Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Реферат->Право->Реферат — «Проблеми сучасної судової системи України»

Реферат — «Проблеми сучасної судової системи України»

Вид работы: реферат

Дисциплина: право

Тема: Проблеми сучасної судової системи України

(Проблемы современной судебной системы Украины)

Объем: 20 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

1. Проблеми сучасної судової системи України

2. Судово-правова реформа України: концептуальні особливості

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ 

Українське судочинство вже друге десятиріччя знаходиться в процесі реформування. До цього часу всі спроби створити ефективну судову систему не увінчались успіхом. Така ситуація пояснюється багатьма об’єктивними та суб’єктивними причинами.

Впровадження в національну правову систему новітніх теоретичних уявлень щодо місця та ролі суду в демократичному суспільстві потребує втілення в професійне праворозуміння суддів сучасних ціннісних орієнтирів, опрацювання на рівні національної практики позитивного зарубіжного досвіду та власного доробку.

Реформування українського правосуддя не може здійснюватися без активної участі самих учасників процесу реформування: суддів, зокрема, та судової влади, загалом. Але тільки сьогодні можна говорити про часткове перевтілення системи судів різного рівня в дійсно судову владу.

Загальноєвропейські процеси зближення англо-саксонської та романо-германської систем права та, особливо, діяльність Європейського суду з прав людини  підштовхують суддів до більш ширшого охоплення правових норм та принципів у намаганні досягнути справедливого судового рішення. При цьому це питання має значно ширше значення.

Невипадково саме на сучасному етапі розвитку національної правової системи в Україні розпочинаються професійні дискусії стосовно можливостей існування в якості джерела права судового прецеденту, визначення ролі судової влади в формуванні та реалізації правової політики держави, механізмів формування однакової судової практики, нового визначення ролі Верховного Суду України у спрямуванні процесів правозастосування. Всі ці питання охоплюють важливий процес українського державотворення – становлення судової системи в якості окремої гілки державної влади.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон України «Про судоустрій і статус суддів»  від 07.07.2010 р. № 2453–VI // Офіц. вісн. України. – 2010. – № 55/1. – Ст. 1900.

2. Бринцев В.Д. Зміни конституційних засад судової влади – безумовна передумова завершального етапу судової реформи // Реформування судових і правоохоронних органів України: проблеми та перспективи: матеріали наук.-практ. конф. 14 травня 2010 р. / редкол.: В.В. Сташис (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Одіссей, 2010. – С. 180–183.

3. Дзюба В.Т. Право_вий статус судді віддзеркалює повноваження та значення судової вла_ди в цілому / В.Т.Дзюба // Юридичний журнал. 2005. № 4(34). С.8- 10.

4. Капліна О.В. Проблеми реформування судових і правоохоронних органів України та створення належного механізму їх функціонування // Реформування судових і правоохоронних органів України: проблеми та перспективи: матеріали наук.-практ. конф. 14 травня 2010 р. / редкол.: В.В. Сташис (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Одіссей, 2010. – С. 176–180.

5. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. / В.К. Колпаков. К.: Юрінком Інтер. 1999. 736 с.

6. Москвич Л.М. До питання про проблеми судової реформи // Вісник Академії правових наук України / зб. наук. пр. / редкол.: В.Я. Тацій та ін. – Х.: Право, 2009 – № 4 (59). – С. 171–179.

7. Тацій В.Я. Судова реформа: стан та перспективи розвитку // Реформування судових і правоохоронних органів України: проблеми та перспективи: матеріали наук.-практ. конф. 14 травня 2010 р. / редкол.: В.В. Сташис (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Одіссей, 2010. – С. 166–170.

8. Хавронюк М.І. Реформа судової та правоохоронної системи: ключові проблеми // Реформування судових і правоохоронних органів України: проблеми та перспективи: матеріали наук.-практ. конф. 14 травня 2010 р.// редкол.: В.В. Сташис (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Одіссей, 2010. – С. 183–187.

9. Томас Хаммарберг/ Звіт Комісара Ради Європи з прав людини за підсумками візиту до України з 19 по 26 листопада 2011 року. Страсбург, 23 лютого 2012. Електронний ресурс. – Режим доступу: https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2075479&SecMode=1&DocId=1883342&Usage=2.

10. Гасс Штефан, Wie sollen Richterinnen und Richter gewählt warden? Wahl und Wiederwahl unter dem Aspekt der richterlichen Unabhängigkeit. In: Aktuelle Juristische Praxis 5/2007. S. 593-610.

11. Jozsef Lichtenstein, Hongrie. In: A Treatise on compared judicial organization. Vol. I. Process of the appointment and training of judges. Justice in the World Foundation. Zürich: Schulthess, 1999, p. 171-178, 171.

12. Lars P. Feld/Stefan Voigt, Economic Growth and Judicial Independence: Cross Country Evidence Using a New Set of Indications.

13. Conseil Consultatif de juges européens. Avis N02 (2001). Relatif au financement et à la gestion des tribunaux au regard de l'efficacité de la justice… Strasbourg, 2001 (CCJE (2001) OP No 2).

14. Le Conseil supérieur de la magistrature. Loi organique n 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature NOR: JUSX9300115L Version consolidée au 01 juin 2007 // Поточний архів відділу міжнародного співробітництва та зв’язків з органами державної влади та управління секретаріату Вищої ради юстиції.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Договор аренды и его виды»
Курсовая — «Формування й розвиток визначення поняття злочину в історії кримінального права»
Реферат — «Корпоративне право Китаю»

Заказать реферат