Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Реферат->Право->Реферат — «Шляхи реформування державної служби в Україні»

Реферат — «Шляхи реформування державної служби в Україні»

Вид работы: реферат

Дисциплина: административное право

Тема: Шляхи реформування державної служби в Україні

Объем: 17 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. РЕФОРМУВАННЯ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ПРИВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ  СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОРМ ТА СТАНДАРТІВ

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА СПОСОБИ РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ 

Розбудова України як демократичної правової соціальної держави передбачає подальший розвиток та реформування інституту державної служби. Адже державна служба є ключовим елементом державного управління від ефективного функціонування якого залежить послідовний і сталий розвиток держави. Від якості державної служби і залежить ефективність виконання законів.

За даними Державної служби статистики України станом на 1 січня 2013 р. в Україні налічується 274 739 державних службовців [11]. Проте, як показує практика кількість не відповідає якості.

Європейський вибір та процеси глобалізації висувають перед державними службовцями України дедалі складніші вимоги.

З 1 січня 2014 р. набрав чинності Закон України від 17 листопада 2011 р. № 4050 «Про державну службу» [2], яким визначено правові засади для створення політично неупередженого інституту державної служби, запроваджуються нові механізми та процедури управління персоналом та оцінювання службової діяльності. 

Реформування державної служби України обумовлено в принциповому плані сучасними завданнями та функціями державної служби. Зміни в законодавстві про державну службу зумовлені постановкою нових державних завдань, реформою державного управління, реформуванням політичної та економічної систем.

Система державної служби в Україні виходить на якісно новий рівень і за своїми параметрами наближатиметься до державної служби багатьох європейських країн. Аналіз різноманітних джерел свідчить, що, хоча і представлено багато порад щодо реформування державної служби, натомість

дуже мало аналізу помилок та невдалого досвіду.

Саме тому актуалізується дослідження саме питання реформування державної служби України в контексті досвіду європейських країн.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР//Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - С. 141
 2. Закон України «Про державну службу» від 17.11.2011 № 4050-VI//Відомості Верховної Ради України. – 2012. - № 26. - С.273
 3. Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» вiд 18.03.2004 № 1629-IV // Офіційний вісник України. – 2004. – № 15. – С. 30
 4. Закон України «Про запобігання і протидію корупції» від 07.04.2011 № 3206-VI// Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 40. - С.404
 5. Указ Президента України «Про концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів ЄС»: станом на 5 березня 2004 р.№ 278/2004. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/278/2004
  • Державна цільова програма розвитку державної служби на період до 2016 рокувід 13.05.2013 № 350. [Електронний ресурс] — Режим доступу:
  • http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/350-2013-%D0%BF
  • Концепція адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів ЄС від 05.03.2004 № 278/2004.[Електронний ресурс ] — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/278/2004
  • Стратегія державної кадрової політики на 2012-2020 роки від 01.02.2012 № 45/2012. [Електронний ресурс ] — Режим доступу:
  • http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/45/2012
  • Аведян Л.Й., Руденко Ю.С. Необхідність і проблеми адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів ЄС//Теорія та практика державного управління. – 2009. - №2. – С.1-5
  • Державна служба в Україні:актуальні проблеми та шляхиД36 модернізації : наук. розробка / авт. кол. : Р. А. Науменко, Л. М. Гогіна,В. Д. Бакуменко та ін. - К. : НАДУ, 2010. - 44 с.
  • Державна служба в цифрах – 2013//Вісник Державної служби України. – 2013. №1. - С.21-23
  • Жданова І.С. Адаптація законодавства України про державну службу до вимог ЄС: стан, проблеми, перспективи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=274
  • Ісаєнко І.А. Європеїзація державної служби України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&Image_file_name=PDF%2Fvamcudu_2010_2_18.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=0
  • Калушка Л.Вплив стилю керівництва на ефективністьуправління персоналом/ Л.  Калушка // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — №2 (7). — С. 74-80.  [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/ 12klveup.pdf.
  • Кальниш Ю.Г. Державна служба / Кальниш Ю. Г., Усаченко Л. М. – К. : НВДЦ «Нововведення», 2013. – 126 с.
  • Литвин Н.А. Деякі аспекти оцінки ефективності діяльності державного службовця в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pravoznavec.com.ua/period/article/1800/%CB
  • Лунячек В. Підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування: соціально-гуманітарний аспект/В.Лунячек// Вісник Державної служби України. – 2013. №1. - С.46-52
  • Поліщук К.О. Мотивація, як фактор підвищення ефективності роботи органів державного управління/К.О.Поліщук// ВивченнятавпровадженнявУкраїнііноземногодосвідуудосконаленнядіяльностіорганіввлади:МатеріалиVІВсеукраїнськоїнауково-практичноїконференціїзаміжнародноюучастю,22листопада2011р.–Полтава:ПолтНТУ,2011.– С.184-185
  • Реформування державної служби в контексті адміністративної реформи: навчальний посібник / [укл. О.Л. Леонов, І.Л. Тимошенко, В.Л. Савченко], Донецька обласна державна адміністрація, Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Донецьк: ДОЦППК, 2013. – 59 с.
  • РозпутенкоІ.ДоКонцепціїрозвиткуНаціональноїакадеміїдержавногоуправлінняна 2006-2010рр./І.Розпутенко//ПравоУкраїни. –2006.–№5.– С.116

  Также советуем посмотреть другие готовые работы:
  Курсовая — «Договор аренды и его виды»
  Курсовая — «Формування й розвиток визначення поняття злочину в історії кримінального права»
  Реферат — «Корпоративне право Китаю»

  Заказать реферат