Реферат — «Банки, їх роль та функції»

Вид работы: реферат

Дисциплина: Соціальна економіка

Тема: Банки, їх роль та функції

Объем: 13 стр + додатки

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание 

ВСТУП

1. Роль та функції центральних банків в умовах фінансової кризи

2. Роль та основні функції комерційних банків в економіці країни

3. Аналіз діяльності комерційних банків України

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Додатки

 

Вступ 

Банківська система України є дворівневою та складається з Національного банку України та комерційних банків і установ банківської інфраструктури. Діяльність Національного банку України регулюється законом України «Про Національний банк України» [1], діяльність комерційних банків, в свою чергу, регулюється чинним законодавством, а також низкою постанов Правління Національного банку України [3-6].

Остання світова фінансова криза виявила слабкі місця сучасної світової фінансової системи. В епіцентрі світової фінансової кризи перебували центральні банки. Їх звинувачували за їх політику і дії, які повалили світ в кризу; їх же звеличували за те, що вони вивели світ з кризи. Обидві ці оцінки справедливі. Центральні банки були частиною проблеми та частиною її вирішення. Зараз перед центральними банками постає цілий ряд питань, деякі з них будуть розглянуті далі.

Проте особливої уваги заслуговують комерційні банки, тому що саме вони є фінансовими посередниками, за допомогою яких здійснюється безготівковий обіг в країні та левова частина готівкових операцій. В світлі останніх подій виникла необхідність в розгляді функціонування комерційних банків в контексті фінансової нестабільності.

Зазначимо, що сьогодні нам відомі дві основні ознаки фінансової нестабільності:

• надмірна мінливість макроекономічних змінних, таких як процентні ставки та обмінні курси, які прямо впливають на реальну економіку, і

• небезпека неліквідності, що стоїть перед фінансовими установами та ринками, яка певною мірою ставить під загрозу системну стабільність.

Дослідженню ролі та функціям банківських установ на фінансовому ринку України присвячено праці багатьох провідних вітчизняних економістів, зокрема: І. В. Алєксєєва [7], С. А. Буковинського [8], А. В. Демківського [9],      Д. І. Коваленко [10], П. В. Круш [11], І. М. Михайловської [12], С. В. Науменкова [13], А. І. Щетиніна [15]. 

 

Список литературы

 1. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999        № 679-XIV [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-14.
 2. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.
 3. Постанова Правління Національного банку України «Про деякі питання регулювання грошово-кредитного ринку» від 19.06.2012        № 248 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_248500-12.
 4. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України та філій іноземних банків в Україні» від 16.03.2006 № 91 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/z0312-06.
  • Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про процентну політику Національного банку України» від 18.08.2004 № 389 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1092-04.
  • Постанова Правління Національного банку України «Про регулювання грошово-кредитного ринку» від 21.03.2012 № 102 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0102500-12.
  • Алєксєєв І. В. Гроші та кредит: навчальний посібник / І. В. Алєксєєв, М. К. Колісник. – К.: Знання, 2009. – 253 с.
  •  Буковинський С. А. Глобальна фінансова нестабільність: інституційні ризики для грошово-кредитної політики України / С. А. Буковинський, О. Л. Яременко // Екон. теорія. – 2012. – № 2. – С. 52-61.
  •  Демківський А. В. Гроші та кредит: навчальний посібник для ВНЗ /    А. В. Демківський. – К.: Дакор, 2007. – 528 с.
  • Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика: навчальний посібник для ВНЗ / Д. І. Коваленко; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – 3-тє вид., допов. та перероб. – К. : ЦУЛ, 2011. – 352 с.
  • Круш, П.В. Гроші та кредит: навчальний посібник для ВНЗ /              П. В. Круш, В. Б. Алексєєв; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 216 с.
  • Михайловська І. М. Гроші та кредит: навчальний посібник для ВНЗ / І. М. Михайловська, К. Л. Ларіонова. – Л.: Новий Світ-2000, 2011. – 432 с.
  • Науменкова С. В. Валютне регулювання: навч.-метод. посіб. /              С. В. Науменкова, К. Ф. Черкашина. – К.: Компринт, 2013. – 154 c.
  • Финансовое посредничество коммерческих банков: монография /  под. научной ред. проф. Ю. В. Рожкова. / Е. Н. Глущенко,                     Л. П. Дроздовская, Ю. В. Рожков. – Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2011. – 240 с.
  • Щетинін А. І. Гроші та кредит: підручник для ВНЗ / А. І. Щетинін. – Вид. 4-те, переробл. та допов. – К.: ЦУЛ, 2010. – 440 с.
  • Національний банк України. Офіційне Інтернет-представництво. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

  Также советуем посмотреть другие готовые работы:
  Контрольная работа — «Екологічна стандартизація і паспортизація»
  Курсовая — «Анализ коммерческого банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг»»
  Курсовая — «Моделі і методи аналізу економічної дінаміки»

  Заказать реферат