Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Международная экономика->Курсовая — Міжнародна ініціатива протидії корупційним відносинам на сучасному етапі

Курсовая — Міжнародна ініціатива протидії корупційним відносинам на сучасному етапі

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: міжнародний бізнес

Тема:  Міжнародна ініціатива протидії корупційним відносинам на сучасному етапі

(Международная инициатива противодействия коррупционным отношениям на современном этапе)

Объем: 35 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  КОРУПЦІЙНИХ ПРОЯВІВ

1.1 Основні чинники поширення корупції та протидії їй

1.2 Міжнародні принципи протидії корупції

РОЗДІЛ 2. БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ: АНАЛІЗ  СВІТОВОГО ДОСВІДУ

2.1 Антикорупційне законодавство США

2.2 Досвід здійснення антикорупційної політики в країнах ЄС

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ІНІЦІАТИВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

3.1 Оновлення міжнародно-правових засобів боротьби з корупцією

3.2 Удосконалення міжнародного співробітництва у сфері запобігання  і протидії корупції

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ 

Восьмий Конгрес ООН з попередження злочинності і поводження з правопорушниками(Гавана, 1990) у своїй резолюції «Корупція у сфері державного управління» відмітив, що проблеми корупції в державній адміністрації носять загальний характер і їх згубний вплив відчувається у всьому світі. Аналіз боротьби з корупцією в окремих країнах вказує на величезний розрив між декларованими принципами рівності усіх громадян перед законом і реальною практикою притягнення до кримінальної відповідальності.

Корупція – типовий вид білокомірцевої злочинності. Отже, вона високолатентна, часто відрізняється витонченістю і спричиненням великого збитку.

Особлива небезпека корупції полягає в тому, що вона як ракова пухлина перероджує державний апарат, призводить до його безповоротних змін, які можна видалити тільки «хірургічним шляхом». Але найголовніше, корупція – це каталізатор організованої злочинності, одна з необхідних складових її «середовища існування». Існуючи в симбіозі, ці два явища представляють найсерйознішу небезпеку для держави і суспільства, особливо в умовах демократії, що народжується. Усе це визначає необхідність швидкого законодавчого врегулювання боротьби з корупцією, ухвалення відповідних законів і положень.

Але сфера боротьби з корупцією така, що будь-яка необережна дія держави загрожує небезпечним резонансом у владі і економіці. У такій ситуації просто необхідно звертатися до досвіду інших країн. Тим більше що у багатьох державах боротьба з корупцією дала певні позитивні результати.

Аналіз міжнародного досвіду боротьби з корупцією свідчить про те, що за сучасних умов прояви корупції стали тими чинниками, які створюють реальну загрозу національній безпеці і демократичному розвитку більшості країн світу, негативно впливають на всі сторони громадського життя.

На сьогодні кримінальні елементи певною мірою змінили форми і методи протиправної діяльності і все частіше направляють свої зусилля на встановлення контролю над найбільш прибутковими сферами економічних відносин, залучають до реалізації корисливих задумів корумпованих представників органів влади, намагаються проникнути до управлінських структур різних рівнів для лобіювання власних інтересів. Значна частина кримінальних формувань має тісні міжрегіональні і міжнародні зв’язки.

Концептуальні підходи до дослідження витоків корупції, її економічних, правових, соціальних та етичних джерел, інституціональних основ її аналізу, місця корупції в тіньовій економіці заклали такі дослідники, як О. Білорус, В. Будкін, 3. Варналій, А. Волобуєв, М. Восленський, В. Гвоздецький, Б. Губський, О. Гуров, А. Копистиря, І. Мазур, Є. Невмержицький, В. Нікулов, О. Рогач, С. Предборський, І. Пузановта ін.

Економіко-статистичному моделюванню корупції та її впливу на розвиток країн присвячені праці  зарубіжних та українських спеціалістів – М. Бака, Г. Беккера, І. Елісеєвої, М. Левіна, П. Мауро, В. Папави, С. Роуз-Акерман, Г. Таллока, Г. Хіндрикса, П. Чандера та інших.

Об’єкт дослідження – протидія корупційним правопорушенням.

Предметом дослідження є міжнародні ініціативи, спрямовані на протидію корупційним проявам на сучасному етапі.

Мета дослідження – аналіз міжнародних ініціатив, спрямованих на протидію корупційним проявам на сучасному етапі та розробка рекомендацій щодо їх запровадження.

У відповідності з метою можна визначити наступні завдання:

- проаналізувати основні чинники поширення корупції та протидії їй;

- визначити міжнародні принципи протидії корупції;

- розглянути міжнародне співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції;

- дослідити антикорупційне законодавство США;

- вивчити досвід здійснення антикорупційної політики в країнах ЄС;

- з’ясувати міжнародно-правові засоби боротьби з корупцією.

Методологічною базою дослідження є загальнонаукові методи пізнання об’єктивної природи економічних явищ і процесів, які визначають особливості формування корупційних відносин в сучасних умовах інституціоналізації світової  економіки. Зокрема, було використано методи аналізу і синтезу, історико-еволюційний метод, метод порівняння, метод логічного узагальнення.

Інформаційною базою дослідження є статистичні матеріали TransparencyInternational, міжнародних фінансових організацій, монографічна література та періодичні видання з проблем дослідження та протидії корупції.

Практичне значення одержаних результатівполягає у розробці науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій з формування системи антикорупційних ініціатив, а також у аналізі корупційних відносин, який може бути використаний при підготовці аналітичних даних і моніторингу економічного та політичного середовища.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРИ

  1. Конституція України. – К.: Пармам. вид-во, 1996. – 61 с.
  2. Кримінальний кодекс України. – К.: Атіка, 2001. – 160 с.
  3. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 12 серп.1993 р. – Відом. Верховної Ради України  – № 35. – Ст 348.
  4. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 7 квіт. 2011 р. – Відом. Верховної Ради України – 2011. – № 40 – Ст.404.
  5. Антикорупційні розслідування та стратегія попередження корупції. // Матеріали Міжнародного семінару, що відбувся 15-16 травня 2011 року відповідно до програми співробітництва між Організацією з Безпеки та Співробітництва в Європі, Генеральною прокуратурою України, Інститутом Генеральної прокуратури України по підвищенню кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів та науково-практичних розробок з питань організації роботи на основних напрямках прокурорської діяльності, а також Асоціацією американських працівників. – К.: Інком, 2011. – 301 с.
  6. Дудоров О. І. Корупція. Варіації на тему хабарництва /                О. І. Дудоров // Віче. – 2012. – № 8. – С. 11-18.
  7. Клименко В. А. Кримінальна відповідальність за посадові злочини / В.А. Клименко, M.I.Мельник. М. I. Хаврошок. – К.: Бліц-інформ, 2006. – 338 с.
  8. Корупція в Україні // Українська думка. – 2012. – 4 липня. – С. 4-5.
  9. Ліщенко Ю. Корупція в Україні нездоланна? / Ю. Ліщенко // Високий замок. – 2012. – 17-23 травня. – С. 7-9.

10. Мельник М. І. Корупція: проблема визначення сутності і поняття / М. І. Мельник // Вісник Академії правових наук України. – 2010. – № 3. – С. 24-32.

11. Мельник M.I. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії: Монографія. / М. І. Мельник. – К.: Атіка, 2009. – 304с.

12. Мельник M.I. Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію. / М. І. Мельник– К.: Школяр, 2008. – 480с.

13. Панов Н.И., Герасина Л.Н. „Социальная мимикрия” коррупции: политико-правовой дискурс / Н.И. Панов, Л.Н. Герасина // Право и Политика. – 2010.– № 8. – С.65 – 69.

14. Потебенько М.О. Координація боротьби з організованою злочинністю і корупцією в Україні / М.О. Потебенько // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2011. – № 4. – С.20 – 29.

15. Потебенько М. Корупція і організована злочинність – найбільше зло світової цивілізації / М. Потебенько. // Крок. – 2012. – №17. – вересень. – С. 3-4.

16. Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою. Аналітичні розробки наукових та практичних працівників. – Т. 22. – К.: Науково-дослідний інститут "Проблеми людини", 2009. – 730 с.

17. Притика Д. Роль арбітражних судів у забезпеченні законності в економічних правовідносинах і протидії економічним правопорушенням /    Д. Притика // Право України. – 2011. – № 1. – C. 6-12.

18. Ревякин М. Н. Борьба с коррупцией: иллюзии или реальность? / М. Н. Ревякин // Юристъ-Правоведъ" – 2012. – № 1. – С.70-73.

19. Рябченко О.П. Правове регулювання відповідальності за корупційні правопорушення / О.П. Рябченко // Науковий вісник Харківського університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2. – С. 28 – 31.

20. Стефанюк І. Про взаємодію контролюючих і правоохоронних органів при здійсненні контролю за діяльністю суб’єктів господарювання /     І. Стефанюк. // Економіка Фінанси Право. – 2012. – № 8. – С. 21-28.

21. Стефанюк І. Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності / І. Стефанюк // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 2. – С. 212-219.

22. Шакун В. Моральність і злочинність / В. Шакун // Юридичний вісник України, 2010. – 23-29 березня. – С. 9-17.

23. Яременко Н. Ми серед світових лідерів. За корумпованістю. /      Н. Яременко. // Голос України. – 2012. – № 157(2908). – 30 серпня. – С. 2.

24. Ярмыш А.Н., Макаренко Е.И. Вопросы совершенствования законодательства о борьбе с преступностью и коррупцией / А.Н. Ярмыш, Е.И. Макаренко // Вестник Харьковсвкого университета внутренних дел. – 2011. – № 5 – С. 6 – 9.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Доклад — «Теоретико-методологічні засади аналізу інтеграційних процесів в програмі «Східне партнерство»»
Статья — «Інвестиційна активність транснаціональних корпорацій (ТНК)»
Реферат — «Співробітництво «Україна - СОТ» і проблема глобальної лібералізації»

Заказать курсовую работу