Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Реферат->Экономика (другое)->Реферат — «Державне регулювання підприємництва»

Реферат — «Державне регулювання підприємництва»

Вид работы: реферат

Дисциплина: Національна економіка

Тема: Державне регулювання підприємництва

Объем: 20 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание  

Вступ

1. Державне регулювання підприємництва – сутність

2. Основні форми та  методи державного регулювання підприємництва

3. Державне регулювання як необхідна умова розвитку підприємництва

Висновок

Список використаних джерел

 

Вступ 

Невідворотноздійснюютьсяекономічніреформи, хоча не завждипослідовно і обґрунтовано. Результатом реформ є становлення і розвитокновихекономічних, фінансових, соціальних та іншихвідносин, щобазуються на формуванніринковоїекономіки, в якійпровіднимсуб'єктомгосподарювання є підприємці (колективні та індивідуальні).

Будь-яка націяпишатися плодами діяльностісвоїхпідприємців. Але будь-яка нація і коженїїокремийпредставникпишаються і своєюпричетністю до втіленняякої-небудьпідприємницькоїідеї. Підприємництво як одна з конкретних форм проявусуспільнихвідносинсприяє не тількипідвищеннюматеріального і духовного потенціалусуспільства, не тількистворюєсприятливийґрунт для практичноїреалізаціїздібностей і талантів кожного індивіда, але і веде до єднаннянації, збереженнюїїнаціонального духу і національноїгордості.

Підприємець не антигромадськафігура. Діючи у власнихінтересах, вінзадовольняєнашізапити, облагороджує наше життя, робитьїїбільш комфортною. Але, аджесамегрошівиступаютьпрофесійнимінструментомпідприємця і показникомефективностійогодіяльності. Підприємецьвиробляєтовари, в яких ми зацікавлені, вінпостачаєїх нам, дає роботу багатьом з нас, суспільствопідприємцівзавждипотребує, тимбільше наше, українське.

Актуальність теми - зміна економічних відносин в Україні, розвиток підприємницької діяльності. Все цевплинуло на формуваннязаконодавства, в тому числі і на систему державногорегулювання у сферівиробництвапродукції, робіт, послуг та їхякості. В даний час активно здійснюєтьсяпроцесреформуваннясистемизаконодавства в сфері правового регулювання. 

 

Список литературы

  1. Виноградська А.М. Основипідприємництва: навчальнийпосібник - Київ : Кондор. 2005р. – 544 с.
  2. Державнеуправління: теорія і практика /За ред. проф. В. Б. Авер’янова. – К., 1998.
  3. Дідківська Л.І. Головко Л.С. Опорний конспект лекцій з курсу "Державне регулювання економіки". - К.: КДТЕУ. 2010.
  4. Донець Л.Я., Романенко Н.Г. Основипідприємництва: навчальнийпосібник - Київ : Центр навчальноїлітератури. 2006 р. - 320 с.
  5. Мітюков А. Бюджет і бюджетнаполітика // ФінансиУкраїни. - 2009. - №3.
  6. Мітюков І. Основніособливості бюджету України на 2001 рік // Фінанси України.-2010.- №3.- С. 3-12
  7. Михасюк І. Р., Залога З. М., Климчук П. В. Державнерегулюваннярозвитку транспорту та зв’язку. – Львів, 1997.
  8. Михасюк І. Р., Мельник А. Ф., Крупка А. Державнерегулюванняекономіки. – Львів, 1999.
  9. Михасюк І. Р., Залога С. М., Сажинець С. И. Основи та важелі державного регулюванняекономіки. – Львів, 1998.

10. Науменко В. І., Панасюк Б. Я. Впровадженняметодівпрогнозування і планування в умовахринковоїекономіки. -К., 1995.

11. Панасюк Б. Я. Прогнозування та регулюваннярозвиткуекономіки. – К., 1998.

12. Павлішенко І.Б., Босик О.В. - Львівська КА "Державнерегулюванняпідприємства в Україні. Напрямки та результати": Науковийвісник, 2007, вип.17.1

13. Підсолонко В.А., Процай А.Ф., Миронова Т.Л., Василенко В.О. Підприємництво - Київ: Центр навчальної літератури. 2003р. – 616 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Екологічна стандартизація і паспортизація»
Курсовая — «Анализ коммерческого банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг»»
Курсовая — «Моделі і методи аналізу економічної дінаміки»

Заказать реферат