Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Реферат->Финансы->Реферат — «Розробка напрямків інвестиційної стратегії ПАТ «АКХЗ»»

Реферат — «Розробка напрямків інвестиційної стратегії ПАТ «АКХЗ»»

Вид работы: реферат

Дисциплина: Инвестиции

Тема: Розробка напрямків інвестиційної стратегії ПАТ «АКХЗ»

(Разработка направлений инвестиционной стратегии ПАО «АКХЗ»)

Объем: 23 стр + додатки

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

1 Шляхи підвищення ефективності інвестиційної діяльності

2 Впровадження інновацій та їх ефективність

3 Розробка інвестиційної стратегії ПАТ «АКХЗ»

Висновок

Література

Додаток 1. Річний звіт ПАТ «АКХЗ» за 2011 рік

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Керанчук Т. Оцінка фінансового стану підприємства // Економічний  часопис-ХХІ.  – 2008.  – №10.

2. Керанчук Т. Фінансова стабільність підприємства і методичні аспекти її оцінки // Економіка України. – 2000. –№1.  – с. 83-86.

3. Коваленко В., Бурденко І. Регулятори інвестиційної рівноваги // Фінанси України. – 2002. – №4. –с. 97-102.

4. Левицький В.В., Ефективність управління інвестиційною діяльністю підприємства, Вісник ЖДТУ №2 (56).  -2011. - с.69-71

5. Бланк И.А.  Основи інвестиційного менеджменту.  – К.: Ніка-Центр.-  2001.  – Т 1.  – 531 с.

6. Вихід на  міжнародний ринок капіталів. – М.: Морган Стенлі.- 2005. – 378 с.

7. Арутюнова, Є. Ю. Зарубіжний досвід створення інноваційної інфраструктури та можливість його застосування для України [Текст] / Є. Ю. Арутюнова, М. Г. Мордвінова, Р. В. Обідець // Економічний простір: Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – №22/1. – С. 65-71

8. Олександр Темченко, Володимир Русаков, Визначення основних умов та принципів формування інноваційної політики підприємств гірничо-металургійного комплексу України, [Електронний ресурс], Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ecan/2010_7/pdf/temchenko_o_r.pdf

9. Про  інноваційну діяльність [Текст] :  закон України від04.07.2002 р.  // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 36

10. Грабовська, І. В. Сучасні аспекти мотивації і стимулювання праці науково-технічних кадрів в інноваційній сфері [Текст] / І. В. Грабовська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. –  №2. – Т. 1. – С.169-173.

11. Смоляр, Л. Г. Розвиток інноваційного потенціалу як фактор забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств [Текст] / Л. Г. Смоляр, М. Д. Коцюба // Економіка та держава. – 2008. – № 9. – С. 26-29.

12. Енергоефективність як ресурс інноваційного розвитку: Національна доповідь про стан та перспективи реалізації державної політики енергоефективності у 2008 році / С.Ф. Єрмілов, В.М. Геєць, Ю.П Ященко,

В.В. Григоровський, В.Е. Лір та ін. – К., НАЕР, 2009. – 93с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Финансирование инновационной деятельности в малом бизнесе»
Курсовая — «Муниципальные ценные бумаги РФ»
Отчет по практике — «Отчет по преддипломной практике ОСАО «Ингосстрах»»

Заказать реферат