Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Реферат->Менеджмент->Реферат — «Финансирование социальной сферы»

Реферат — «Финансирование социальной сферы»

Вид работы: реферат

Дисциплина: Информационно-аналитическое обеспечение государственного финансового менеджмента

Тема: Финансирование социальной сферы

Объем: 33 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

1 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1 Інформаційно-аналітичне забезпечення державного управління фінансування соціальної сфери

1.2 Загальна характеристика видатків на фінансування соціальної сфери

1.3 Характеристика сучасного стану фінансування соціальної сфери  в Україні

1.4 Методичні  підходи до аналізу оцінки ефективності механізмів фінансування соціальної сфери

2 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

2.1 Модель №1 Аналіз динамічних рядів

2.2 Модель №2 Коефіцієнти еластичності

2.3 Модель №3 Аналіз динаміки структурних зрушень видатків на соціальне забезпечення

2.4 Модель №4 Аналіз внутрішньорічних коливань видатків на соціальну сферу

2.5 Модель №5 Визначення основної тенденції розвитку та прогнозування фінансування соціальної сфери

2.6 Модель №6 Аналіз ефективності фінансування соціальної сфери та взаємозв'язок між індексами

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ 

Актуальність теми. Сьогодні в бюджетах розвинутих країн частка видатків на соціальні потреби є достатньо вагомою, що свідчить про надзвичайну роль соціальної функції держави. У наш час в Україні відбуваються трансформаційні процеси, що насамперед спрямовані на побудову соціально орієнтованої ринкової економіки. У таких  умовах трансформуються всі сфери суспільства, реформується фінансовий механізм, з'являються нові важелі впливу на економічний і суспільний розвиток держави, у тому числі й на соціальну сферу - функціонування якої  неможливе без відповідного фінансування, яке в основному здійснюється за рахунок бюджетних коштів. Нажаль, сучасний стан соціальної сфери в Україні залишає бажати значно кращого. Методи формування й використання фінансових та матеріальних ресурсів не відповідають вимогам часу, і потребують коригування та вдосконалення.

У системі організації державного фінансування соціальної сфери та його контролю вагоме місце належить інформаційно-аналітичному забезпеченню. На шляху до здійснення реформ та інтеграції   в європейський простір перед Україною  постали завдання щодо формування єдиного ефективного інформаційного простору державного управління, а також механізмів його інформаційно-аналітичного забезпечення.

Предметом дослідження є механізми фінансування соціальної сфери.

Об´єкт дослідження – процес фінансування соціальної сфери у системі державного управління.

Мета роботи  полягає в досліджені ефективності фінансування соціальної сфери в системі  державного управління. Мета визначає стратегію й тактику дослідження, логіку й загальну його спрямованість

Для досягнення мети в роботі було поставлено такі завдання:

- узагальнити  дослідження науковців щодо дослідження  проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління;

- надати загальну характеристику видатків на фінансування соціальної сфери;

- охарактеризувати  сучасний стан процесу  фінансування соціальної сфери в системі державного управління;

- визначити  інформаційне забезпечення дослідження;

- обґрунтувати систему показників оцінки процесу  фінансування соціальної сфери в системі державного управління

- визначити ефективність процесу фінансування соціальної сфери в Україні.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Гризоглазов Д. Соціальний аспект забезпечення видатків місцевих бюджетів // Ринок цінних паперів України. – 2007. – №5-6. – С. 29-31
 2. Гром В.А. Шляхи вирішення проблем фінансового забезпечення соціальних виплат України / Гром В.А., Кулай А. В.  // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2012. - № 7. – с. 137-142.
 3. Дегтяр А. Організаційне забезпечення інформаційно-аналітичного обслуговування органів державної влади в процесі прийняття і реалізації державно-управлінських рішень //Статистика України. - 2003. - № 2. - С.36-39
 4. Дорошенко С.М. Аналіз стану фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у Львівській області. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. - № 20.5. – с. 183-187.
 5. Коваль Р.А. Державне управління в інформаційному суспільстві: перспективи електронного урядування / Р.А. Коваль // Економіка та держава. – 2008. – № 4. – С. 81-84.
 6. Коваль Р.А. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади / Р.А. Коваль // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. – № 1 (113). – С. 223-226.
 7. Кузнець Л. Ф. Алгоритм інформаційного забезпечення вищої ланки державного керівництва //Актуальні проблеми економіки. - 2005. - № 10. - C. 150 - 156.
 8. Кумицький СП. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2012. - 224 с.
 9. Лавріненко В. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади //Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2003. - № 3. - C. 502-514.
 10. Павлюк К.В. Фінансове забезпечення видатків на соціальний захист населення // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. - №10 (65). – С. 146-150
 11. Присяжна Л. Функціональний аналіз моделей комунікації для інформаційного забезпечення органів державної влади //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. - 2008. - Вип. 21. - C. 211-217.
 12. Скребець Р. Інформаційне забезпечення органів державної влади України: проблеми та перспективи //Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2007. - № 2. - C. 46-52.
 13. Стойка А. Фінансування соціальної сфери: джерела і шляхи диверсифікації. // Донецький державний університет управління. – 2011.
 14. Черепін Ю. Інформаційна модель регіону як основа побудови системи інформаційно-аналітичного забезпечення місцевих органів виконавчої влади //Актуальні проблеми економіки. - 2003. - № 12. - С.179-195.
 15. Яременко О. Функції української держави в інформаційній сфері: поняття та класифікація // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 6. - С 109-112.
 16. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [сайт http://www.minfin.gov.ua].
 17.  Офіційний сайт Державного комітету статистики України [сайт http:// www. ukrstat.ua].

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Инновационный проект развития гостиницы»
Курсовая — «Менеджерский анализ организации» на примере гипотетического кафе «Весна»
Реферат — «Зарубіжний та вітчизняний досвід використання систем участі персоналу у прибутках»

Заказать реферат