератури

ДОДАТКИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика : підр. / В.Я. Кардаш. – К. : КНЕУ, 2009. – 240 с.
  2. Комкова Е. Товарный портфель и управление закупками в рознице / Е. Комкова. – СПб.: Питер, 2008. – 336 с.
  3. Костерин А.Г. Технология организации бенчмаркинга на основе DEA-анализа / Костерин А.Г., Логанов С.В., Костерин И.Г. // Методы менеджмента качества. – 2010. – № 6. – С. 18-23.
  4. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг. – К.; М.; Спб.; Изд. дом «Вильямс», 2007. – 1056 с.
  5. Кочугуева М.Н. Концептуальные основы бизнес-стратегии: учеб.- метод. пособие / М.Н. Кочугуева. – М.: ГУ-ВШЭ, 2008. – 111 с.
  6. Круглова Н.Ю. Стратегический менеджмент: учеб. для вузов. / Н.Ю. Круглова, М.И. Круглов. – М.: Издательство РДЛ, 2005. – 464 с.
  7. Куденко Н.В. Маркетингове стратегічне планування / Н.В. Куденко. – К, Наук. думка, 2006. – 455 с.
  8. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: навч.посіб. / Н.В. Куденко. – К.: КНЕУ, 2010. – 152 с.
  9. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. / М. Мак-Дональд. – С-Пб.: Наука, 2005. – 267с.

10. Марченко О.І. Асортимент продукції підприємства як важливий фактор зростання прибутку / О.І. Марченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 8 (63). – С. 23-28.

11. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. / М. Маскон, М. Альберт, Ф. Хедоури / Общ.ред.и вступ.ст. Л.И.Евенко. – М.: Дело, 2005. – 702 с.

12. Михайлова Е.А. Технологии бенчмаркинга / Михайлова Е.А. – М.: Центр маркетинговых исследований и менеджмента, 2006. – 128 с.

13. Михайлова М.Р. Бенчмаркинг – универсальный инструмент управления качеством / Михайлова М.Р. // Методы менеджмента качества. – 2011. – № 5. – С. 18-91.

14. Мілінчук О.В. Організаційний механізм управління бюджетуванням на підприємстві / О.В. Мілінчук // Проблеми економіки та управління. – 2012. – № 628. – С. 580–586.

15. Місюра Л.А. Бенчмаркінг – актуальна тенденція розвитку маркетингу / Місюра Л.А. // Маркетинг в Україні. – 2011. – № 4. – С. 24-28.

16. Осипов Ю.М. Хозяйственний механизм государственно-монополистического капитализма: моногр. / Ю.М. Осипов. – М.: Изд-во Московского университета, 2007. – 400 с.

17. Проблеми удосконалення господарського механізму : моногр. / під ред. М.І. Долишнього. – Львів : Видав. об’єднання "Вища школа", 2010. –  264 с.

18. Райко Д. В. Стратегічне управління розвитком маркетингової діяльності: методологія та організація: моногр. / Д.В. Райко. – Х.: ВД «Інжек», 2008. – 632 с.

19. Савицкая Л. Бенчмаркинг или как достичь желаемого / Савицкая Л. // Управление компанией. – 2012. – № 9. – С. 25-32.

20. Семенов А.К. Основы менеджмента: учеб. – 5-е изд., перераб. и доп. / А.К. Семенов, В.И. Набоков. – М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2008. – 556 с.

21. Скляренко В.К. Экономика предприятия: учеб. / В.К. Скляренко, В.М. Прудников. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 528 с.

22. Сліпенький В.В. Бенчмаркінг стратегічного маркетингового управління підприємством / В.В. Сліпенький. // Вісник ДІТБ. Сер. Економіка, організація і управління підприємством (в туристичній сфері). – Донецьк: ТОВ «Норд Комп¢ютер», 2010. – С. 194–199.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Доклад — «Теоретико-методологічні засади аналізу інтеграційних процесів в програмі «Східне партнерство»»
Статья — «Інвестиційна активність транснаціональних корпорацій (ТНК)»
Реферат — «Співробітництво «Україна - СОТ» і проблема глобальної лібералізації»

Заказать курсовую работу